Tải bản đầy đủ - 218 (trang)
Chương 4: Biến đổi tuyến tính quá trình ngẫu nhiên dừng

Chương 4: Biến đổi tuyến tính quá trình ngẫu nhiên dừng

Tải bản đầy đủ - 218trang

Thực vậy,m y (t ) = M [L{X (t )}](4.1.7)Toán tử L tác dụng lên biến t, toán tử tìm kỳ vọng toán học tiến hnh lấy trung

bình tung độ của hm ngẫu nhiên (khi cố định t) theo tập hợp tất cả các giá trị có thể của

đại lợng ngẫu nhiên X(t), cũng l toán tử tuyến tính. Vì vậy, có thể đổi chỗ trật tự tác

dụng của các toán tử M v L cho nhau, tức l my(t)= L{M[X(t)]}=L{mx(t)}, v điều đó đã

chứng minh cho đẳng thức (4.1.5).

Tiếp theo[([][]R y (t1 , t 2 ) = M {Y (t1 ) m y (t1 ) Y (t2 ) m y (t2 ) }=)()]= M L(t1 ) {X (t1 )} L(t1 ) {mx (t1 )} L(t2 ) {X (t2 )} L(t21 ){mx (t2 )} =[= M L(t1 ) L(t2 ){[ X (t1 ) mx (t1 )][X (t 2 ) mx (t 2 )]} == L(t1 ) L(t2 ){M [[ X (t1 ) mx (t1 )][ X (t2 ) mx (t 2 )]]} = L(t1 ) L(t 2 ){Rx (t1 , t2 )}.

Các công thức đã trình by trong chơng 2 đối với kỳ vọng toán học v hm tơng

quan của đạo hm v tích phân của hm ngẫu nhiên l các trờng hợp riêng của (4.1.5)

v (4.1.6).

Việc biết Dx(t) l cha đủ để nhận đợc phơng sai Dy(t) của quá trình ngẫu nhiên

Y(t). Trớc hết cần phải tìm hm tơng quan Ry(t1,t2) theo công thức (4.1.6), sau đó thế

vo nó t1=t2=t.

Để tìm các đặc trng của hm ngẫu nhiên, l kết quả tác dụng toán tử phi tuyến

lên hm ngẫu nhiên X(t), thì biết mx(t) v Rx(t1,t2) cũng cha đủ, vì trong trờng hợp ny

qui luật phân bố của hm X(t) đóng một vai trò quan trọng. Đối với các toán tử phi tuyến

có thể nhận đợc những kết quả tơng đối đơn giản chỉ ở trong một số trờng hợp riêng.

Trong trờng hợp tác dụng toán tử tuyến tính lên hm X(t) có qui luật phân bố

chuẩn, hm ngẫu nhiên Y(t) = L{X(t)} cũng tuân theo qui luật phân bố chuẩn, bởi vì do

tính chất tuyến tính của toán tử L, hm Y(t) có thể chỉ nhận đợc nhờ tổ hợp tuyến tính

của một số hữu hạn hoặc vô hạn các tung độ của hm X(t). Nhng từ lý thuyết xác suất

ta biết rằng, tổ hợp tuyến tính các đại lợng ngẫu nhiên phân bố chuẩn phụ thuộc hoặc

độc lập đều tuân theo qui luật phân bố chuẩn.

Do vậy, trong trờng hợp X(t) l hm ngẫu nhiên tuân theo qui luật phân bố chuẩn,

thì Y(t) cũng tuân theo qui luật phân bố chuẩn v các đặc trng my(t), Ry(t1,t2) tìm đợc

hon ton xác định nó.

Nếu X(t) không phải l hm ngẫu nhiên phân bố chuẩn, thì Y(t) cũng sẽ không có

cùng qui luật phân bố với X(t). Qui luật phân bố chuẩn cũng sẽ không đợc bảo ton nếu

toán tử L không tuyến tính.4.2. Biến đổi tuyến tính dới dạng phổ

Ta hãy biểu diễn phép biến đổi tuyến tính dới dạng phổ. Muốn vậy, ta sử dụng

khái niệm hm delta Dirac, một hm đợc sử dụng rộng rãi trong toán học.

