Tải bản đầy đủ
5 Lịch sử phát triển của MTĐT

5 Lịch sử phát triển của MTĐT

Tải bản đầy đủ

Thê hệ 1: Bóng đèn điện tử
 1950-1956
 Dựa trên các rơle điện tử và

đèn điện tử chân không để lưu
trữ và xử ly thông tin
Tốn năng lượng, hoạt động
chậm, tuổi thọ thấp
Kích thước nhỏ nhất: khoảng
200m2
Bộ nhớ trong tối đa 2KB, tốc độ
max: 10 nghìn phép toán/s
Chỉ dùng trong khoa học kỹ
thuật, hầu như không dùng để
xử ly văn bản

Thê hệ 2: Bóng bán dẫn
 1957-1963
 Dựa trên các bóng bán dẫn

để lưu trữ và xử ly thông tin
 Ít tốn năng lượng hơn, tốc độ
cao hơn, tuổi thọ tăng
 Bộ nhớ trong tối đa 32KB,
tốc độ max: 300 nghìn phép
toán/s
 Xử ly được các bài toán khoa
học kỹ thuật rộng hơn và xử
ly thông tin kinh doanh đơn
giản như lập hóa đơn, tính
lương...

Thê hệ 3: Mạch tích hợp IC
 1964 – 1979
 Mỗi IC (Integrated Circuit) tương

ứng với hàng trăm bóng bán dẫn
được in trên 1 mảnh silicon rất
nhỏ, gọi là chip. Thời gian phản
ứng của mạch IC chừng 1 pi-cô
giây (phần triệu triệu giây)
 Bộ nhớ trong mở rộng đến 2MB,
tốc độ trung bình 5 triệu phép
tính/s
 HĐH ra đời để điều phối việc thực
hiện các chương trình và quản ly
tự động mối liên hệ giữa CPU với
các thiết bị ngoại vi khác
 Phạm vi ứng dụng: kinh doanh

Thê hệ 4: Mạch tích hợp cỡ lớn và rất lớn
 1980 – nay
 LSIC (Large Scale Integrated

Circuit) và VLSIC (Very Large
Scale Integrated Circuit)
 Bộ nhớ trong tăng hơn 1GB,
tốc độ xử ly trên 200 triệu
phép tính/s
 Các máy siêu hạng có thể xử
ly hàng chục, hàng trăm tỷ
phép tính/s
 Máy vi tính ra đời, công nghệ
đa phương tiện multimedia
hình thành và phát triển

Các máy tính trong tương lai
 Bộ xử ly siêu hạng, xử ly song song ồ ạt, các dịch vụ và

các sản phẩm đa phương tiện multimedia sẽ rất phát triển

1.6 Phần cứng của máy tính
 Khái niê êm
 Sơ đồ các bô ê phâ ên của MTĐT
 Bô ê vào (Input Devices)
 Bô ê ra (Output Devices)
 Bô ê nhớ (Memory hay Storage)
 Bô ê số học và lôgic (Arithmetic

Logic Unit - ALU)
 Bô ê điều khiển (Control Unit)

Khái niệm phần cứng máy tính
 Phần cứng máy tính là tâ êp hợp các thiết bị, linh kiê ên

điê ên tử được kết nối với nhau theo mô êt thiết kế đã
định trước. Phần cứng là mô êt hê ê thống mở nghĩa là
ngoài các bô ê phâ ên chủ yếu có thể lắp ráp thêm các
thiết bị khác mô êt cách dễ dàng khi cần