Tải bản đầy đủ
VÌ thế:6E = 0,77 + 5.1,52

VÌ thế:6E = 0,77 + 5.1,52

Tải bản đầy đủ

0.77 4 5.1.52

1.395 von

6
T ừ d ó ta c ó c o n e thức l ố n g quát tính
a.

ớ điếm tương đư ơ r ẹ :
+ ‘n.l

ã +h
T r o n 2 đó:
a - s ô e trao d ổi c ù a c ặ p khử.
b - s ô e trao d ổ i c ù a c ặ p o x y ho á.
b ĩ ) Sau đ i ế m t ư ơ n s đ ư ơ n g
0 .0 5 9 ,
E t í nh t h e o CÕIIÍI thức:

lổ

K = 1 ,5 2

[ M n O , | [ II

s

[M n

- K h i 1 0 0 . 1%. F c ‘+ đ ư ợ c c h u ẩ n đ ộ , dư M 11O 4
0.0 5 9 .

:
CU

n = 1 ,5 2 +

1 ,4 7 5 v ô n

9 9 ,9
- Kh i 1 1 0 % đ ư ợ c c h u ẩ n độ:

,

0.059

E = 1 ,5 2 + — -—
5

10

, ,no

.

l a — - = 1 ,4 9 8 v òn
10 0

- K h i 2 0 0 % đ ư ợ c c h u ẩ n độ:
0,0 5 9 ,
E = 1 .5 2 +

10-0

l, r>2 v ỏ n

tC'0
(■) Đ i í ờ i i í ’ c o tiíỊ c h u ẩ n d ộ

STT

1 chuẩn dộ

E (v ó n )

1

0

0 .5 3 450

0,7 7

3

90

0 ,8 25

4

9 9 .9

0 .9 4 4

5

100

1.395

6

100,1

1,475

7

I 10

1,498

8

200

1,52

129

d ) N h ậ n xét
Đ ư ờ n g c o n g c h u ẩ n đ ộ c ủ a p h ư ơ n g p h á p o x y h o á - k h ử g iố n g n h ư đ ư ờ n g c o n g c h u ẩ n độ
c ủ a p h ư ơ n g p h á p tru n g hoà.
- Bước n h ả y : E = 0 .9 4 4

1,475 vôn.

- Đ iể m tư ơ n g đ ư ơ n g : E = 1,395 vỏn.
K hi E c ù a c ặ p o x y h o á và k h ử c à n g k h á c biệt n h a u thì bước n h á y c à n g d à i, p h é p c h u ẩ n
đ ộ c à n g c h ín h x á c và n g ư ợ c lại, k hi E c à n g ít k h á c n h a u , bước n h ả y t h ế c à n g n g á n , p h c p
c h u ẩ n đ ộ c à n g th iếu c h ín h xác hơn.

10.6.4. Chất chỉ thị dùng trong phương pháp oxy hoá - khử
1. B ả n th ả n d u n g d ịc h tiê u c h u ẩ n là c h ấ t c h ỉ th ị
T r o n g p h ư ơ n g p h á p p e n n a n g a n a t đ ã trìn h bà v ờ trê n thì K M n 0 4vừa

là d u n s d ịc h

c h u ẩ n , vừa là c h ấ t chi thị m à u c h o p h é p c h u ẩ n đ ộ vì ion M nC >4 c ó m à u

đỏ tím

tiêu

c ò n ion

M n 2+ k h ô n g c ó m àu.
T r o n g q u á trìn h c h u ẩ n độ, trước đ i ể m tư ơ n g đ ư ơ n g d u n g d ịc h c h u ẩ n đ ộ k h ô n g c ó m àu.
Tại đ iế m tư ơ n g đ ư ơ n g 1 g iọ t d ư d u n g d ịc h K M n 0 4 đ ã làm c h o d u n g d ịc h c h u y ể n s a n g m à u
đ ỏ tím , b á o h iệu n g ừ n g c h u ẩ n độ.
N h ư v ậ y việc c h u ẩ n đ ộ kết thúc khi d u n g d ịc h c h u ẩ n đ ộ từ k h ô n g m à u c h u y ể n s a n g m à u
đ ỏ tím .

