Tải bản đầy đủ
GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin trong SGK/105 - 106 kết hợp với hình 61.1 và trả lời câu hỏi .

GV: Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin trong SGK/105 - 106 kết hợp với hình 61.1 và trả lời câu hỏi .

Tải bản đầy đủ

Hoạt động 4: (7 phút)
4/. Củng cố
GV: Nhắc lại kiến thức cơ bản trong bài cho học sinh khắc sau kiến thức bài học.
1/ PP chọn giống hàng loạt một lần và 2 lần đợc tiến hành ntn? Có u, nhợc điểm gì và
thích hợp với loại đối tợng nào?
2/ PP chọn lọc cá thể đợc tiến hành ntn? Có u, nhợc điểm gì so với PP chọn lọc hàng loạt
và thích hợp với đối tợng nào?
5/. Dặn dò- hớng dẫn học sinh học ở nhà:
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học bài theo câu hỏi trong SGK/ 107.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà làm bài tập 1,2,3 / 107 vào vở bài tập
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà đọc mục em có biết SGK/ 107.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học thuộc phần kết luận chung SGK/107.
GV: Yêu cầu học sinh n/c trớc tiết 40 Thành tựu chọn lọc ở VN .
Iv/. Rút kinh nghiệm bài giảng
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..............................

Ký duyệt của tổ chuyên môn
Ngày tháng
năm 201

Kí duyệt của BGH nhà trờng
Ngày
tháng năm 201

Trịnh Thị Kiển

Giáo án : Sinh học 9

146

tiêu: HS trình bày đợc phơng pháp chọn lọc hàng loạt và phơng pháp chọn lọc cá thể.

Giáo án : Sinh học 9

147

Mục GV: Yêu cầu học sinh nghiên
cứu thông tin trong SGK tr. 105
- 106 kết hợp với hình 61.1 và
trả lời câu hỏi .
HS: Tự nghiên cứuThông tin trong
SGK tr. 105 - 106 kết hợp với
hình 61.1 và trả lời câu hỏi .
GV? Thế nào là chọn lọc hàng loạt ?
tiến hành ntn?
HS: Dựa vào ND trong SGK/105 trả
lời câu hỏi.
GV? Cho biết u, nhợc điểm của PP
này?
HS: Trả lời ( + Ưu điểm: đơn giản
+ Nhợc điểm: không kiểm tra đợc
kiểu gen ).
GV: Cho hs trình bày bằng hình 361 phóng to.
HS: Một vài hs trình bày lớp bổ sung
và tổng hợp kiến thức.
- Gv nhận xét, đánh giá
*GV: Lu ý với hs
+ Sự sai khác giữa chọn lọc lần 1 và 2
+ Chọn lọc lần 1 trên đối tợng ban
đầu
+ Chọn lcọ lần 2 trên những đối tợng
đã qua chọn lọc ở năm I
- Giống lúa A: chọn lọc lần 1, giống
lúa B chọn lọc lần 2
GV? Thế nào là chọn lọc cá thể? Tiến
hành ntn?
HS: Dựa vào ND trong SGK/106 trả
lời câu hỏi.
GV: đánh giá hoạt động của nhóm và
yêu cầu hs tổng hợp kiến thức.
GV: Mở rộng
+ Chọn lọc cá thể thích hợp với cây
tự thụ phấn, nhân giống vô tính
+ Với cây giao phấn phải chọn lọc
nhiều lần
+ Với vật nuôi dùng PP kiểm tra đực

Giáo án : Sinh học 9

148

Hoạt động 4: (5 phút)
* Củng cố:
GV: Nhắc lại kiến thức cơ bản trong bài cho học sinh khắc sau kiến thức bài học.
1/ PP chọn giống hàng loạt một lần và 2 lần đợc tiến hành ntn? Có u, nhợc điểm gì và
thích hợp với loại đối tợng nào?
2/ PP chọn lọc cá thể đợc tiến hành ntn? Có u, nhợc điểm gì so với PP chọn lọc hàng loạt
và thích hợp với đối tợng nào?
* Dặn dò Hớng dẫn học sinh học ở nhà :
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học bài theo câu hỏi trong SGK/ 107.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà làm bài tập 1,2,3 / 107 vào vở bài tập
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà đọc mục em có biết SGK/ 107.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học thuộc phần kết luận chung SGK/107.
GV: Yêu cầu học sinh n/c trớc tiết 40 Thành tựu chọn lọc ở VN .
* Rút kinh nghiệm bài giảng
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..............................................................................................................

