Tải bản đầy đủ
HS: Nghiên cứu nội dung SGK tr 180 và bảng 60.2 ghi nhớ kiến thức, trả lời câu hỏi.

HS: Nghiên cứu nội dung SGK tr 180 và bảng 60.2 ghi nhớ kiến thức, trả lời câu hỏi.

Tải bản đầy đủ

GV? Các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng mang
lại hiệu quả ntn?
HS: Dựa vào ND trong SGK/180 trả lời
GV: Gọi học sinh lên bảng điền bảng 60.2.
HS: Điền nội dung bảng 60.2 SGK 181
GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và nội
dung bảng 60.3 thảo luận 1 nhóm ghi kết quả
vào bảng phụ, các nhóm khác theo dõi bổ sung
HS: nghiên cứu SGK và nội dung bảng 60.3 thảo
luận 1 nhóm ghi kết quả vào bảng phụ, các
nhóm khác theo dõi bổ sung
GV? Tại sao phải bảo vệ hệ sinh thái biển?
HS: Dựa vào ND trong SGK/181 trả lời
GV? Có biện pháp nào bảo vệ hệ sinh thái biển?
HS: Dựa vào ND trong SGK/181 trả lời
GV: Liên hệ thực tế?Và công bố những ý kiến
đúng
GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và nội
dung bảng 60.4 thảo luận 1 nhóm ghi kết quả
vào bảng phụ, các nhóm khác theo dõi bổ sung
HS: Nghiên cứu SGK tr 182 và bảng 60.4 trả lời
câu hỏi.
GV? Tại sao phải bảo vệ các hệ sinh thái nông
nghiệp?
HS: Dựa vào ND trong SGK/181 trả lời
GV? Có những biện pháp nào để bảo vệ các hệ
sinh thái nông nghiệp?
HS: Dựa vào ND trong SGK/181 trả lời
GV: Chốt lại kiến thức .
HS: Nghe giảng và ghi nhớ kiến thức vào vở học.

chống sói mòn
- vận động định c bảo vệ rừng đầu
nguồn
- tăng dân số hợp lí giảm áp lực về
TN
- Tuyên truyền bảo vệ rừng toàn
dân cùng tham gia bảo vệ rừng
2/. Bảo vệ hệ sinh thái biển
* Kết luận:
- Bảo vệ bãi cát và vận động VD
không săn bắt rùa tự do
- Bảo vệ rừng ngập mặn
- Sử lí các nguồn chất thải trớc khi đổ
ra sông biển
- Làm sạch bãi biển
3/ Bảo vệ các hệ sinh thái nông
nghiệp
* Kết luận:
- Hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp lơng thực, thực phẩm nuôi sống con
ngời
- Bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp
+ Duy trì hệ sinh thái nông nghiệp nh:
Trồng lúa nớc, cây công nghiệp, lâm
nghiệp
+ Cải tạo hệ sinh thái đa giống mới để
có năng suất cao.

Hoạt động 4: (7 phút)
4/. Củng cố:
GV: Nhắc lại kiến thức cơ bản trong bài cho học sinh khắc sau kiến thức bài học.
1/ Vì sao phải bào vệ các hệ sinh thái? Nêu biện pháp bảo vệ hệ sinh thái?
5/. Dặn dò Hớng dẫn học sinh học ở nhà:
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học bài theo câu hỏi trong SGK/ 183.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà làm bài tập 1,2,3 / 183 vào vở bài tập
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà đọc mục em có biết SGK/ 183.
Giáo án : Sinh học 9

229

GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học thuộc phần kết luận chung SGK/183.
GV: Yêu cầu học sinh n/c trớc tiết 64 Luật bảo vệ môi trờng .
Iv/. Rút kinh nghiệm bài giảng:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.........................................................................................

