Tải bản đầy đủ
Tính chiều cao đơn vị truyền khối và chiều cao phần cất tháp đệm

Tính chiều cao đơn vị truyền khối và chiều cao phần cất tháp đệm

Tải bản đầy đủ

y*

0.666

0.75

0.79

0.83

0.88

0.925

0.97

1

Xây dựng phương trình đường thẳng và hệ số góc cho mỗi đoạn (phụ lục 4).
Hệ số góc đường cân bằng được tính theo hệ số góc trung bình như sau:

Thừa số truyền khối A được tính:
A=
Chiều cao đơn vị truyền khối được tính:
hoy = hy + (m)
Chiều cao phần cất của tháp đệm với các điều kiện đã chọn như trên là:
H = hoy.noy = 0,612.5.428 = 3,322 (m).

9

Phần III
KẾT LUẬN

Với các điều kiện cho trước tính toán đối với đoạn cất, đường kính và chiều cao
đoạn cất tháp đệm chưng cất là:
Đường kính Ø
Và chiều cao H = 3,3 (m)

10

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Đồ thị đường làm việc của đoạn cất

Phụ lục 2. Đồ thị đường làm việc và đường cân bằng

Phụ lục 3. Đồ thị = f(y)

Phụ lục 4. Phương trình đường thẳng và hệ số góc tương ứng để xác định hệ số
góc m
x

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

0.6

y*

0.666

0.75

0.75

0.79

0.79

0.83

11

Đường
thẳng
Hệ số góc
m

y = 0.84x + 0.414

y = 0.4x + 0.59

y = 0.4x + 0.59

0.84

0.4

0.4

x

0.6

0.7

0.7

0.8

0.8

0.9

0.9

1

y*

0.83

0.88

0.88

0.925

0.925

0.97

0.97

1

Đường
thẳng
Hệ số góc
mi

y = 0.5x + 0.53

y = 0.45x +
0.565

y = 0.45x +
0.565

y = 0.3x + 0.7

0.5

0.45

0.45

0.3

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trịnh Văn Dũng, Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Bài tập
truyền khối), NXB ĐHQG TPHCM, 2012.
2. Nguyễn Bin, Các quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm (Tập
4: Phân riêng dưới tác dụng của nhiệt), NXB Khoa học và Kỹ thuật.
3. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất, Tập 1 và 2, NXB Khoa học và Kỹ
thuật.

12