Hm delta (t) l hm có các tính chất sau:1050 t 0

t = 01) (t ) =(4.2.1)tức l (t) bằng không với mọi giá trị t khác không, còn tại điểm t = 0 thì tăng lên vô hạn.

2) Tích phân hm delta trên ton miền vô hạn bằng đơn vị

(t )dt = 1(4.2.2)Hm delta không phải l hm theo

nghĩa thông thờng, m l một hm

tợng trng no đó. Theo nghĩa chính

xác, hm có các tính chất (4.2.1) v

(4.2.2) không tồn tại. Tuy nhiên có thể

xét hm (t) theo một nghĩa no đó

giống nh giới hạn của hm thông

thờng.

Ta lấy hm Gauss lm ví dụ

Hình 4.1f (t ) =t2

1

2

e 2 ,

2đối với hm ny hệ thức (4.2.2) đợc thoả mãn.

Ta sẽ giảm đại lợng xuống, khi đó đồ thị của hm sẽ nhọn hơn (trong nguyên

bản viết l đồ thị giãn ra ND) (hình 4.1), giá trị cực đại f (0 ) =1

sẽ tăng, còn miền

2giá trị khác không của hm thu hẹp lại. Lấy giới hạn khi 0 ta nhận đợc hm có tính

chất của hm delta.

Sử dụng khái niệm giới hạn ny, có thể biểu diễn hm delta dới dạng tích phân.

Tơng ứng với mục 1.12, mật độ phân bố của đại lợng ngẫu nhiên phân bố chuẩn có thể

đợc biểu diễn nh l phép biến đổi ngợc Fourier hm đặc trng của nó, theo (1.12.25)

hm ny có dạng g ( ) = e2 2

2. Do tính chẵn của hm ny nên ta có đẳng thức

t22

1

1

e 2 =

2

2eite2 2

2d(4.2.3)Lấy giới hạn hai vế đẳng thức (4.2.3) khi 0 ta nhận đợc biểu diễn tích phân

hm delta1

(t ) =

2eitd(4.2.4)Nếu xét hm delta của đối số t, với l một số xác định, thì0 t

t =(t ) =106(4.2.5)(t )dt = 1(4.2.6)Đối với mọi hm f(t) bất kỳ, liên tục tại t=, ta có đẳng thức

f ( ) (t )d = f (t )(4.2.7)Điều ny đợc suy ra một cách đơn giản nh sau, mặc dù không thật chặt chẽ. Vì

(t) khác 0 chỉ khi t=, nên tích phân (4.2.7) khác 0 chỉ trong khoảng [t, t+], với >0

bé tuỳ ý. Từ đó

t +t +ttf ( ) (t )d = f ( ) (t )d = f (t ) (t )d = f (t ) (t )d = f (t )Ký hiệu g(t,) l kết quả tác dụng toán tử tuyến tính L no đó lên hm delta (t)

tại điểm cố địnhg (t , ) = L{ (t )} .(4.2.8)Nhờ hm g(t,) ny, ta sẽ biểu thị kết quả tác dụng toán tử L đã cho lên hm f(t)

bất kỳ cho trên đoạn [a,b].

Tác dụng toán tử tuyến tính L lên hai vế đẳng thức (4.2.7), ta đợc

bL{ f (t )} = g (t , ) f ( )d(4.2.9)aNh vậy, hm (t)=L{f(t)}, kết quả tác dụng toán tử tuyến tính L lên hm f(t), có

thể đợc biểu diễn dới dạng

b(t ) = g (t , ) f ( )d(4.2.10)aHm g(t,), kết quả tác dụng toán tử L lên hm delta (t), đợc gọi l hm trọng

lợng. (Trong kỹ thuật vô tuyến ngời ta gọi nó l hm chuyển xung).

Nếu hm f(t) đợc cho trong khoảng vô hạn (, +) thì có thể viết

(t ) = g (t , ) f ( )d(4.2.11)Trong trờng hợp riêng, nếu toán tử L l dừng thì hm trọng lợng chỉ phụ thuộc

vo hiệu t. Khi đó có thể viết(t ) =g (t ) f ( )d(4.2.12)Tích phân (4.2.12) đợc gọi l tích phân chập của hm f(t) v g(t).