Giáo án : Sinh học 9

230

Ngày soạn:
Ngày giảng: Thứ
Thứ
Tiết 64
Bài 61: Luật bảo vệ môi trờng
i/. mục tiêu bài học:
1/. kiến thức:
- HS hiểu đợc sự cần thiết phải ban hành luật bảo vệ môi trờng
- HS nắm đợc những nội dung chính của chơng II và III trong luật bảo vệ môi trờng
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm
- Kĩ năng khái quát hoá kiến thức.
- Rèn kĩ năng phát triển t duy, logic
- Rèn kĩ năng tổng hợp vận dụng kiến thức
3/. Thái độ:
- Giáo dục ý thức học sinh tham gia và chấp hành tôt luật bảo vệ môi trờng.
- Gây đợc hứng thú cho học sinh.
- Giáo dục học sinh ý thức tự học và lòng say mê môn học.
Ii/. Đồ dùng dạy học:
* GV: Bảng phụ
* HS: Nghiên cứu bài trớc ở nhà .
Iii/. Tiến trình bài giảng
1/. ổn định tổ chức lớp:
- ổn định lớp :
- kiển tra sĩ số :
Hoạt động 1: (5 phút)
2/. Kiểm tra bài cũ:
HS 1: Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái?
HS 2: Nêu biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng, biển?
3/.Bài mới:
Giáo án : Sinh học 9

231

Hoạt động 2: (8 phút)
Sự cần thiết ban hành luật
Mục tiêu: HS hiểu đợếuự cần thiết phải ban hành luật để ngăn chặn hậu quả sấu ảnh hởng tới
môi trờng.
Hoạt động của thầy và trò
GV: Yêu cầu học sinh n/c thông tin trong SGK/184,
thảo luận, trao đổi nhóm thống nhất ý kiến và trả lời
câu hỏi .
HS: Tự sinh n/c thông tin trong SGK/184, thảo luận,
trao đổi nhóm thống nhất ý kiến và trả lời câu hỏi .
GV? Vì sao phải ban hành luật bảo vệ môi trờng?
HS: Luật bảo vệ môi trờng nhằm ngăn chặn, khôi
phục
GV? Nếu không có luật bảo vệ môi trờng thì hậu quả
sẽ ntn?
HS: Trả lời (Nếu không có thì môi tr ờng sẽ bị huỷ
diệt)
GV: Đánh giá, nhận xét các ý kiến đúng và cha đúng .
GV: Chốt lại kiến thức .
HS: Nghe giảng và ghi nhớ kiến thức vào vở học.

Nội Dung
I/. Sự cần thiết ban hành luật.
* Kết luận:
- Luật bảo vệ môi trờng nhằm
ngăn chặn, khắc phục những hậu
quả xấu của con ngời cho môi trờng
- Luật bảo vệ môi trờng điều
chỉnh sự khai thác, sử dụng các
thành phần tự nhiên đảm bảo sự
phát triển bền vững của đất nớc.

Hoạt động : (17 phút)
Một số nội dung cơ bản của luật bảo vệ môi trờng ở VN
Mục tiêu: HS nắm đợc ND chính của chơng II và III về vấn đề suy thoái và khắc phụ suy
thoái môi trờng.
Hoạt động của thầy và trò
GV: Yêu cầu học sinh n/c thông tin trong SGK/184,
thảo luận, trao đổi nhóm thống nhất ý kiến và trả lời
câu hỏi .
HS: Tự sinh n/c thông tin trong SGK/184, thảo luận,
trao đổi nhóm thống nhất ý kiến và trả lời câu hỏi .
GV: Giới thiệu sơ lợc về nội dung luật bảo vệ môi
trờng gồm 7 chơng nhng phạm vi bài học chỉ
nghiên cứu 2 chơng II và III
GV? Trình bày sơ lợc 2 nội dung về phòng chống
suy thoái ô nhiễm môi
Giáo án : Sinh học 9

