Tải bản đầy đủ
Các kiểu Topology của mạng LAN

Các kiểu Topology của mạng LAN

Tải bản đầy đủ

Star Topology
 Tất cả các trạm được kết nối với một

thiết bị trung tâm, có thể là switch,
router hoặc Hub.

Bus Topology
 Tất cả các trạm phân chia một đường

truyền chung (bus).
 Đường truyền chính được giới hạn hai đầu
bằng hai đầu nối đặc biệt là Terminator.

Ring Topology
-Các máy tính được nối trên một vòng cáp khép kín
-Tín hiệu truyền trên vòng theo 1 chiều
-Mỗi trạm của mạng được nối với vòng qua 1 Repeater

Data

Repea
ter

Mạng INTERNET
 Internet được xem như là mô êt “mạng của các mạng”

(Network of network)
 1960: ARPA đề nghị liên kết 4 địa điểm đầu tiên =>
1969: đánh dấu sự ra đời của Internet ngày nay: tên
ban đầu ARPANET, giao thức: TCP/IP và NCP
 1981: 200 máy chủ
 Mô êt kỹ thuâ êt được sử dụng trong mạng cục bô ê được
phát triển là Ethernet => Ethernet đã trở thành 1
trong những tiêu chuẩn quan trọng để cung cấp 1
mạng cục bô ê

Mạng INTERNET
 Thâ êp kỷ 1980: mạng Ethernet kết nối với PC trở

nên phổ biến
 Vào giữa thâ êp kỷ 1980: giao thức TCP/IP được
dùng trong mô êt số kết nối khu vực và cũng được
sử dụng cho các mạng cục bô ê và liên khu vực =>
phát triển bùng nổ
 Thuâ êt ngữ “Internet” xuất hiê ên lần đầu tiên vào
khoảng 1974 trong khi mạng vẫn được gọi là
ARPANET cho đến năm 1980
 Mốc lịch sử quan trọng của Internet được chọn
vào giữa thâ êp kỷ 1980: NSFNET ra đời, nhiều DN
chuyển từ ARPANET -> NSFNET. Đến khoảng
năm 1990 ARPANET ngừng hoạt đô êng

Mạng INTERNET
 Các mạng được nối vào Internet có thể là các

mạng cục bô ê LAN, hay mạng diê ên rô êng WAN. Các
máy chủ chốt của mạng Internet được nối với
nhau bằng 1 kênh liên lạc có tốc đô ê cao gọi là trục
xương sống của mạng (backbone). Các máy chủ
này cho phép các máy trong mạng tiếp câ ên với
Internet đồng thời tạo ra những mối liên kết giữa
Internet và các máy chủ của các mạng khác.
 Mỗi mạng nối vào Internet được gọi là 1 trang
web (web site)

Những thông tin trên Internet
 Thông tin mở công cô êng (Public Information)
 Thông tin không mở cho công cô êng (Private Information)
 Thông tin quảng cáo
 Các dịch vụ cần cơ bản

Kêt nối mạng Internet (Dial Up)
 Bước 1: Lắp đă êt thiết bị
 Bước 2: Thuê nhà cung cấp
 Bước 3: Cài đă êt phần mềm
 Bước 4: Quay số
 Bước 5: Vào Internet