Ngày soạn:
Ngày giảng: Thứ
Thứ
Tiết 40
Bài 37:

Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

i/. mục tiêu bài học:
1/. kiến thức:
- HS trình bày đợc các PP thờng sử dụng trong chọn giống vật nuôi và cây trồng.
- HS trình bày đợc PP xem là PP cơ bản trong chọn giống cây trồng.
- HS trình bày đợc PP chủ yếu dùng trong chọn giống vật nuôi.
- HS trình bày đợc các thành tựu nổi bật trong chọn giống cây trồng và vật nuôi.
2/. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng nghiên cứu tài liệu, khái quát kiến thức
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm .
- Rèn kỹ năng quan sát tranh hình tìm kiếm kiến thức.
- Rèn kỹ năng t duy khái quát hoá kiến thức , phân tích tổng hợp.
Giáo án : Sinh học 9

149

3/. Thái độ:
- Xây dựng ý thức tìm tòi tài liệu.
- Giáo dục ý thứểutân trọng những thành tựu khoa học
- Giáo dục học sinh ý thức tự học và lòng say mê môn học.
Ii/. Đồ dùng dạy học :
* GV: Bảng phụ Thành tựu chọn giống cây trồng và vật nuôi
* HS: Nghiên cứu bài trớc ở nhà .
Kẻ sẵn bảng Thành tựu chọn giống cây trồng và vật
Iii/. Tiến trình bài giảng:
1/. ổn định tổ chức lớp:
- ổn định lớp :
- kiển tra sĩ số :
Hoạt động 1: (5 phút)
2/.Kiểm tra bài cũ:
HS1: PP chọn giống hàng loạt một lần và 2 lần đợc tiến hành ntn? Có u,Nhợc điểm gì và thích
hợp với loại đối tợng nào?
HS2: PP chọn lọc cá thể đợc tiến hành ntn? Có u, nhợc điểm gì so với PPchọn lọc hàng loạt
và thích hợp với đối tợng nào?
3/. Bài mới:
* Mở bài: GV tóm tắt kiến thức của các tiết trớc về vấn đề gây đột biến nhân tạo, tạo u thế
lai, các PP chọn lọc cho đến nay đã thu đợc thành tựu đáng kể, để dẫn dắt vào bài đó là các
thành tựu ở VN
Hoạt động 2: (35 phút)
Tìm hiểu thành tựu chọn giống cây trồng và vật nuôi
Mục tiêu: HS trình bày đợc các thành tựu chọn giống cây trồng và vật nuôi.
Hoạt động của thầy và
Nội Dung
trò
I/. Thành tựu chọn giống cây trồng và vật nuôi
GV: Yêu cầu chi lớp thành 4 nhóm:
+ Nhóm 1 và 2: hoàn thành nội dung 1,
thành tựu chọn giống cây trồng
+ Nhóm 3 và 4: hoàn thành nội dung 2,
thành tựu giồng vật nuôi.
HS: Các nhóm đã chuẩn bị trớc nội
dung ở nhà và trao đổi trong
nhóm
GV: Chữa bài bằng cách: gọi đại diện
các nhóm lên ghi nội dung vào bảng đã
kẻ sẵn ở giấy khổ to.
*Kết luận: Nội dung trong bảng thành tựu
Giáo án : Sinh học 9

150

HS: Hoàn thành nội dung gv yêu cầu chọn giống ở VN
GV: Đánh giá hoạt động của các nhóm
và yêu cầu hs tổng hợp kiến thức
HS: Các nhóm ghi nội dung vào bảng
của gv
Nội dung
Thành tựu

Bảng phụ Thành tựu chọn giống cây trồng và vật nuôi
Phơng pháp
Ví dụ
1) Gây đột biến nhân tạo:

- ở lúa: tạo giống lúa tẻ có mùi thơm nh gạo
tám thơm.
a) Gây đột biến nhân tạo - Đậu tơng: sinh trởng ngắn, chịu rét, hạt to,
rồi chọn cá thể tạo giống vàng
mới
b) Phối hợp giữa lai hữu - Giống lúa DT10 x giống lúa ĐBH20
tính và sử lí đột biến
giống DT16
c) Chọn giống bằng chọn - Giống táo đào vàng: do sử lí đột biến đỉnh
Thành tựu chọn dòng tế bào xoma có biến sinh trởng cây non của giống táo ra lộc
giống cây trồng dị hoặc đột biến xoma
2. lai hữu tính để tạo biến
dị tổ hợp hoặc chọn lọc cá
thể từ các giống hiện có.
a) Tạo biến dị tổ hợp
b) Chọn lọc cá thể

- Giống lúa DT10 (năng suất cao) x giống
lúa DM80 giống lúa DT17

3. Tạo giống u thế lai ở F1

- Giống ngô lai đơn ngắn ngày LVN20 thích
hợp với vụ đông xuân trên đất lầy thụt
- Giống ngô lai LVN10 (thuộc nhóm giống
dài ngày) thời gian sinh trởng 125 ngày, chịu
hạn, kháng sâu.

