Tải bản đầy đủ
Một số bài tập trong DOS

Một số bài tập trong DOS

Tải bản đầy đủ

Một số bài tập trong DOS
 Sau khi khởi động DOS từ ổ C, các lệnh sau đây được thực hiện

sẽ cho kết quả thế nào?
 C:\>CD B: \KTQD
 C:\>A:
 A:\>MD TINHOC
 A:\>COPY B: LINH*.TXT \TINHOC\*.DOC
 Sau khi khởi động DOS từ ổ A, các lệnh sau đây được thực hiện
sẽ cho kết quả thế nào?
 A:\>CD C:\TINHOC
 A:\>MD KETOAN
 A:\>CD B:\KETOAN
 A:\>DEL *.TXT

Một số bài tập trong DOS
 Bài 1:Giải thích các lệnh DOS sau:

 CD THOC
 MD THOC
 COPY A:\THOC.PAS F:\TINHOC\*.*
 DEL ABC??.*
 Bài 2: Giải thích các lệnh DOS sau:
DIR A:\DOS\FORMAT /W
MD C:\DOS\FORMAT
ERASE A:\KTQD\*.TXT
CD F:\D

Một số bài tập trong DOS
 Bài 3: Giải thích các lệnh DOS sau:

 C:\FORMAT>CD KINHTE\TC
 C:\FORMAT\KINHTE> MD TC11
 C:\FORMAT\KINHTE>CD TCHUC
 C:\TCHUC> DEL CA????.TXT
 Bài 4: Giải thích các lệnh DOS sau:
A:\DOS\FORMAT B:/S/V
COPY CON A:\TCHUC\LAN.TXT
CD A:\TCHUC
COPY A:LAN.TXT>PRN

Một số bài tập trong DOS
 1.Tạo thư mục TAICHUC

trong thư mục C:\KETOAN
 2.Sao chép các tệp có tên
bắt đầu bằng KT trong thư
mục E:\KETOAN vào thư
mục D:\TAICHUC
 3. Xóa tất cả các tệp trong
thư mục
E:\TAICHUC\KETOAN

1.CD C:\KETOAN\TAICHUC
2.COPY E:\KETOAN\KT*.*
D:\TAICHUC
3.DEL E:\TAICHUC\KETOAN\*.*

2.3 Hệ điều hành Windows
 Quá trình phát triển của Windows
 Mô êt số ưu điểm chính của HĐH Windows
 Làm quen với HĐH Windows
 Giới thiê êu hê ê soạn thảo văn bản Word

Quá trình phát triển của Windows

Một số ưu điểm chính
 Vẫn thực hiê ên được các phần mềm viết cho hê ê điều
hành MS DOS
Là HĐH mạnh, bảo mâ êt và an toàn dữ liê êu cao
Dễ sử dụng, giao diê ên đồ họa đẹp, dễ dàng liên kết
và lồng ghép các đối tượng, ít tốn nhiên liê êu,...
Tên file và folder có thể dài tối đa 255 ky tự bất kỳ
Mở rô êng bô ê nhớ trong trên 640KB, có thể tối đa
256MB, hỗ trợ các chương trình ứng dụng 32 bit
Liên kết tốt mạng cục bô ê LAN
Hỗ trợ tối đa khả năng đa phương tiê ên
Truy câ êp Internet dễ dàng