Ký hiệu Sf() v S() l biến đổi Fourier (mật độ phổ) tơng ứng của các hm f(t)

v (t). Khi đó ta có:f (t ) =

S ( )e d

i tf107(4.2.13)(t ) = S ( )e it d(4.2.14)Đặt các biểu thức trên vo (4.2.12), ta nhận đợc

i t

S ( )e d =i

(

)

g

t

S f ( )e d d(4.2.15)Thay đổi thứ tự lấy tích phân trong tích phân hai lớp v lm phép đổi biến t=1,

ta đợci 1

it

it

(

)

(

)

Se

d=

Se

g ( 1 )e d 1 df

(4.2.16)Ký hiệu G() l biến đổi Fourier (mật độ phổ ) của hm trọng lợng g(t)G ( ) =1

2g (t )eitdt(4.2.17)Tích phân trong móc vuông (4.2.16) bằng 2G(), từ đó có thể viết[S ( ) S ( ).2G( )]e d = 0

i t(4.2.18)fĐiều ny chứng tỏ rằng, biến đổi ngợc Fourier hm S ( ) Sf( )2 G ( ) bằng0, v do đó đẳng thức sau cần đợc thoả mãnS ( ) = S f ( ).2G ( ) .(4.2.19)Hm:L( ) = 2G ( ) =g (t )eitdt(4.2.20)đợc gọi l hm truyền của toán tử tuyến tính L. Từ đó có thể viết (4.2.19) dới dạngS ( ) = S f ( )L( ) (4.2.21)Nh vậy, mật độ phổ S(), kết quả của việc tác dụng toán tử tuyến tính L lên hm

f(t), bằng tích mật độ phổ Sf() của hm f(t) v hm truyền L() của toán tử.4.3Mật độ phổ của

ngẫu nhiên dừngphépbiếnđổituyếntínhquátrìnhBây giờ ta xét quá trình ngẫu nhiên dừng X(t) có kỳ vọng toán học bằng 0 v hm

tơng quan Rx() cho trớc. V giả sử một quá trình ngẫu nhiên khác Y(t) l kết quả tác

dụng toán tử tuyến tính dừng L lên quá trình ngẫu nhiên X(t)Y (t ) = L{X (t )} .(4.3.1)Khi đó ta có thể biểu diễn quá trình ngẫu nhiên Y(t) dới dạngY (t ) =g (t )X ( )dvới g(t) l hm trọng lợng.108(4.3.2)Thật vậy, mỗi thể hiện yi(t) của quá trình ngẫu nhiên Y(t), kết quả tác dụng toán tử

L lên hm không ngẫu nhiên xi(t) l thể hiện tơng ứng của quá trình ngẫu nhiên X(t),

v do đó đối với chúng hệ thức (4.3.2) l đúng, khi đó nó cũng đúng đối với tập tất cả các

thể hiện.

Trong trờng hợp toán tử tuyến tính L đợc cho dới hình thức một bộ biến đổi

thực no đó, thì nguyên tắc cần thoả mãn l khả năng thực hiện đợc về mặt vật lý, m

theo đó phản ứng của bộ biến đổi lên tác dụng lối vo không thể xuất hiện trớc khi bắt

đầu có tác động xảy ra, tức l hm trọng lợng g(t) cần phải đồng nhất bằng 0 khi t<.

Xuất phát từ đó, đối với bộ biến đổi thực, công thức (4.3.2) cần phải viết dới dạngY (t ) =tg (t )X ( )d(4.3.3)Thực hiện phép đổi biến t=1, ta đợc

Y (t ) = g ( )X (t )d(4.3.4)0g(t)=0khi t <0Ta xác định hm tơng quan quá trình ngẫu nhiên Y(t).R y (t1 , t 2 ) = M [Y (t1 )Y (t1 )] =

= M g ( 1 )X (t1 1 )d 1 g ( 2 )X (t 2 2 )d 2 =

0

0

= g ( 1 ) g ( 2 )M [ X (t1 1 )X (t 2 2 )]d 2 d 1 =

0

000= g ( 1 )d 1 g ( 2 )Rx (t 2 t1 2 + 1 )d 2(4.3.5)Từ đó thấy rằng, hm tơng quan Ry(t1,t2) chỉ phụ thuộc vo hiệu t2t1=, tức Y(t) l

quá trình ngẫu nhiên dừng theo nghĩa rộng.

