Tải bản đầy đủ
HS: Ghi kết quả trao đổi nhóm hình thành bảng 58.1

HS: Ghi kết quả trao đổi nhóm hình thành bảng 58.1

Tải bản đầy đủ

GV: Treo bảng nhóm với đáp án đúng
Phiếu học tập: Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên
loại tn
Nội dung

Tài nguyên đất

Tài nguyên nớc

Tài nguyên rừng

Đất là nới ở, nơi sản - Nớc là nhu cầu không thể - Cung cấp lâm sản,
xuất lơng thực, thực thiếu của tất cả các sinh vật gỗ
phẩm nuôi sống trên trái đất
- Rừng điều hoà khí
con
- Tái sinh
hậu
ngời, sinh vật khác
- tái sinh
- Tái sinh
Cách
sử - Cải tạo đất, bón - Khơi thông dòng chảy
- Khai thác hợp lí
dụng hợp lí phân hợp lí
- Không thả rác, chất thải CN, kết hợp bổ sung
- Chống sói mòn SH xuống sông, hồ, biển
- Thành lập khu bảo
đất, chống khô cạn, - Tiết kiệm nguồn
tồn thiên nhiên.
chống nhiễm mặn. nớc ngọt.
*Liên hệ:
+ Em hãy cho biết tình hình sử
dụng nguồn tài nguyên
rừng, nớc, đất ở VN hiện
* Khái niệm phát triển bền vững:
nay?
HS Có thể nêu:
- Phát triển bền vững là sự phát triển không chỉ nhằm
+ Phủ xanh đất trống, đồi trọc
đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện nay mà không làm tổn
+ Ruộng bậc thang
hại đến thế hệ tơng lai đáp ứng lại các nhu cầu của họ
+ Khử mặn, hạ mạch nớc ngầm
Sự phát triển bền vững là mối quan hệ giữa công
GV: Thông báo thêm:
nghiệp hoá và thiên nhiên
- TĐ có 1 triệu 400 triệu tỷ lít nớc và chỉ có 0,0001 % lợng nớc
ngọt đợc sử dụng
- GV: Đa thêm khối lợng phát
triển bền vững
GV: Chốt lai kiến thức .
HS: Nghe giảng và ghi nhớ kiến
thức vào vở học

Giáo án : Sinh học 9

221

Hoạt động 4: (10 phút)
4/. Củng cố:
GV: Nhắc lại kiến thức cơ bản trong bài cho học sinh khắc sau kiến thức bài học.
1/ Phân biệt tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái sinh?
2/ Tại sao phải sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?
5/. Dặn dò Hớng dẫn học sinh học ở nhà:
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học bài theo câu hỏi trong SGK/ 177.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà làm bài tập 1,2,3 / 177vào vở bài tập
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà đọc mục em có biết SGK/ 177.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học thuộc phần kết luận chung SGK/177.
GV: Yêu cầu học sinh n/c trớc tiết 62 Khôi phục môi trờng và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
.
IV/. Rút kinh nghiệm bài giảng
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..............................

Giáo án : Sinh học 9

222

Ngày soạn:
Ngày giảng: Thứ
Thứ
Tiết 62
BàI 59:

Khôi phục môi trờng và giữ gìn thiên nhiên hoang dã

I/. mục tiêu bài học:
1/. kiến thức:
- HS hiểu và giải thích vì sao cần khôi phục môi trờng, gìn giữ thiên nhiên hoang dã
- HS hiểu đợc ý nghĩa của các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã
- Hiểu KN phát triển bền vững
2/. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm
- Kĩ năng khái quát hoá kiến thức.
- Rèn kĩ năng phát triển t duy, logic
- Rèn kĩ năng tổng hợp vận dụng kiến thức
3/.Thái độ:
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng, giữ gìn nguồn TNTN .
- Gây đợc hứng thú cho học sinh.
- Giáo dục học sinh ý thức tự học và lòng say mê môn học.
II/. Đồ dùng dạy học:
* GV: Tranh t liệu về trồng rừng
* HS: Nghiên cứu bài trớc ở nhà .
III/. Tiến trình bài giảng
1/. ổn định tổ chức lớp:
- ổn định lớp :
- kiển tra sĩ số :
Hoạt động 1: (5 phút)
2/. Kiểm tra bài cũ:
HS 1: Hãy phân biệt các loại tài nguyên thiên nhiên? Cho VD?
HS 2: Vì sao phải sử dụng hợp lí và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên?
3/. Bài mới:
Hoạt động 2: (8 phút)
ý nghĩa của việc khôi phục môi trờng và gìn giữ thiên nhiên hoang dã.
Giáo án : Sinh học 9

