Tải bản đầy đủ
2 Hệ điều hành MS-DOS

2 Hệ điều hành MS-DOS

Tải bản đầy đủ

Tổ chức lưu trữ thông tin trên đĩa
 Ổ đĩa
 Tệp
 Cấu trúc thư mục
 Đường dẫn

Ổ đĩa
 Ổ đĩa là thiết bị nhớ ngoài, có

nhiệm vụ ghi và đọc thông tin
trên đĩa từ hoặc đĩa quang
 Kí hiệu ổ đĩa:
Ổ đĩa mềm: A: , B:
Ổ đĩa cứng: C: trở lên
Ổ đĩa quang: chữ cái tiếp theo tên của ổ đĩa cứng
cuối cùng

Tệp (File)
 KN: Tệp là 1 tập hợp các dữ

liệu có liên quan với nhau theo
1 cấu trúc nào đó và lưu trữ
trên đĩa theo 1 quy cách mà
HĐH có thể quản ly và xử ly
được chúng
 Quy cách đặt tên:
.

Cấu trúc thư mục
 KN: Thư mục (Directory) là một đối tượng dùng để

chứa các tệp có cùng một chức năng hay cùng 1
người dùng
 Cấu trúc cây thư mục: Mỗi thư mục có thể chứa các
thư mục con (subdirectory) khác hoặc các tệp (file)

Thư mục gốc (Root Directory) \
Thư mục cha (Parent Directory) ..
Thư mục con (Subdirectory): tên gọi tương tự như tên tệp
Thư mục hiện thời (Current Directory) _

Cấu trúc cây thư mục
Gốc
Thư mục 1

Thư mục 11

Thư mục 2

Thư mục 12
Thư mục 21 Thư mục 22 Thư mục 23

Ví dụ 1 cây thư mục

Đường dẫn
 Đường dẫn (Path) là một dãy các tên thư mục cách nhau bởi

dấu “\”, đường dẫn dùng để xác định vị trí một thư mục trên đĩa
 Một đường dẫn có dạng
 \\\...\
\\...\

1) Chỉ đường dẫn từ thư mục
THUCHANH tới thư mục Nhom1
C1: \THUCHANH\LOPTH\NHOM1
C2: LOPTH\NHOM1
2) Chỉ đường dẫn từ thư mục
Nhom1 tới thư mục Nhom3
C1: \THUCHANH\LOPKT\NHOM3
C2: ..\..\LOPKT\NHOM3
3) Chỉ đường dẫn từ thư mục
Nhom1 tới thư mục Nhom2
C1: \THUCHANH\LOPTH\NHOM2
C2: ..\NHOM2

Khởi động máy bằng HĐH DOS
 Các tệp hệ thống để khởi

động
 Khởi động máy tính từ
DOS

Các tệp hệ thống để khởi động
 Tệp hệ thống hay tệp khởi động là các tệp giúp người

sử dụng khởi động máy và thực hiện các thao tác cơ
bản trên máy
 DOS: 3 tệp hệ thống
IO.SYS
MSDOS.SYS
COMMAND.COM

 System Disk: chứa các tệp hệ thống
 Các tệp hệ thống (trừ tệp Command.com) bao giờ

cũng nằm tại 1 vị trí cố định trong thư mục gốc của ổ
đĩa mềm hay thư mục gốc của ổ đĩa cứng C:

Khởi động máy tính
 Có thể khởi động máy tính bằng cách nạp Dos từ đĩa

mềm hoặc đĩa cứng
Khởi động từ đĩa mềm A:
Khởi động từ đĩa cứng C:
Khởi động lại: CTRL+ALT+DEL hoặc nút RESET, hoặc tắt máy chờ 1 lúc rồi ấn lại

START