Tải bản đầy đủ
Làm quen với Microsoft Word

Làm quen với Microsoft Word

Tải bản đầy đủ

Làm quen với Microsoft Word
 Giới thiệu hệ soạn thảo văn bản Word


Là phần mềm soạn thảo cao cấp chạy dưới môi trường Winword, chuyên dùng để
soạn thảo các loại văn bản, tạp chí, sách vở... phục vụ cho công tác văn phòngCo các tính năng mạnh sau:Giao diêân đồ họa thông qua bảng chọn và hôâp thoại
Có khả năng giao tiếp dữ liêâu với các ứng dụng
khác
Có bôâ chương trình tiêân ích và bổ trợ giúp tạo các
văn bản dạng đăâc biêât
Có chương trình kiểm tra, sửa lỗi chính tả, gõ tắt,
macro... giúp soạn thảo các văn bản nước ngoài và
tăng tốc đôâ xử lý

Làm quen với Microsoft Word
3 cách thông dụng để khởi động Word

START

C1: Start\Programs\Microsoft
Office\Microsft word
C2: Shortcut
C3: Start\Documents\tệp cần mở

Làm quen với Microsoft Word
3 cách thoát Word
C1: File \ Exit
EXIT

C2: Alt + F4
C3: Nút (X)

Làm quen với Microsoft Word

Tiêng việt trong soạn thảo văn bản
 Chữ: aa = â, oo = ô, ee = ê, dd = đ, aw = ă, uw = ư, ow = ơ.
 Dấu: s: sắc, f: huyền, j: nặng, x: dấu ngã, r: dấu hỏi, z: xoá

dấu.

Soạn thảo và trình bày văn bản
 Nguyên tắc nhập một văn bản trong Microsoft Word
 Một số chú y khi soạn thảo
 Một vài tổ hợp phím cần nhớ