00R x ( ) = g ( 1 )d 1 g ( 2 )Rx ( 2 + 1 )d 2(4.3.6)Ta xác định mật độ phổ của quá trình ngẫu nhiên Y(t)1

S y ( ) =

2

1

=

2eiR ( )e

yid =00d g ( 1 )d 1 g ( 2 )Rx ( 2 + 1 )d 2(4.3.7)Thay đổi thứ tự tích phân trong tích phân ba lớp v lm phép đổi biến 2+1=t,

ta nhận đợc tích của ba tích phân một lớpS y ( ) =1

g ( 1 )e i 1 d 1 g ( 2 )e i 2 d 2 Rx (t )e it dt .2 0

0

109(4.3.8)Khi đó thừa số

Tích phân1

2R (t )edt = S x ( ) l mật độ phổ quá trình ngẫu nhiên X(t).g ( )e

2itxi 2d 2 = L( ) l hm truyền của toán tử L. Vì hm trọng lợng0chỉ nhận các giá trị thực, nên tích phân

g ( )e d

i111= L * ( ) l đại lợng liên hợp phức0của hm truyền. Nh vậy, công thức (4.3.8) có thể viết dới dạngS y ( ) = L( )L * ( )Sx ( )(4.3.9)S y ( ) = L( ) Sx ( )(4.3.10)hay

2Do vậy, mật độ phổ của kết quả biến đổi quá trình ngẫu nhiên dừng X(t) nhờ toán

tử tuyến tính dừng L bằng tích mật độ phổ của quá trình ngẫu nhiên v bình phơng

modul hm truyền của toán tử.4.4.nghiệm dừng

có hệ số hằng sốcủaphơngtrìnhviphântuyếntínhĐể lm ví dụ cho toán tử tuyến tính ta xét phơng trình vi phân tuyến tính có hệ số

hằng sốand n y (t )

d n1 y (t )

dy (t )

+

a

+ ..... + a1

+ a0 y (t ) =

n 1

n

n 1

dt

dt

dt= bmd m x(t )

d m1 x(t )

dx(t )

+

b

+ ..... + b1

+ b0 x(t )

m 1

m

m 1

dt

dt

dx(4.4.1)Nh đã biết từ lý thuyết phơng trình vi phân tuyến tính có vế phải, nghiệm tổng

quát của phơng trình (4.4.1) bằng tổng của nghiệm tổng quát y (t ) của phơng trình

thuần nhất tơng ứng v một nghiệm riêng bất kỳ của phơng trình không thuần nhất.

Nghiệm y (t ) xác định cái gọi l dao động tự do hay dao động riêng của quá trình đang

xét, không phụ thuộc vo hm x(t). Trên thực tế thờng gặp những quá trình ổn định

trong đó dao động tự do tắt dần theo thời gian.

Nếu xét một thời điểm khá xa so với thời điểm ban đầu, khi m các dao động tự do

trên thực tế không còn tồn tại, ta có thể đặt y (t ) = 0. Khi đó, bi toán dẫn tới việc tìm

dao động cỡng bức y(t) gây nên bởi x(t). Ngời ta gọi quá trình nh vậy l ổn định để

phân biệt với quá trình chuyển tiếp m ở đó còn tồn tại dao động tự do.

Ta ký hiệu toán tử vi phân bằng chữ cái p, tức lp=d

d2

dn

, p 2 = 2 , ....., p n = n .

dt

dt

dtKhi đó có thể viết phơng trình (4.4.1) dới dạng ký hiệu

(anpn+ an-1pn-1 +...+a1p+a0)y(t)=(bmpm+ bm-1pm-1 +...+b1p+b0)x(t) (4.4.3)

Đặt

anpn+ an-1pn-1 +...+a1p+a0=An(p)110(4.4.2)bmpm+ bm-1pm-1 +...+b1p+b0=Bm(p)(4.4.4)ta có thể viết (4.4.3) dới dạng ký hiệu gọn hơn nữaBm ( p )

x(t )