4. Tạo giống đa bội thể
1. Tạo giống mới
Giáo án : Sinh học 9

- Từ giống cà chua Đài Loan chọn giống
cà chua P375

- Giống dâu Bắc Ninh thể tứ bội x
giống
- lỡng bội giống dâu số 12 có lá dầy
màu xanh đậm, năng suất cao
- Giống lợn đại bạch x giống lợn ỉ 81 ĐB ỉ
81
151

- Giống lợn Bocsai x giống lợn ỉ 81 BS ỉ
81
hai giống ĐB ỉ 81 và BS ỉ 81 lng thẳng,
bụng gọn, thịt nạc nhiều.
2. Cải tạo giống địa phơng:
Thành tựu chọn dùng con cái tốt nhất của
giống vật nuôi giống địa phơng lai với con
đực tốt nhất của giống
nhập ngoại.
3. tạo giống u thế lai

- Giống trâu Mura x trâu nội giống trâu
mới lấy sữa
- giống bò vàng VN x bò sữa Hà Lan
giống bò sữa
- Giống vịt abàu Bắc Kinh x vịt cỏ giống
vịt lớn nhanh, đẻ trứng nhiều, to
- Giống cá chép VN x gà tam hoàng

4. Nuôi thích nghi các - Giống cá chim trắng, gà tam hoàng, bò sữa
nuôi thích nghi với khí hậu và chăm sóc
giống nhập nội
ở Vn cho năng suất thịt, trứng, sữa cao

5. ứng dụng công nghệ - Từ 1 con bò mẹ tạo đợc 10-500 con/năm
sinh học trong công tác - Phát hiện sớm giới tính của phôi, chủ động
chọn giống
điều chỉnh đực, cái theo mục đích sản xuất
- Cấy chuểyn phôi.
- Thụ tinh nhân tạo bằng
tinh trùng, bảo quản trong
môi trờng pha chế.
- Công nghệ gen
Hoạt động 3: (5 phút)
:
4/. Củng cố:
GV: Nhắc lại kiến thức cơ bản trong bài cho học sinh khắc sau kiến thức bài học.
1/ Trình bày các PP chủ yếu trong việc chọn giống cây trồng vật nuôi ?
5/. Dặn dò Hớng dẫn học sinh học ở nhà:
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học bài theo câu hỏi trong SGK/ 110.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà làm bài tập 1,2,3 / 110 vào vở bài tập
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà đọc mục em có biết SGK/ 110.
GV: Yêu cầu học sinh học về nhà học thuộc phần kết luận chung SGK/110.
GV: Yêu cầu học sinh n/c trớc tiết 41 Thành tựu chọn lọc ở VN .
Giáo án : Sinh học 9

152

Iv/. Rút kinh nghiệm bài giảng
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..............................

Ký duyệt của tổ chuyên môn
Ngày....... tháng năm 20

Kí duyệt của BGH nhà trờng
Ngày
tháng
năm 20

Ngày soạn:
Ngày giảng: Thứ
Thứ
Tiết 41
Bài 38: thực hành Tập dợt thao tác giao phấn
i/. mục tiêu bài học:
1/. kiến thức:
- HS nắm đợc các thao tác giao phấn ở cây tự thụ phấn và cây giao phấn.
- HS củng cố lí thuyết về lai giống.
2/. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng nghiên cứu tài liệu, khái quát kiến thức
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm .
- Rèn kỹ năng quan sát tranh hình tìm kiếm kiến thức.
- Rèn kỹ năng t duy khái quát hoá kiến thức , phân tích tổng hợp.
Giáo án : Sinh học 9

153

3/. Thái độ:
- Xây dựng ý thức tìm tòi tài liệu.
- Giáo dục ý thức trân trọng những thành tựu khoa học
- Giáo dục học sinh ý thức tự học và lòng say mê môn học.
Ii/. Đồ dùng dạy học:
* GV:Tranh hình 38 SGK tr 112, tranh phóng to: cấu tạo hoa lúa
Hai giống lúa hoặc ngô có cùng thời gian sinh trởng nhng khác nhau về chiều
cao cây, màu sắc, kích thớc hạt.
Kéo, kẹp nhỏ, bao cách li, cọc cắm, nhãn ghi CT lại, chậu trồng cây, bông
Hoa bầu, bí
* HS: Nghiên cứu bài trớc ở nhà .
Iii/. Tiến trình bài giảng:
1/. ổn định tổ chức lớp:
- ổn định lớp :
- kiển tra sĩ số :
Hoạt động 1: (5 phút)
2/. Kiểm tra bài cũ:
HS 1: Trong chọn giống cây trồng ngời ta sử dụng những PP nào? PP nào
đợc xem là cơ bản? Cho VD minh hoạ kết quả của mỗi PP đó?
HS 2: Chọn giống cây trồng, thành tựu nổi bật nhất là ở lĩnh vực nào? (ở VN) ?
3/. Bài mới
* Mở bài: GV tóm tắt kiến thức của các tiết trớc về vấn đề gây đột biến nhân tạo, tạo u thế
lai, các PP chọn lọc cho đến nay đã thu đợc thành tựu đáng kể, để dẫn dắt vào bài đó là các
thành tựu ở VN
Hoạt động 2: (15 phút)
Tìm hiểu các thao tác giao phấn
Mục tiêu: HS nắm đợc các thao tác giao phấn.
Hoạt động của thầy và trò

