Tải bản đầy đủ
8 Phần mềm của máy tính

8 Phần mềm của máy tính

Tải bản đầy đủ

Khái niệm phần mềm
 Phần mềm máy tính là các chương trình, các cấu

trúc dữ liệu làm cho chương trình xử ly được những
thông tin thích hợp và các tài liệu mô tả phương
thức sử dụng các chương trình ấy
 Phần mềm luôn luôn được bổ sung, sửa đổi thường
xuyên

Phân loại phần mềm
 Phần mềm hê ê thống (System Software)

Hêâ điều hành (Operating System)
Các chương trình tiêân ích (Utilities)
Các chương trình điều khiển thiết bị (Device Drivers)
Các chương trình dịch

 Phần mềm ứng dụng (Application Software)

Phần mềm năng suất (Productivity Software)
Phần mềm kinh doanh
Phần mềm giải trí
Phần mềm giáo dục và tham khảo

1.9 Hệ đêm và việc biểu diễn thông tin
văn bản trong MTĐT
 Khái niê êm hê ê đếm
 Hê ê đếm thâ êp phân
 Hê ê đếm nhị phân
 Đổi số thâ êp phân thành nhị phân và ngược lại
 Các hê ê đếm khác: Hê ê bát phân và hê ê thâ êp lục phân
 Biểu diễn thông tin văn bản trong máy tính, đơn vị đo đô ê dài bản tin

Khái niệm hệ đêm, hệ thập phân
 Khái niê êm hê ê đếm:


Hêâ đếm là tổng thể các quy tắc ghi và đọc các số theo môât trâât tự nào đo

 Hê ê thâ êp phân


Hêâ thââp phân (còn gọi là hêâ cơ số 10 hay hêâ 10) là hêâ thống ghi và đọc các con số biểu diễn
bằng mười chữ số 0,1,2,...,9 (và co thể thêm dấu côâng, dấu trừ, hay dấu phảy thââp phân)