223

Mục tiêu: HS chỉ ra đợc việc khôi phục và gìn giữ thiên nhiên hoang dã góp phần duy trì cân
bằng sinh thái
Hoạt động của thầy và trò
Nội Dung
GV: Yêu cầu học sinh n/c thông tin trong
SGK/178, thảo luận, trao đổi nhóm thống I/. ý nghĩa của việc khôi phục môi tr ờng
nhất ý kiến và trả lời câu hỏi .
và gìn giữ thiên nhiên hoang dã.
HS: Tự sinh n/c thông tin trong SGK/178,
thảo luận, trao đổi nhóm thống nhất ý kiến
và trả lời câu hỏi .
GV? Vì sao cần khôi phcụ và gìn giữ thiên
nhiên hoang dã?
HS: Dựa vào ND trong SGK/178-179 trả lời
câu hỏi.
GV? Tại sao gìn giữ thiên nhiên hoang dã *Kết luận:
- Môi trờng đang bị suy thoái
góp phần cân bằng sinh thái?
- Gìn giữ thiên nhiên hoang dã là bảo vệ môi
HS: Dựa vào ND trong SGK/178-179 trả lời
trờng sống của chúng, tránh ô nhiễm, lũ lụt,
câu hỏi.
hạn hán
GV: Chốt lai kiến thức .
HS: Nghe giảng và ghi nhớ kiến thức vào vở
học
Hoạt động 3: (25 phút)
Tìm hiểu các biện pháp bảo vệ thiên nhiên
Mục tiêu: HS chỉ ra đợc các biện pháp chính để bảo vệ thiên nhiên.
HS liên hệ thực tế về vấn đề bảo vệ thiên nhiên.
Hoạt động của thầy và trò
GV: Yêu cầu học sinh n/c thông tin trong
SGK/179, thảo luận, trao đổi nhóm thống
nhất ý kiến và trả lời câu hỏi .
HS: Tự sinh n/c thông tin trong SGK/179,
thảo luận, trao đổi nhóm thống nhất ý kiến
và trả lời câu hỏi .
GV: Cho học sinh quan sát tranh vẽ trả lời
câu hỏi:
HS: Quan sát tranh vẽ trả lời câu hỏi:
GV? Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để
bảo vệ thiên nhiên hoang dã?
Giáo án : Sinh học 9

Nội Dung
II/. Tìm hiểu các biện pháp bảo vệ thiên
nhiên.
1/. Bảo vệ tài nguyên sinh vật
* Bảo vệ tài nguyên sinh vật gồm:
+ Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn
+ Xây dựng các khu bảo tồn, các khu vờn
quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã
+ Không săn bắn động vật hoang dã và khai
thác quá mức các loài sinh vật.
+ Trồng cây gây rừng tạo môi trờng sống
cho nhiều loài sinh vật.
224

HS: Dựa vào ND trong SGK/179 và trả lời
câu hỏi
GV: Yêu cầu học sinh lấy VD minh hoạ các
biện pháp trên? Chúng ta đã làm đợc gì để
bảo vệ tài nguyên sinh vật?
HS: Dựa vào ND trong SGK/179 trả lời câu
hỏi
GV: Yêu cầu học sinh hoàn thành cột 2
trong bảng 59 SGK tr 79
GV: Hớng dẫn hs tới ghi nhớ kiến thức.
HS: Ghi kiến thức.
GV: Chốt lại kiến thức .
HS: Nghe giảng và ghi nhớ kiến thức vào vở
học.

+ ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn
nguồn gen quí hiếm.
+ Xây dựng khu rừng quốc gia Ba Vì, Cát

+ Bảo vệ sinh vật có tên trong sách đỏ: sao
la, sếu đầu đỏ, mang lớn
2/. Cải tạo các hệ sinh thái bị suy thoái
+ Cải tạo khí hậu, tạo đợc môi
trờng sống
+ Hạn chế hạn hán và lũ

Bảng 59: Biện pháp cải tạo hệ sinh thái bị thoái hoá.
Các biện pháp
* Với vùng đất trống đồi núi trọc thì
trồng cây gây rừng
- Tăng cờng thuỷ lợi, tới tiêu hợp lí
- Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh
- Thay đổi cây trồng hợp lí
- Chọn giống thích hợp

Hậu quả
Hạn chế sói mòn đất, hạn hán, lũ, cải tạo khí hậu,
tạo môi trờng sống cho sinh vật
Điều hoà lợng nớc, mở rộng diện tích trồng trọt
Phát triển độ màu cho đất, không mang mầm bệnh
Luân canh, xen canh, đất không bị cạn kiệt nguồn
dinh dỡng
Cho năng suất cao, lợi ích kinh tế Phát triển vốn
đầu t cho cải tạo đất