Nội Dung
II/. Một số nội dung cơ bản của
luật bảo vệ môi trờng ở VN
* Kết luận:
+ Phòng chống suy thoái môi
trờng:
- Cá nhân, tập thể phải có trách
nhiệm giữ cho môi trờng sạch và
xanh.
- Cá nhân, tập thể phải có trách
232

trờng, khắc phục ô nhiễm?
HS: Dựa vào ND trong SGK/184 trả lời
GV: Để hs thảo luận toàn lớp, tự các em tìm ra
HS: Đại diện hs đọc to, rõ cho cả lớp theo dõi
trao đổi theo 2 nội dung
+ Khái quát đợc sự vận động từ các điều trong luật
+ Chú ý tới vấn đề: Thành phần đất,
nớc, sinh vật của môi trờng
* GV Liên hệ: Em đã thấy sự cố môi
trờng cha và em đã làm gì?
GV: Chốt lại kiến thức .
HS: Nghe giảng và ghi nhớ kiến thức vào vở học

nhiệm giữ, sử lí chất thải đúng qui
trình để chống suy thoái ô nhiễm
môi trờng
- Cấm nhập khẩu chất thải vào VN
- Sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên
* Khắc phục suy thoái ô nhiễm môi
trờng thì cá nhân , tổ chức phải khắc
phục kịp thời và báo cáo với cơ quan
quản lí cấp trên ( nếu ở mức quan
trọng )

Hoạt động 4: (10 phút)
Trách nhiệm của mỗi ngời trong việc chấp hành luật bảo vệ môi trờng
Mục tiêu: HS nêu đợcểutách nhiệm của bản thân và mọi ngời trong việc chấp hành luật .
Nâng cao ý thc hơn trong việc chấp hành luật.
Hoạt động của thầy và trò
GV: Yêu cầu học sinh n/c thông tin trong SGK/185,
thảo luận, trao đổi nhóm thống nhất ý kiến và trả lời
câu hỏi .
HS: Tự sinh n/c thông tin trong SGK/185, thảo luận,
trao đổi nhóm thống nhất ý kiến và trả lời câu hỏi .
GV: Yêu cầu học sinh trả lời 2 câu hỏi mục SGK tr
185.
HS: Cá nhân trao đổi nhóm, yêu cầu học sinh nêu đợc
+ Tìm hiểu luật
+ Việc cần thiết phải chấp hành luật
+ Tuyên truyền dới nhiều hình thức luật
+ Vứt rác bừa bãi là vi phạm pháp luật

Nội Dung
III/. Trách nhiệm của mỗi ngời
trong việc chấp hành luật bảo vệ
môi trờng.

* Kết luận:
- Mỗi ngời dân phải tìm hiểu và nắm
vững luật bảo vệ môi trờng.
- Tuyên truyền để mọi ngời thực
hiện tốt luật bảo vệ môi trờng.

GV: Sau khi hs trao đổi nhất trí các nội dung, giáo
viên nhận xét bổ sung và yêu cầu hs tự khái quát
kiến thức.
+ GV: Liên hệ việc bảo vệ môi trờng ở một số nớc
- ở singgapo: vứt 1 mẩu thuốc lá ra đờng phạt 5 USD
Giáo án : Sinh học 9

233

và tăng ở lần sau GV: Chốt lại kiến thức .
HS: Nghe giảng và ghi nhớ kiến thức vào vở học
Hoạt động 5: (5 phút)
4/. Củng cố:
GV: Nhắc lại kiến thức cơ bản trong bài cho học sinh khắc sau kiến thức bài học.
5/. Dặn dò Hớng dẫn học sinh học ở nhà:
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học bài theo câu hỏi trong SGK/ 186.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà làm bài tập 1,2,3 / 186 vào vở bài tập
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà đọc mục em có biết SGK/ 186.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học thuộc phần kết luận chung SGK/186.
GV: Yêu cầu học sinh n/c trớc tiết 65 TH: Vận dụng luật bảo vệ môi trờng vào việc bảo
vệ môi trờng ở địa phơng .
Iv/. Rút kinh nghiệm bài giảng:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..............................

