Tải bản đầy đủ
1 Dữ liệu và thông tin, vai trò của thông tin trong quản lý

1 Dữ liệu và thông tin, vai trò của thông tin trong quản lý

Tải bản đầy đủ

Khái niệm thông tin
Bản tin
Thông báo

Sự hiểu biết

Đối tượng tiếp nhâân

Sơ đồ phản ánh của thông tin

Thông tin

Chủ thể
phản ánh

Đối tượng
tiếp nhận

Hình 1.1 Sơ đồ phản ánh của thông tin

Phân biệt thông tin và dữ liệu
 Dữ liê êu là những con số, những số liê êu cho trước chưa qua xử

ly
 Thông tin là dữ liê êu đã qua xử ly (hay nói cách khác đã qua quá

trình gia tăng giá trị)

Vai trò của thông tin

 Vô cùng quan trọng
 Quyết định thành công!

Thông tin kinh tê
 Khái niê êm


Thông tin kinh tế là thông tin tồn tại và vâân đôâng trong các thiết chế kinh tế, các tổ chức và
các doanh nghiêâp nhằm phản ánh tình trạng kinh tế cuả các chủ thể đo

 Làm thế nào để co thông tin hiê u
â quả???

Xử lý?????

Phân loại thông tin kinh tê
 Phân loại theo lĩnh vực

hoạt đô êng của thông tin

 Phân loại theo nôâi dung

mà thông tin đó phản ánh

Thông tin kinh tế trong
sản xuất,
Thông tin kinh tế trong
quản lý,...

Thông tin kế hoạch,
thông tin đầu tư, thông
tin về lao đôâng tiền
lương, thông tin về lợi
nhuâân của doanh
nghiêâp,...

Xử ly thông tin kinh tê
 Khái niê êm:


Xử lý thông tin kinh tế là quy trình sử dụng các công cụ tính toán điê n
â tử và các phương
pháp chuyên dụng để biến đổi các dòng thông tin nguyên liê u
â ban đầu thành các dòng
thông tin kết quả

 Mỗi quy trình xử ly thông tin bao gồm 4 công đoạn

sau:

Thu thââp thông tin kinh tế
Xử lý thông tin kinh tế
Lưu trữ thông tin kinh tế
Truyền đạt thông tin kinh tế

Quy trình xử ly thông tin kinh tê
Nguồn

2.Xử lý
thông tin

1.Thu thập
thông tin

3.Lưu trữ
thông tin

4.Truyền đạt thông tin

Đích bên
ngoài

Đích nội bộ

Hình 1.2 Quy trình xử lý thông tin kinh tế

1.2 Công nghệ thông tin
Liên lạc
viễn thông

Máy tính
điện tử

Công nghệ
Thông tin

Truyền tin

Xử lý
thông tin

Quản lý
Thông tin

Hình 1.3 Sự hình thành của công nghê â thông tin

1.3 Hệ thống thông tin
 Khái niê êm


HTTT (Information System) là môât tââp hợp các yếu tố co liên quan với nhau cùng làm nhiê m
â
vụ thu thââp, xử lý, lưu trữ và truyền đạt thông tin để hỗ trợ viê c
â ra quyết định, phân tích tình
hình, lââp kế hoạch, điều phối và kiểm soát các hoạt đôâng trong môât cơ quan