An ( p )y (t ) =

Biểu thức(4.4.5)Bm ( p)

l toán tử phơng trình vi phân (4.4.1) đợc viết dới dạng ký

An ( p)hiệu. Có thể nói rằng hm y(t) l kết quả tác dụng toán tử đó lên hm x(t). Vì phơng

trình vi phân tuyến tính có hệ số không đổi thoả mãn nguyên lý chồng chất, tức nếu x(t)

l tổng của một số hm thì nghiệm y(t) bằng tổng các nghiệm của mỗi hạng tử riêng rẽ,

nên toán tử đang xét l tuyến tính. V khi đó, từ những điều đã trình by ở mục 4.2, có

thể tìm nghiệm y(t), kết quả của việc tác dụng toán tử tuyến tính (4.4.5) lên hm x(t),

theo công thức (4.2.12) dới dạng:y (t ) =g (t )x( )d ,(4.4.6)nếu nh đã biết hm trọng lợng g(t) l nghiệm của phơng trình vi phân (4.4.1), trong

đó hm delta (t) đóng vai trò l x(t).

Nh vậy, để tìm nghiệm y(t) của phơng trình (4.4.1) cần tìm nghiệm của phơng

trìnhg (t ) =Bm ( p )

(t )

An ( p )(4.4.7)đối với mọi giá trị t khi cố định v đặt hm g(t) tìm đợc vo (4.4.6).

Thuận tiện hơn sẽ tìm nghiệm y(t) dới dạng phổ khi sử dụng công thức liên hệ

(4.2.21) giữa mật độ phổ của các hm x(t) v y(t). Khi đó cần phải tìm hm truyền L()

của toán tửBm ( p)

.

An ( p)Để tìm hm truyền L() ta xem x(t) l dao động điều ho

x(t)=eit(4.4.8)Khi đó, theo (4.4.6), nghiệm y(t) đợc viết dới dạngy (t ) =g (t )eid ==eitg ( )ei (t )d =g ( )eid = e it L( )(4.4.9)Ta thay (4.4.8) v (4.4.9) vo (4.4.1). Vìd k it

k

e = (i ) eit

k

dt[]d k it

k

e L( ) = (i ) L( )e it

k

dt

nên ta có

[an(i)n+ an-1(i)n-1+...+ a1(i)+a0]L()eit=

111(4.4.10)

(4.4.11)=[bm(i)m+ bm-1(i)m-1+...+ b1(i)+b0]eit(4.4.12)Từ đó ta nhận đợc biểu thức đối với hm truyềnL( ) =bm (i ) + bm1 (i ) + ... + b1 (i ) + b0

n

n 1

an (i ) + an1 (i ) + ... + a1 (i ) + a0

m1m(4.4.13)Khi sử dụng ký hiệu (4.4.4) có thể viếtBm (i )

An (i )L( ) =(4.4.14)Nh vậy, để xác định hm truyền, thay cho toán tử vi phân p, cần phải đặt vo

toán tử phơng trình vi phân đại lợng i.

Khi thay biểu thức tìm đợc của hm truyền vo (4.2.21), ta nhận đợc biểu thức

đối với mật độ phổ Sy() của nghiệm phơng trình vi phânS y ( ) =Bm (i )

S x ( )

An (i )(4.4.15)trong đó Sx() l mật độ phổ của hm x(t).

Bây giờ ta xét trờng hợp khi m x(t) trong phơng trình (4.1.4) l quá trình ngẫu

nhiên dừng X(t) có kỳ vọng toán học bằng 0 v hm tơng quan l Rx(). Ta sẽ xác định

hm tơng quan của quá trình ngẫu nhiên Y(t) l nghiệm của phơng trình (4.4.1).

Vì Y(t) l kết quả tác dụng toán tử tuyến tínhBm ( p)

lên hm ngẫu nhiên dừng

An ( p)X(t), nên, từ những điều đã trình by trong mục 4.3, Y(t) cũng l hm ngẫu nhiên dừng.

Khi đó giữa mật độ phổ của các hm ngẫu nhiên X(t) v Y(t) xảy ra hệ thức (4.3.10).

Đặt giá trị tìm đợc của hm truyền của phơng trình vi phân (4.4.14) vo (4.3.10)

ta đợc

2B (i )

S y ( ) = m

S x ( ) .