Ký duyệt của tổ chuyên môn
Ngày....... tháng
năm 2011

Giáo án : Sinh học 9

Kí duyệt của BGH nhà trờng
Ngày tháng năm 2011

234

Ngày soạn:
Ngày giảng: Thứ
Thứ
Tiết 65
Bài 62: thực hànhVận dụng luật bảo vệ môi trờng vào việc môi
trờng ở địa phơng
i/. mục tiêu bài học:
1/. kiến thức:
- HS vận dụng đợc những ND cơ bản của luật bảo vệ môi trờng vào tình hình cụ thể của địa
phơng.
- Nâng cao ý thức của học sinh trong việc bảo vệ môi trờng ở địa phơng.
2/. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm .
- Rèn kỹ năng quan sát tìm kiếm kiến thức.
- Nâng cao nhận thức của hs đối với viêc bảo vệ môi trờng.
3/. Thái độ:
- Giáo dục học sinh ý thức tự học và lòng say mê môn học.
- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trờng.
Ii/. Đồ dùng dạy học:
* GV : Tài liệu về luật bảo vệ môi trờng
Tài liệu về hỏi đáp về môi trờng và sinh thái.
* HS: Nghiên cứu bài trớc ở nhà .
Giấy trắng khổ to để viết ND, bút dạ.
Iii/. Tiến trình bài giảng:
1/.ổn định tổ chức lớp:
- ổn định lớp :
- kiển tra sĩ số :
2/. GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS:
3/. Tiến hành:
GV: Yêu cầu học sinh nắm đợc các vấn đề sau:
Giáo án : Sinh học 9

235

1/ HS nắm đợc các ND :
+ Luật bảo vệ môi trờng quy định về phòng chống suy thoái môi trờng, sự cố môi trờng khi sử
dụng các thành phần môi trờng nh đat, nớc, không khí, sinh vật, các hệ sinh thái,đa dạng sinh
học, cảnh quan.....
+ Luật bảo vệ môi trờng nghiêm cấm nhập khảu các chất thải vào VN.
+ các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lý chất thải bằng công nghệ thích hợp.
+Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trờng có trách nhiệm bồi thờng và khắc phục hâu
quả môi trờng.
2/ Chủ đề thảo luận.
+ Ngăn chặn hành vi phá rừng bất hợp pháp.
+ Không để rác bừa bãi.
+ Không gây ô nhiễm nguồn nớc.
+ Không sử dụng phơng tiện giao thông cũ nát.
* Tiến hành.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
GV: Chia lớp thành 8 nhóm .
+ Mỗi chủ đề có 2 nhóm cùng thảo * Mỗi nhóm:
+ Nghiên cứu kĩ ND luật.
luận.
+ Mỗi chủ đề thảo luận đều trả lời + Nghiên cứu câu hỏi.
+ Liên hệ thực tế ở địa phơng.
các câu hỏi.
+ Thống nhất ý kiến ghi vào giấy
GV? Nững hành động nào hiện nay
+ VD: Chủ đề không đổ rác thải bừa bãi.
đang vi phạm luật bảo vệ môi trờng?
* Yêu câu:
Hiện nay nhận thức của ngời dân địa
+ Nhiều ngời vứt rác bừa bãi đặc biệt là nơi công
phơng về vấn đề đó đã đúng nh luật
cộng.
bảo vệ môi trờng quy định cha?
+ Nhận thức của ngời dân về vấn đề này còn thấp
GV? Chính quyền địa phơng và nhân cha đúng luật.
dân cần làm gì để thực hiện tốt luật + Chính quyền cần có biện pháp thu gọn rác, đề ra
bảo vệ môi trờng?
quy địng đối với từng hộ, từng tổ dân phố.
GV? Những khó khăn trong việc + Khó khăn trong việc thực hiện luật bảo vệ môi trthực hiện Luật Bảo vệ môi trờng là ờng là ý thức của mỗi ngời dân còn thấp, cần tuyên
gì? Có cách nào khắc phục?
truyền để ngời dân hiểu và thực hiện.
GV? Trách nhiệm của mỗi học sinh + HS phải tham gia tích cực vào việc tuyên truyền,
trong việc thực hiện tốt Luật Bảo Vệ đi đầu trong việc thực hiện luật bảo vệ môi trờng.
môi trờng ?
+ HS đại diện nhóm trình bày và học sinh các nhóm
GV: Yêu cầu học sinh các nhóm treo khác theo dõi và đặt câu hỏi để cùng thảo luận.
từ có viết ND lên bảng để trình bày * Lu ý : Nhóm thảo luận cùng ND sẽ bổ sung cho
nhóm nếu cần.
và các nhóm khác tiện theo dõi.
Giáo án : Sinh học 9

