Tải bản đầy đủ
4 Máy tính điện tử

4 Máy tính điện tử

Tải bản đầy đủ

1.4 Máy tính điện tử
 Khái niê êm


Máy tính điêân tử (MTĐT) là môât thiết bị điêân tử co khả năng tổ chức và lưu trữ thông tin
với khối lượng lớn, xử lý dữ liêâu với tốc đôâ nhanh, chính xác, tự đôâng thành thông tin co
ích cho người dùng

Máy tính điện tử
 Phân loại theo thông tin biểu diễn trong máy


Máy tính tương tự (Analog Computer)Máy tính số (Digital Computer)

Máy tính tương tự (Analog Computer)
 Máy tính tính tương tự thực hiê ên các phép toán trên

các số được biểu diễn bằng các đại lượng biến thiên
liên tục như chiều dài, góc quay, điê ên áp, sóng điê ên
từ,....
 Ví dụ: thước tính lôgarit

Máy tính số (Digital Computer)
 Máy tính tính số thực hiê ên

các phép toán trên các số
được biểu diễn bằng các đại
lượng biến thiên rời rạc, gồm
các chữ số 0,1 tương ứng với
2 trạng thái trái ngược nhau
cảu mô êt phần tử vâ êt ly như
điê ên thế thấp hay cao, đèn
sáng hay tối, công tắc đóng
hay mở...
 Máy tính số được dùng nhiều
hơn máy tính tương tự vì nó
giải được nhiều loại bài toán,
hơn, tính toán nhanh và
chính xác hơn

1.4 Máy tính điện tử
 Phân loại theo khả năng thực hiê ên các bài toán


Máy tính chuyên dụng (Specialized Computer):Máy tính vạn năng (Computer)

Máy tính chuyên dụng


Máy tính chuyên dụng (Specialized Computer):

Được thiết kế để thực hiêân môât nhiêâm vụ xử lý
thông tin riêng biêât nào đó
VD: dùng trong những con tàu vũ trụ, người máy,
điều khiển máy bay, tên lửa...

1.4 Máy tính vạn năng


Máy tính vạn năng (Computer)Máy tính vạn năng giải được hầu như tất cả các
loại bài toán, bởi vì nó làm viêâc theo nguyên tắc
“điều khiển bằng chương trình”

1.4 Máy tính điện tử
 Phân loại theo tốc đô ê tính toán


MTĐT siêu hạng (Super Computer)MTĐT cỡ lớn (Mainframe Computer)MTĐT cỡ vừa và nhỏ (Mini Computer)Máy vi tính (Micro Computer)