An (i )(4.4.16)Khi biết mật độ phổ Sy(), ta có thể tìm đợc hm tơng quan Ry() của hm ngẫu

nhiên Y(t) theo công thứcR y ( ) =

S ( )e d

iy(4.4.17)Các ví dụ

1. Với những giả thiết nhất định, chuyển động một chiều (hình chiếu trên trục cho

trớc) trong mặt phẳng ngang của phần tử trong dòng khí có thể đợc mô tả bởi phơng

trìnhmdv(t )

+ bv(t ) = F (t )

dt(4.4.18)ở đây v(t) l hình chiếu của xung vận tốc phần tử trên trục đã cho, còn F(t) l hình chiếu

của lực tác động lên phần tử do ảnh hởng của rối khí quyển, thnh phần bv(t) đặc trng

cho lực ma sát.

Nếu chia (4.4.18) cho khối lợng phần tử m, thì phơng trình đợc viết dới dạng112dv(t )

+ v(t ) = F1 (t )

dt(4.4.19)Phơng trình (4.4.19) l phơng trình Lanjeven.

Ta sẽ cho rằng lực F1(t) l hm ngẫu nhiên dừng của thời gian m mật độ phổ của

nó Sf() có thể nhận giá trị hằng số, tức l "ồn trắng".

Sf()=c=const(4.4.20)Nh ta đã chỉ ra (xem mục 3.2, ví dụ 1), mật độ phổ không thể hằng số trên ton

dải tần số, vì nếu vậy phơng sai của quá trình ngẫu nhiên trở nên vô hạn. Giả thiết

rằng mật độ phổ có dạng đờng cong (hình 4.2) ít thay đổi trong một khoảng [T, T] no

đó v một cách gần đúng có thể xem nó l hằng số.

Khi tần số tiến đến vô hạn, S() tiến đến 0 rất nhanh, đảm bảo tính hội tụ của

tích phânS ( )d .Hình 4.2Ta tìm hm tơng quan của quá trình ngẫu nhiên V(t) l nghiệm của phơng trình

(4.4.9) ở chế độ ổn định.

Muốn vậy, ta xác định hm truyền của phơng trình (4.4.9) khi viết nó dới dạng

ký hiệuV (t ) =1

F1 (t ) .

p +(4.4.21)Đối với phơng trình (4.4.21) hm truyền đợc viết dới dạngL( ) =1

.

i +(4.4.22)Từ đó ta nhận đợc mật độ phổ Sv() của nghiệm V(t) dới dạngS v ( ) =21

S f ( )

i +(4.4.23)c

.

+2(4.4.24)hayS v ( ) =2Từ công thức (4.4.24) thấy rằng, Sv() giảm khi tăng, v dải tần số lớn, ở đó trị số

Sf() khác giá trị c m ta đã thừa nhận, không quan trọng.

Khi biết mật độ phổ Sv() ta có thể tìm đợc hm tơng quan Rv().

Trong ví dụ 1 mục 3.2 ta đã thấy rằng mật độ phổ113S ( ) =2

( 2 + 2 )tơng ứng với hm tơng quanR ( ) = 2 e2

c

, ta nhận đợc hm tơng

So sánh với (4.4.24) ta thấy = c , từ đó 2 =

quan của nghiệm phơng trình (4.4.19) dới dạngRv ( ) =c

e

(4.4.25)Trong mục 2.9 ta đã chứng tỏ rằng, quá trình ngẫu nhiên có hm tơng quan dạng

(4.4.25) l không khả vi. Cho nên cần lm chính xác ý nghĩa của phơng trình (4.4.19).

Tính không khả vi của quá trình V(t) l hệ quả của việc do ta nhận F(t) l "ồn trắng" có

mật độ phổ không đổi.

Trong trờng hợp ny, cách giải chính xác hơn l xét nghiệm phơng trình (4.4.19)

nh giới hạn của một dãy nghiệm no đó của phơng trình ny với vế phải dừng m mật

độ phổ của chúng tiến đến một hằng số.

2. Ta xét nghiệm dừng của phơng trình vi phând 2 y (t )

dy (t )

+ 2

+ k 2 y (t ) = F (t )

2

dt

dt(4.4.26)Phơng trình dạng (4.4.26) mô tả nhiều quá trình dao động vật lý. Đặc biệt, phơng

trình (4.4.26) mô tả chuyển động Brown của các phần tử. Trong trờng hợp ny y(t) l

toạ độ phần tử tại thời điểm t; 2dy

l ma sát nhớt, gây nên sự cản trở chuyển động của

dtphần tử, >0; k2y lực đn hồi; F(t) lực xáo trộn đợc xác định bởi sự dao động của số

lợng các va chạm phân tử.

