Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CHƯƠNG II. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tải bản đầy đủ

www.themegallery.com

1. Quản lý chất lượng toàn diện
( Total Quality Management – TQM)

Các kỹ thuật quản lý mới ra đời đã góp phần nâng cao
hoạt động quản lý chất lượng đã làm cơ sở cho lý thuyết
quản lý chất lượng toàn diện ra đời. Cũng có thể nói rằng
quản lý chất lượng toàn diện lầ một sự cải biến và đẩy mạnh
hơn hoạt động kiểm soát chất lượng toàn diện toàn công ty.
TQM: là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định
hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành
viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thỏa
mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty
đó và của xã hội.

Trở về

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

2. Kiểm soát chất lượng toàn diện
( Total Quality Control – TQC)

Việc áp dụng các kỹ thuật kiểm soát chất lượng
thống kê đã được áp dụng và mang lại những hiệu
quả nhất định .tuy nhiên ,để đạt được mục tiêu của
quản lý chất lượng là thỏa mãn người tiêu dùng thì
đó chưa phải là điều kiện đủ. Nó đòi hỏi không chỉ
áp dụng các phương pháp này vào quá trình sản
xuất, mà còn áp dụng cho các quá trình xảy ra
trước sau quá trình sản xuất như khảo sát thị
trường, thiết kế, lập kế hoạch, mua hàng, đóng gói,
lưu kho vận chuyển, phân phối và các dịch vụ
trong và sau bán hàng.
Trở về
COMPANY LOGO

www.themegallery.com

3. Đảm bảo chất lượng
( Quality Assurance – QA)

Nội dung cơ bản của hoạt động đảm bảo chất lượng là doanh
nghiệp phải xây dựng, một hệ thống đảm bảo chất lượng có hiệu
lực và hiệu quả, đồng thời làm thế nào để chứng tỏ cho khách hàng
biết điều đó.
Đây là bộ phận có quyền và có trách nhiệm quy định sẽ đặt
khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm ở công đoạn nào, kiểm tra sản
phẩm theo phương pháp, tiêu chuẩn nào, sẽ dùng dụng cụ gì để
kiểm tra, và sản phẩm phải đạt được mức độ nào thì sẽ được công
nhận là chính phẩm. Khuyết tật nào sẽ quy ra là thứ phẩm,..v.v.
Nói chung, QA là toàn bộ chỉ huy, chịu trách nhiệm toàn bộ
về tiêu chuẩn, quy trình kiểm tra để đảm bảo chất lượng. QC là bộ
phận thi hành những quy định, hướng dân của QA trong việc kiểm
tra, phân loại chất lượng sản phẩm
Trở về

COMPANY LOGO

4. Kiểm soát chất lượng
( Quality control – QC )

www.themegallery.com

Kiểm soát chất lượng là các hoạt động và kỹ thuật mang
tính tác nghiệp được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu chất lượng.
Quality control – QC: đây là khâu kiểm tra được đặt xen kẽ giữa
các công đoạn sản xuất và ở khâu thành phẩm để kiểm tra chất
lượng của các sản phẩm. Các khâu kiểm tra chất lượng này sẽ
phân sản phẩm ra ít nhất là 3 loại: chính phẩm, thứ phẩm, và phế
phẩm. QC là toàn bộ thi hành những quy định, hướng dẫn của
QA trong việc kiểm tra, phân loại chất lượng sản phẩm
Để kiểm soát chất lượng, cần thiết phải kiểm soát được các
yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình. Thực chất của kiểm
soát chất lượng là chủ yếu nhằm vào quá trình sản xuất gồm các
yếu tố sao:
Trở về

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

5.Kiểm soát con người
- Được đào tạo
- Có kỹ năng thực hiện
- Được thông tin về nhiệm vụ giao, yêu cầu hải đạt được
- Có đủ tài liệu, hướng dẫn cần thiết
- Có đủ phương tiện, công cụ và các điều kiện làm việc
- Sự hưởng ứng và tham gia của mọi người là nhân tố quyết
định thành công, như ai đó đã từng nói:
"Để cho bếp luôn đỏ lửa thì mỗi người hãy bỏ vào đó những
que củi".
Trở về

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

6. Kiểm tra chất lượng ( Inspection)

Kiểm tra chất lượng là hoạt động như đo, xem xét, thử nghiệm,
định cỡ một hay nhiều đặc tính của đối tượng và so sánh kết quả
với yêu cầu nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặc tính.
Phương pháp này nhằm sàn lọc các sản phẩm không phù hợp
với quy định, là một sự phân loại sản phẩm đã được chế tạo, một
cách xử lý “ Chuyện đã rồi”. Phương pháp này rất phổ biến được
sử dụng trong thời kỳ trước đây. Để kiểm tra người ta phải kiểm tra
100% số lượng sản phẩm hay sử dụng một số phương pháp kiểm
tra theo xác xuất. Đây là một phương pháp gây nhiều tốn kém và
mất thời gian. Quá trình kiểm tra không ảnh hưởng đến chất lượng
và chất lượng không được tạo dựng qua công tác kiểm tra.
Trở về

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

Triển khai chương trình QC tại Kim Vĩ:

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

CHƯƠNG III: TRIỂN KHAI DỰ ÁN

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

1. Triển khai dự án
2. Hợp đồng lao động
3. Các chính sách từ Quỹ Từ Thiện của TGĐ. Đỗ Hùng

COMPANY LOGO

www.themegallery.com

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TỪ QUỸ TỪ THIỆN
- Quỹ từ thiện là quỹ do TGĐ. Đỗ Hùng làm chủ tịch hội từ
thiện. Được thành lập năm 2013.
- Với Phạm vi hoạt động bao gồm:
+ Xã Hội.
+ Các hoạt động về phật pháp.
+ Cán bộ Công nhân viên Công ty Kim Vĩ.
- Hội từ thiện là một quỹ độc lập mang tính chất thiện nguyện
của ông Đỗ Hùng. Quỹ này sẽ tăng hoặc giảm tùy theo tình hình
kinh doanh của mõi năm và ngân sách của Quỹ.
Nhằm chia sẽ và chăm lo đời sống của công nhân viên, đồng
thời khuyến khích những công nhân viên có THÂM NIÊN và
TAY NGHỀ CAO đặc biệt là những công nhân viên có đóng
góp tốt cho công ty trong thời gian qua.
COMPANY LOGO

www.themegallery.com

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TỪ QUỸ TỪ THIỆN
1. Đám hỏi, đám cưới

8. Hỗ trợ ăn hàng tháng

2. Ma chay

9. Công nhân viên có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn

3. Quốc tế thiếu nhi,
trung thu

10. Hỗ trợ thai sản

4. Hỗ trợ cho làm ca đêm

11. Hỗ trợ tiền nhà trẻ

5. Khuyến học

12. Hỗ trợ tiền tết
COMPANY LOGO