Tải bản đầy đủ
4 Máy tính vạn năng

4 Máy tính vạn năng

Tải bản đầy đủ

1.4 Máy tính điện tử
 Phân loại theo tốc đô ê tính toán


MTĐT siêu hạng (Super Computer)MTĐT cỡ lớn (Mainframe Computer)MTĐT cỡ vừa và nhỏ (Mini Computer)Máy vi tính (Micro Computer)

Máy tính điện tử siêu hạng
 MTĐT siêu hạng

(Super Computer)
Cực kỳ tinh viThường dùng trong NCKH, dự báo
thời tiết, quân sự..., gần đây bắt đầu
được dùng trong kinh doanh

Có khả năng tính toán rất lớn
Giải những bài toán phức tạp hàng
nghìn ẩn số trong khoảng thời gian
ngắn

Máy tính điện tử cỡ lớn
 MTĐT cỡ lớn

(Mainframe Computer)


Được dùng cho những ứng dụng
quy mô lớn về thương mại, khoa
học, và quân sự trong đó cần xử lý
những khối dữ liê êu khổng lồ với
các quy trình xử lý phức tạp

Máy tính điện tử cỡ vừa và nho
 MTĐT cỡ vừa và nhỏ

(Mini Computer)


Được dùng trong các trường đại
học, nhà máy hay trong phòng thí
nghiê êm

Máy vi tính
 Máy vi tính

(Micro Computer)


Còn được gọi là máy tính cá nhân
(Personal Computer)Tiê ên dùng trong các gia đình và
doanh nghiê êp vừa và nhoCó nhiều kích cỡ:


Desktop
Portable
Laptop
Notebook
...

1.5 Lịch sử phát triển của MTĐT
 Tiến trình phát triển của MTĐT đã trải

qua 4 thế hệ và chuẩn bị chuyển sang
thế hệ thứ 5


Thế hệ 1 – Bong đèn điện tử
Thế hệ 2 – Bong bán dẫn
Thế hệ 3 – Mạch tích hợp
Thế hệ 4 – Mạch tích hợp cỡ lớn và rất lớn
Máy tính trong tương lai

Thê hệ 1: Bóng đèn điện tử
 1950-1956
 Dựa trên các rơle điện tử và

đèn điện tử chân không để lưu
trữ và xử ly thông tin
Tốn năng lượng, hoạt động
chậm, tuổi thọ thấp
Kích thước nhỏ nhất: khoảng
200m2
Bộ nhớ trong tối đa 2KB, tốc độ
max: 10 nghìn phép toán/s
Chỉ dùng trong khoa học kỹ
thuật, hầu như không dùng để
xử ly văn bản