236

* Nhận xét, đánh giá
GV: Nhận xét việc chuẩn bị của học sinh
GV: Nhận xét ý thức khen những cá nhân, những nhóm có ý thức tốt và phê bình, rút kinh
nghiệm đố với những cá nhân những nhóm cha có ý thức.
GV: Nhận xét về thái độ của hs trong tiết thực hành.
4/. Củng cố:
GV: Gọi đại diện các nhóm lên trình bày trên bảng.
GV: Nhắc lại kiến thức cơ bản trong bài cho học sinh khắc sau kiến thức bài học.
5/. Dặn dò Hớng dẫn học sinh học ở nhà:
GV: Các nhóm viết thu hoạch theo mẫu trong SGK trên cơ sở báo cáo của nhóm đã trình bày.
GV: Yêu cầu học sinh n/c trớc tiết 66 Ôn tập học kỳ II .
Iv/. Rút kinh nghiệm bài giảng:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................

Giáo án : Sinh học 9

237

Ngày soạn:
Ngày giảng: Thứ
Thứ
Tiết 66
Ôn tập học kỳ II
i/. Mục tiêu bài học
1/. kiến thức:
- HS hệ thống hóa đợc kiến thức cơ bản về sinh vật và môi trờng
- HS biết vận dụng lí thuyết vào thực tiễn sản xuất và đời sống
2/. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng so sánh, tổng hợp, khái quát hóa
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm
3/. Thái độ :
- Giáo dục ý thức học sinh tham gia và chấp hành tôt luật bảo vệ môi trờng.
- Gây đợc hứng thú cho học sinh.
- Giáo dục học sinh ý thức tự học và lòng say mê môn học.
Ii/. Đồ dùng dạy học:
* GV: Bảng phụ
* HS: Nghiên cứu bài trớc ở nhà .
Iii/. Tiến trình bài giảng
1/. ổn định tổ chức lớp:
- ổn định lớp :
- kiển tra sĩ số :
2/. Kiểm tra bài cũ:
3/. Bài mới:
Hoạt động 1: (25 phút)
Hệ thống hóa kiến thức
Mục tiêu: HS hệ thống hóa từng đơn vị KT, lấy đc VD chứng minh
Hoạt động của thầy và trò
Nội Dung
G
I/. Hệ thống hóa kiến thức
Giáo án : Sinh học 9

238

V chia lớp thành 5 nhóm mỗi nhóm - Các nhóm đọc nội dung bảng của mình
hoàn thành bảng
- Đại diện các nhóm lên trình bày
- y/c các nhóm hoàn thành
- Các nhóm bổ sung ý kiến và có thểhỏi thêm các
- GV chữa từng nội dung
câu hỏi #
- HS theo dõi và sửa chữa
Bảng 63.1.Môi trờng và các nhân tố sinh thái
Môi trờng

Nhân tố sinh thái

Ví dụ minh họa

Môi trờng nớc

NTST

Vô sinh
Hữu sinh

- ánh sáng, nhiệt độ
- ĐV, thực vật

NTST

Vô sinh
Hữu sinh

-Độ ẩm, nhiệt độ
- ĐV , thực vật

Vô sinh
Hữu sinh

- Độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ
- ĐV, TV, ngời

Vô sinh
Hữu sinh

- Độ ẩm, nhiệt độ, dinh dỡng
- -ĐV, TV, ngời

Môi trờng trong đất
Môi trờng trên mặt đấtKhông khí
NTST
Môi trờng sinh vật

NTST

Bảng 63.2. Sự phân chia nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái
Nhân tố sinh thái

Nhóm thực vật

Nhóm động vật

ánh sáng

Nhóm cây a bóng
Nhóm cây a sáng

Nhóm động vật a sáng
Nhóm động vật a tối

Nhiệt độ

Thực vật biến nhiệt

ĐV biến nhiệt
ĐV hằng nhiệt

Độ ẩm

Thực vật a ẩm
Thực vật chịu hạn

ĐV a ẩm
ĐV a khô

Giáo án : Sinh học 9

239