Giả sử rằng, lực F(t) l quá trình ngẫu nhiên dừng có mật độ phổ không đổi Sf() =

c. Theo (4.4.14), hm truyền của phơng trình (4.4.26) có dạngL( ) =1

1

= 2

2

2

(i ) + 2i + k k + 2i

2(4.4.27)Theo (4.4.16), mật độ phổ của quá trình ngẫu nhiên dừng Y(t), nghiệm của phơng

trình (4.4.26), đợc xác định dới dạngS y ( ) =21

c

c=

2

2

2

2

2

2

k + 2i

k + (2i )()(4.4.28)Bằng cách ký hiệuk 2 = 2 + 2, c =2 2 k 2(4.4.29)có thể viết biểu thức (4.4.28) dới dạngS y ( ) =2 2(2 + 2

22 2114)2+ 4 2 2(4.4.30)Mật độ phổ ny (nh đã chỉ ra trong mục 3.2, ví dụ 5) tơng ứng với hm tơng

quanR y ( ) = 2 ecos + sin

.

(4.4.31)Từ (4.4.29), biểu diễn v qua các hệ số của phơng trình

=k2 2 ,2 =c

,

2k 2(4.4.32)ta viết hm tơng quan (4.4.31) dới dạng

Ry() =c

2k2ecos k 2 2 +

sin k 2 22

2

k(4.4.33)Quá trình ngẫu nhiên Y(t) có hm tơng quan dạng (4.4.31) l khả vi, tuy nhiên có

thể chỉ ra rằng nó không tồn tại đạo hm bậc hai. Vì vậy, cần xét nghiệm của phơng

trình (4.4.26) theo nghĩa nh đã chỉ ra đối với phơng trình (4.4.19).Chơng 5: Nội ngoại suy v lm trơn hm ngẫu nhiên

5.1. Đặt bi toán

Ta hãy xét một vi bi toán thờng gặp trong khí tợng thuỷ văn.

1. Ngoại suy

Giả sử có một thể hiện x(t) của quá trình ngẫu nhiên X(t) trên khoảng biến đổi no

đó của tham số [a,t] xảy ra trớc thời điểm t. Giả thiết rằng các đặc trng của quá trình

ngẫu nhiên X(t) kỳ vọng toán học v hm tơng quan của nó, đã biết. Yêu cầu dự báo

giá trị x(t+T) của thể hiện ny tại thời điểm tiếp theo t+T no đó, T>0. Ngời ta gọi đại

lợng T l lợng ngắm đón.

Bi toán ny đợc gọi l bi toán ngoại suy quá trình ngẫu nhiên. Do giả thiết rằng

thể hiện x(t) đợc xác định chính xác, không có sai số đo, nên bi toán ny đợc gọi l bi

toán ngoại suy thuần tuý.

2. Lm trơn

Giả sử thể hiện x(t) của quá trình ngẫu nhiên X(t) đợc xác định nhờ kết quả thực

nghiệm, trên khoảng biến đổi [a,t] của tham số t, với sai số y(t) l thể hiện của quá trình

ngẫu nhiên Y(t), tức l do thực nghiệm ta nhận đợc thể hiện z(t) = x(t) + y(t), với x(t) l

giá trị thực của thể hiện, y(t) l sai số đo. Giả thiết rằng đã biết các đặc trng của các

quá trình ngẫu nhiên X(t) v Y(t), nh kỳ vọng toán học, hm tơng quan v hm tơng

quan quan hệ. Yêu cầu xác định giá trị thực của thể hiện x(t) tại thời điểm t no đó, có

nghĩa l tách nó ra khỏi sai số đo.

Bi toán ny gọi l bi toán lm trơn (lọc) quá trình ngẫu nhiên. Nó xuất hiện,

chẳng hạn, khi tách các tín hiệu hữu ích trên nền nhiễu trong kỹ thuật vô tuyến, trong

đó ngời ta gọi giá trị thực l các tín hiệu hữu ích, còn sai số lm méo tín hiệu đợc gọi l115Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4: Biến đổi tuyến tính quá trình ngẫu nhiên dừng

Tải bản đầy đủ ngay(218 tr)

×