2. D ù n g ch ấ t c h ỉ th ị n g o ạ i k h ô n g là ch ấ t o xy h o á k h ử
L o ạ i c h ấ t c h ỉ thị n à y th ư ờ n g d ù n g tro n g p h ư ơ n g p h á p Iod.
C h ấ t c h í thị là h ồ tin h bột.
C h ú n g ta đ ã b iết I, c ó k h ả n ă n g bị h ồ tin h bột h ấ p thụ tạo ra h ợ p c h ấ t c ó m à u x a n h đen.
C ò n ion r k h ô n g c ó k h ả n ã n g này.
C ặ p I2/2I~ c ó E° = 0 ,5 4 vôn.
Vì vậ y tro n g p h ư ơ n g p h á p Iod c ó thể sử d ụ n g c ặ p n à y n h ư là c ặ p o x y h o á h o ặ c c ặ p khứ.
N h ư n g dù nó đ ó n g vai trò gì tro n g p h ả n ứng o x v h o á k h ứ thì vẫn tồ n tại c â n b ằ n g :
I2 - 2 e

^

21'

Đ iề u nà y c h o c h ú n g ta th ấ y tro n g các trư ờ n g h ợ p đ c u c ó ụ h o ặ c trư ớ c đ i ể m tư ơ n g đ ư ơ n g
h o ặ c s a u đ i ể m tư ơ n g đ ư ơ n g n ê n đ ề u c ó th ể d ù n g c h ấ t chi thị h ồ tin h bột với s ự đ ổ i m à u
b á o h iệ u đ i ế m t ư ơ n g đ ư ơ n g h o ặ c từ x a n h đ e n s a n g k h ô n g m à u h o ặ c từ k h ô n g m à u s a n g
xanh đen.

T h í dụ: C h u á n đ ộ I2 b ằ n g d u n g d ịc h tiêu c h u ẩ n N a 2S20 3

130

2Na2S20 3 + h ~ 2Naí + Na s,()..
D ù n g c h ấ t chi thị hổ tin h bột. Trước đ iế m

ư ơ ng đ ư ơ n g d u n g d ị c h c h u ẩ n đ ộ c ó m à u

x a n h đ en.
Tại đ iể m tư ơ n e đươ ng, I2 đ ột nhiẽn hết nén d -ing d ịch đ ở t n ẹ ộ t c h u y ế n từ x a n h đ e n sa n g
k h ô n g m àu , báo h iệu n g ừ n g c h u á n độ.

C hú ý: Troní] phương pháp này do hò tinh b.ôt hấp thụ J2 khá m ạnh, bên nên ch ỉ cho hồ
tinh bột khi chuẩn íỊầii hết ỉ 2 ịtừ n ã u tới vàng r ơ n ) va cliú ỷ lới điểm tương đương giá.
3. D ừ n g c h ấ t c h ỉ th ị n g o ạ i là ch ấ t o xy hoa - k h ử
C hất chi thị là ch ấ t oxv h o á - khứ, ký hiệu là Ind.
Ind(K + ne

^

Ind. h

M à u sắc c ú a d ạ n g In d Gx k h á c m àu của IndKh.
Ở 2 9 8 UK, k h o ả n g đổi m àu c ủ a chất chi thị được tính th e o c ò n g thức:
E = E ° ± — —n
C họn ch ấ t chi thị về n g u y ê n tắc g iố n g n h ư p h ư ơ n g p h á p tru n g h oà. Phải c h ọ n c hất chỉ
thị c ó k h o ả n g đổi m àu nằm trong p h ạ m vi bước n h á y th ế c ủ a p h é p c h u ẩ n đ ộ , c à n g gần đ iể m
tươ ng đ ư ơ n g c à n g tốt. N h ư vậy, tại đ iể m tưcxng đ ư ơ n ổ sự th a v đ ổ i t h ế đ ộ t n g ộ t c ủ a p h é p
c h u ẩ n độ c ũ n g d ẫ n đ ến sự thay đổi th ế của chất chi thị n ên n ó th a y đ ổ i m à u , b á o hiệu
n g ừ n g c h u ấ n độ.

T h í dụ: P h ư ơ n g pháp bicrom at.
C h u ẩ n F e 2+ b à n g d u n g d ịc h tiêu chuẩn K :C r 20 - t r o n g m ỏ i trư ờ n g axít với c h ấ t chi thị là
d ip h e n y la m in ( Q ,H 5)2NH:

K2Cr20 7 + 6FeCl2 + 14HCI = 2CrCl, + 6F;eCI, + 2KC1 + 7H20
C r 20 ^

+ 6 F e 2+ + 14H+ = 2 C r + + 6 F e ,+ + 7 H 20

Khi c h u ẩ n đ ộ dạt tới đ iếm tư ơ n a đ ư ơ na, I giọt d ư K 2C i 't 0 7 sẽ đú o x y h o á c h ấ t chỉ thị
làm d u n g d ịch c h u á n độ thay đổi m àu sắc từ xanh lá c â y san g dỏ tím , lúc đ ó n g ừ n g c h u ẩ n độ.