GV: đa vấn đề để hs thảo luận:
GV? Nhiệm vụ của hs trong việc bảo
vệ thiên nhiên hoang dã là gì?
HS: Nêu đợc:
+ Trồng cây, bảo vệ cây
+ Không xả rác bừa bãi
+ Tìm hiểu thông tin trên sách báo về
việc bảo vệ thiên nhiên
GV: Đánh giá nội dung thảo luận
thống nhất

Giáo án : Sinh học 9

*Kết luận:
- Tham gia tuyên truyền giá trị của thiên nhiên và
mục đích bảo vệ thiên nhiên cho bạn bè và cho
cộng đồng.
- Có nhiều biện pháp bảo vệ thiên nhiên nhng phải
nâng cao ý thức và trách nhiệm của bản thân về
vấn đề này.

225

Hoạt động 4: (7 phút)
4/. Củng cố:
GV: Nhắc lại kiến thức cơ bản trong bài cho học sinh khắc sau kiến thức bài học.
1/Trình bày các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã?
5/. Dặn dò Hớng dẫn học sinh học ở nhà:
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học bài theo câu hỏi trong SGK/ 179.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà làm bài tập 1,2,3 / 179 vào vở bài tập
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà đọc mục em có biết SGK/ 179.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học thuộc phần kết luận chung SGK/179.
GV: Yêu cầu học sinh n/c trớc tiết 63 Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái .
Iv/. Rút kinh nghiệm bài giảng
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..............................

Ký duyệt của tổ chuyên môn
Ngày....... tháng năm 2011

Giáo án : Sinh học 9

Kí duyệt của BGH nhà trờng
Ngày tháng
năm 2011

226

Ngày soạn:
Ngày giảng: Thứ
Thứ
Tiết 63
Bài 60:

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

A- mục tiêu bài học:
1/. kiến thức:
- HS đa ra đợc VD minh hoạ các kiểu hệ sinh thái chủ yếu.
- HS trình bày đợc hậu quả các biện pháp bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái, từ đó đề xuất đợc
những biện pháp bảo vệ phù hợp với hoàn cảnh.
2/. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm
- Kĩ năng khái quát hoá kiến thức.
- Rèn kĩ năng phát triển t duy, logic
- Rèn kĩ năng tổng hợp vận dụng kiến thức
3/. Thái độ:
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng, giữ gìn nguồn TNTN .
- Gây đợc hứng thú cho học sinh.
- Giáo dục học sinh ý thức tự học và lòng say mê môn học.
Ii/. Đồ dùng dạy học:
* GV: Tranh ảnh, giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng
* HS: Nghiên cứu bài trớc ở nhà .
Iii/. Tiến trình bài giảng
1/. ổn định tổ chức lớp:
- ổn định lớp :
- kiển tra sĩ số :
Hoạt động 1: (5 phút)
2/. Kiểm tra bài cũ:
HS 1: Trình bày các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã?
3/. Bài mới:
Hoạt động 2: (8 phút)
Giáo án : Sinh học 9

227

Tìm hiểu sự đa dạng của các hệ sinh thái
Mục tiêu: HS nắm đợc đặc điểm nổi bật của hệ sinh thái. Lấy đợc VD minh hoạ.