Nội Dung

GV: Chia 4 nhóm hs và yêu cầu học sinh các I/. tìm hiểu các thao tác giao phấn
nhóm đọc thông tin trong SGK/112, quan sát kỹ
H38/112 .
HS: Các nhóm đọc thông tin trong SGK/112, quan * Giao phấn gồm các bớc sau:
sát kỹ H38/112 .
GV: Gọi học sinh trình bày các bớc tiến hành giao
- Bớc 1: Chọn cây mẹ chỉ giữ lại 1 số
phấn ở cây lúa.
HS: Trình bày các bớc tiến hành giao phấn ở cây bông và hoa phải cha vỡ không bị dị
hình, không quá non hay già, các hoa
lúa .
khác cắt bỏ
Giáo án : Sinh học 9

154

- GV: Có thể tiến hành nh sau:
+ Cho hs xem băng hình lần 1
+ Nêu rõ yêu cầu để hs nắm đợc
+ Cho hs xem lại băng hình 2 lần nữa
HS: Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến, yêu cầu nêu
đợc:
+ Cắt vỏ trấu khử nhị
+ Rắc nhẹ phấn lên nhuỵ
+ bao nilong bảo vệ
HS: Đại diện các nhóm trình bày ý kiến các
nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung
GV: Đánh giá kết quả các nhóm
GV: Bổ sung giúp các nhóm hoàn thiện kiến thức
HS: Các nhóm theo dõi phần đánh giá và bổ sung
của gv
GV: Yêu cầu nhiều hs trình bày đầy đủ 3 bớc
trong thao tác giao phấn (thụ phấn)
HS: Trình bày đầy đủ 3 bớc trong thao tác giao
phấn (thụ phấn) .

- Bớc 2: Khử đực ở cây mẹ
+ Cắt chéo vỏ chấu ở phía bụng lộ
rõ nhị
+ Dùng kẹp gắp 6 nhị (cả bao phấn )ra
ngoài
+ Bao bông lúa lại, ghi rõ ngày tháng
- Bớc 3: Thụ phấn
+ Cấy phấn từ hoa đực rắc lên nhuỵ
của hoa ở cây mẹ (lấy kẹp đặt cả bao
phấn lên đầu nhuỵ hoặc lắc nhẹ hoa
cha khử đực để phấn rơi lên nhuỵ)
+ Bao nilông ghi ngày tháng

Hoạt động 3: (15 phút)
Báo cáo thu hoạch
Mục tiêu: HS nắm đợc các thao tác giao phấn để viết báo cáo thu hoạch.
Hoạt động của thầy và trò
GV: Yêu cầu học sinh viết báo cáo thu
hoạch nh sau:
+ Trình bày đợc các thao tác giao phấn
+ Phân tích nguyên nhân thành công và
cha thành công ở bài thực hành.
HS: Xem lại nội dung vừa thực hiện.

Nội Dung
II/. Báo cáo thu hoạch
- Phân tích nguyên nhân do:
+ Thao tác
+ Điều kiện tự nhiên
+ Lựa chọn cây mẹ và hạt phấn

Hoạt động 4: (10 phút)
* Nhận xét, đánh giá
GV: Thu bản thu hoạch của học sinh 10 bài nhận xét đánh giá
GV: Nhận xét việc chuẩn bị của các em.
HS: Thu dọn vệ sinh phòng thực hành.
4/. Củng cố:
Giáo án : Sinh học 9

155

GV: Nhắc lại kiến thức cơ bản trong bài cho học sinh khắc sau kiến thức bài học.
5/. Dặn dò Hớng dẫn học sinh học ở nhà:
GV: Yêu cầu học sinh n/c trớc tiết 42 TH: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi .
Iv/. Rút kinh nghiệm bài giảng:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..............................

Ngày soạn:
Ngày giảng: Thứ
Thứ
Tiết 42
Bài 39: thực hành
Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
i/. mục tiêu bài học:
1/. kiến thức:
- HS biết cách su tầm t liệu, biết cách trng bày t liệu theo các chủ đề.
- HS biết phân tích so sánh và báo cáo những điểm rút ra từ t liệu
2/. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng nghiên cứu tài liệu, khái quát kiến thức
Giáo án : Sinh học 9

156