Tải bản đầy đủ
6 Phần cứng của máy tính

6 Phần cứng của máy tính

Tải bản đầy đủ

Khái niệm phần cứng máy tính
 Phần cứng máy tính là tâ êp hợp các thiết bị, linh kiê ên

điê ên tử được kết nối với nhau theo mô êt thiết kế đã
định trước. Phần cứng là mô êt hê ê thống mở nghĩa là
ngoài các bô ê phâ ên chủ yếu có thể lắp ráp thêm các
thiết bị khác mô êt cách dễ dàng khi cần

Sơ đồ các bộ phận của MTĐT
Bộ vào

Bộ nhớ

Bộ ra
Thông tin ra

Dữ liệu vào

Bộ làm tính

Bộ điều
khiển

Đường tín hiệu thông tin
Đường tín hiệu điều khiển

Hình 1.5 : Sơ đồ các bộ phận của máy tính điện tử theo chức năng

Bộ vào (Input Devices)
 Dùng để nạp chương

trình, dữ liệu vào bộ
nhớ trong của máy
 VD: bàn phím, máy
quét ảnh, thiết bị đọc
mã số, mã vạch, máy
ảnh camera,...

Bộ ra (Output Devices)
 Dùng để đưa thông tin

từ bộ nhớ trong ra
ngoài
 Phương tiện chủ yếu
để đưa thông tin ra là
màn hình, máy in.
Ngoài ra còn đưa
thông tin ra dưới dạng
âm thanh, hình ảnh,
microfilm...

Bộ nhớ (Memory or Storage)
 Dùng để lưu trữ thông

tin, cụ thể là lưu trữ
các chương trình, dữ
liệu, kết quả trung
gian hay kết quả cuối
cùng của bài toán
 Gồm 2 phần:Bộ nhớ trong (Primary Memory)
Bộ nhớ ngoài (Secondary
Memory)

Bộ nhớ trong (Primary Memory)
 Được coi là bộ nhớ chính
 Gắn cố định trên máy
 Tốc độ làm việc cao
 Dung lượng là hữu hạn
 Hầu hết thông tin bị xóa khi ngắt điện
 Có thể hình dung như bộ óc
 Gồm 2 bộ phận:ROM (Read Only Memory)
RAM (Random Access Memory)

Bộ nhớ ngoài (Secondary Memory)
 Được coi là bộ nhớ phụ
 Được chế tạo bằng các vật liệu rẻ tiền như đĩa từ cứng,đĩa từ mềm, băng từ, băng cassett...
Thường chỉ có một phần đặt trong máy, còn lại có thể đặt
xa máy
Tốc độ làm việc chậm
Dung lượng vô hạn (về nguyên tắc)
Thông tin tồn tại lâu dài, không bị mất khi ngắt điện
Dùng lưu trữ các chương trình, và khối lượng thông tin
khổng lồ trong nhiều năm
Có thể ví như sổ sách, tài liệu, thiết bị nhớ phụ trợ...

Bộ số học và lôgic
(Arithmetic Logic Unit - ALU)
 Còn được gọi là bộ làm tính
 Chức năng: thực hiện các phép tính số học và

lôgic
 (Các thành tham gia vào phép tính được lấy ra từ
bộ nhớ trong, và kết quả tính toán được cũng
được ghi vào bộ nhớ trong)

Bộ điều khiển (Control Unit)
 Bộ phận này điều khiển và phối hợp sự hoạt động

của mọi bộ phận trong máy nhằm thực hiện các
lệnh trong chương trình
 Thông thường, bộ nhớ trong, bộ số học và lôgic,
và bộ điều khiển được gọi chung là thiết bị xử ly
trung tâm CPU (Central Processing Unit)

1.7 Máy vi tính
 Đă êc điểm của máy vi tính
 Các bô ê phâ ên cơ bản của máy vi tính

Đặc điểm của máy vi tính

-Máy vi tính thuôâc thế hêâ thứ 4
-Gắn liền với kỹ thuâât vi xử lý MP (Micro Processor)
-Viêâc chế tạo máy tính số trở nên đơn giản, dễ dàng,
giá rẻ và tính năng linh hoạt