BÀI T Ậ P

I. Phương pháp trung hoà
1.

C án phái thêm vào 50 g a m d u n g dịch H; S 0 4 9 0 % b a o n h iê u g a m nước đ ế c ó d u n g

d ịch H 2S 0 4 4 0 rÁ.

131

2. D u n g d ịch H-)S04 2 0 '' (d = 1,14) c ó n ồ n g đ ộ M và N b ằ n g b a o n h iê u ?
3. M u ô n đ iều c h ế 3 lít d u n g d ịc h N a O H 10% (d = 1,116) c ầ n b a o n h iê u g a m N a O H
n g u y ê n chất.
4. C ó b a o n h iê u m 3 g và 3 g trong:
a- 5 0 ml H 3S 0 4 0.2N .
b- 0 ,4 2 4 g Na-iCOì n g u y ê n chất.
5. C hất chi thị A l i / a r i n v àng là m ộ t axít hũ'u c ơ yếu c ó K = 1 .1 0 '" . D ạ n g axít có m à u
vàng, d ạ n g bazo' c ó m à u xanh.
a- X á c đ ịn h p h ạ m vi đổi m à u c ú a c h ấ t chì thị này.
b- Ở các giá trị p H = 7, 11, 14 c h ấ t chỉ thị đ ó có m à u gì?
6 . C h u ấ n đ ộ 100 m l d u n g d ịc h HC1 0 .0 2 N b ằ n g d u n g d ịc h K O H 0 .0 2 N .
a- V ẽ đ ư ờ n s c o n g c h u ẩ n độ, xá c đ ịn h bước nhả y .
b- C h ọ n c h ấ t chi thị n à o c h o p h é p c h u ẩ n đ ộ là tốt n h ấ t? T ại sa o ?
7. T ín h và vẽ đ ư ờ n g c o n g c h u ẩ n đ ộ 100 ml d u n g d ịc h axít fo rm ic H C O O H 0 ,1 N b ả n g
d u n g d ịch K O H 0 ,1 N . C h o K a = 2 .1 0 4'
C ó thể c h ọ n c h ấ t chỉ thị n à o c h o p h é p c h u ẩ n đ ộ iro n g c á c c h ấ t chi thị đ ã b iết?
8 . T ín h và vẽ đ ư ờ n g c o n g c h u ẩ n đ ộ d u n g d ịch N H 4O H 0 .5 N b ằ n g d u n g d ịc h HC1 0 ,5 N .
X ác đ ịn h chất chi thị c ần d ù n g ? K b = 1,8.10 \
9. C h u ẩ n đ ộ 20 ml d u n g d ịch N a 2C O , 0 ,2 N b ằ n g d u n g d ịch HC1 0, 4 N . C ầ n b a o n h iê u
m l d u n g d ịc h HC1 khi d ù n g .
a- C hỉ thị M e th y l d a c a m .
b- C hí thị P h e n o lp h la le in .
10. M ộ t h ỗ n h ợ p g ồ m N a O H và N a-,C O v K h i c h u ẩ n đ ộ d u n g d ịc h h ỗ n h ợ p n à y b ằ n g
d u n g d ịch HC1 0 ,1 N với p h e n o lp h ta le in từ h ồ n g s a n g k h ô n g m à u hết 25 m l. T i ế p lục c h u á n
với chi thị M . o từ v à n g s a n g h ồ n g h ết 5 ml.
a. X á c đ ịn h thể tích d u n g d ịc h HC1 đ ể tru n g h o à hết N a O H và N a - ,C 0 3 tro n g h ỗ n
h ợ p trên.
b. T ín h k h ỏ i lượng N a O H và Na-iCO-Ị c ó tro n g h ỗ n h ợ p trên.
11. M ột hỗ n h ợ p g ồ m N a O H và N a H C O ? đượ c c h u ẩ n đ ộ b ằ n g d u n g d ịc h HC1 0, IN . K hi
d ù n g chỉ thị p . p h ế t 10 m l rồi c h u ẩ n tiếp với c hỉ thị M . o hết 10 m l. X á c đ ị n h kh ố i lượ ng
N a O H và NaHCCK, tro n g h ỗ n hợp trên.
12. M ột d u n g d ịch hỗ n h ợ p N a 2C 0 3 và N a H C 0 3. N gư ờ i ta c h o sử d ụ n g hai c hất chỉ thị
là M . o và p.p , d u n g d ịc h tiêu c h u ẩ n là HC1. T ìm p h ư ơ n g p h á p c h u á n đ ộ đ ể x á c đ ịn h đ ư ợ c
N a 2COiỊ và N a H C O , tro n g h ỗ n hợ p đó.

132