Hoạt động của thầy và trò
Nội Dung
GV: Yêu cầu học sinh n/c thông tin trong I/. Tìm hiểu sự đa dạng của các hệ
SGK/180, thảo luận, trao đổi nhóm thống nhất ý sinh thái
kiến và trả lời câu hỏi .
HS: Tự sinh n/c thông tin trong SGK/180, thảo
luận, trao đổi nhóm thống nhất ý kiến và trả lời
câu hỏi .
GV? Hệ sinh thái là gì?
HS: Dựa vào ND trong SGK/180 trả lời
* Kết luận:
GV? Mỗi hệ sinh thái đều đặc trng bởi những
đặc điểm gì?
- Có 3 hệ sinh thái chủ yếu:
HS: Dựa vào ND trong SGK/180 trả lời
+ Hệ sinh thái trên cạn: rừng xa van..
GV? Mỗi hệ sinh thái có đặc điểm gì riêng biệt?
+ Hệ sinh thái nớc mặn: rừng ngập
HS: Khí hậu, thực vật, động vật
mặn
- Mỗi hệ sinh thái có đặc điểm riêng nh: Hệ đv, + Hệ sinh thái nớc ngọt: Ao, hồ
thực vật, độ phân tầng, chiếu sáng
GV: Chốt lại kiến thức .
HS: Nghe giảng và ghi nhớ kiến thức vào vở học.
Hoạt động 3: (25 phút)
Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
Mục tiêu: HS chỉ ra đợc các biện pháp và hiệu quả của các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái.
Hoạt động của thầy và trò
Nội Dung
GV: Yêu cầu học sinh n/c thông tin trong II/. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.
SGK/180,181,182 thảo luận, trao đổi nhóm thống
nhất ý kiến và trả lời câu hỏi .
1/. Bảo vệ hệ sinh thái rừng
HS: Tự sinh n/c thông tin trong SGK/180, 181,182
thảo luận, trao đổi nhóm thống nhất ý kiến và trả *Kết luận:
lời câu hỏi.
GV: Yêu cầu học sinh n/c thông tin và bảng - Xây dựng kế hoạch để khai thác
60.2/180 ghi nhớ kiến thức và trả lời câu hỏi.
nguồn tài nguyên rừng để tránh cạn
HS: Nghiên cứu nội dung SGK tr 180 và bảng 60.2 kiệt nguồn tài nguyên
ghi nhớ kiến thức, trả lời câu hỏi.
- Xây dựng khu bảo tồn để giữ cân
GV? Tại sao phải bảo vệ hệ sinh thái rừng?
bằng và bảo vệ nguồn gen
- Trồng rừng phục hồi hệ sinh thái,
HS: Dựa vào ND trong SGK/180 trả lời
Giáo án : Sinh học 9

228

GV? Các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng mang
lại hiệu quả ntn?
HS: Dựa vào ND trong SGK/180 trả lời
GV: Gọi học sinh lên bảng điền bảng 60.2.
HS: Điền nội dung bảng 60.2 SGK 181
GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và nội
dung bảng 60.3 thảo luận 1 nhóm ghi kết quả
vào bảng phụ, các nhóm khác theo dõi bổ sung
HS: nghiên cứu SGK và nội dung bảng 60.3 thảo
luận 1 nhóm ghi kết quả vào bảng phụ, các
nhóm khác theo dõi bổ sung
GV? Tại sao phải bảo vệ hệ sinh thái biển?
HS: Dựa vào ND trong SGK/181 trả lời
GV? Có biện pháp nào bảo vệ hệ sinh thái biển?
HS: Dựa vào ND trong SGK/181 trả lời
GV: Liên hệ thực tế?Và công bố những ý kiến
đúng
GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và nội
dung bảng 60.4 thảo luận 1 nhóm ghi kết quả
vào bảng phụ, các nhóm khác theo dõi bổ sung
HS: Nghiên cứu SGK tr 182 và bảng 60.4 trả lời
câu hỏi.
GV? Tại sao phải bảo vệ các hệ sinh thái nông
nghiệp?
HS: Dựa vào ND trong SGK/181 trả lời
GV? Có những biện pháp nào để bảo vệ các hệ
sinh thái nông nghiệp?
HS: Dựa vào ND trong SGK/181 trả lời
GV: Chốt lại kiến thức .
HS: Nghe giảng và ghi nhớ kiến thức vào vở học.

chống sói mòn
- vận động định c bảo vệ rừng đầu
nguồn
- tăng dân số hợp lí giảm áp lực về
TN
- Tuyên truyền bảo vệ rừng toàn
dân cùng tham gia bảo vệ rừng
2/. Bảo vệ hệ sinh thái biển
* Kết luận:
- Bảo vệ bãi cát và vận động VD
không săn bắt rùa tự do
- Bảo vệ rừng ngập mặn
- Sử lí các nguồn chất thải trớc khi đổ
ra sông biển
- Làm sạch bãi biển
3/ Bảo vệ các hệ sinh thái nông
nghiệp
* Kết luận:
- Hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp lơng thực, thực phẩm nuôi sống con
ngời
- Bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp
+ Duy trì hệ sinh thái nông nghiệp nh:
Trồng lúa nớc, cây công nghiệp, lâm
nghiệp
+ Cải tạo hệ sinh thái đa giống mới để
có năng suất cao.

Hoạt động 4: (7 phút)
4/. Củng cố:
GV: Nhắc lại kiến thức cơ bản trong bài cho học sinh khắc sau kiến thức bài học.
1/ Vì sao phải bào vệ các hệ sinh thái? Nêu biện pháp bảo vệ hệ sinh thái?
5/. Dặn dò Hớng dẫn học sinh học ở nhà:
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học bài theo câu hỏi trong SGK/ 183.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà làm bài tập 1,2,3 / 183 vào vở bài tập
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà đọc mục em có biết SGK/ 183.
Giáo án : Sinh học 9

229