Tải bản đầy đủ
Kiểm tra chất lượng ( Inspection)

Kiểm tra chất lượng ( Inspection)

Tải bản đầy đủ

www.themegallery.com

Triển khai chương trình QC tại Kim Vĩ:

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI DỰ ÁN

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

1. Triển khai dự án
2. Hợp đồng lao động
3. Các chính sách từ Quỹ Từ Thiện của TGĐ. Đỗ Hùng

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TỪ QUỸ TỪ THIỆN
- Quỹ từ thiện là quỹ do TGĐ. Đỗ Hùng làm chủ tịch hội từ
thiện. Được thành lập năm 2013.
- Với Phạm vi hoạt động bao gồm:
+ Xã Hội.
+ Các hoạt động về phật pháp.
+ Cán bộ Công nhân viên Công ty Kim Vĩ.
- Hội từ thiện là một quỹ độc lập mang tính chất thiện nguyện
của ông Đỗ Hùng. Quỹ này sẽ tăng hoặc giảm tùy theo tình hình
kinh doanh của mõi năm và ngân sách của Quỹ.
Nhằm chia sẽ và chăm lo đời sống của công nhân viên, đồng
thời khuyến khích những công nhân viên có THÂM NIÊN và
TAY NGHỀ CAO đặc biệt là những công nhân viên có đóng
góp tốt cho công ty trong thời gian qua.
COMPANY LOGO