Tải bản đầy đủ - 178 (trang)
Ví dụ 1 cây thư mục

Ví dụ 1 cây thư mục

Tải bản đầy đủ - 178trang

Đường dẫn

 Đường dẫn (Path) là một dãy các tên thư mục cách nhau bởidấu “\”, đường dẫn dùng để xác định vị trí một thư mục trên đĩa

 Một đường dẫn có dạng

 \\\...\

\\...\1) Chỉ đường dẫn từ thư mục

THUCHANH tới thư mục Nhom1

C1: \THUCHANH\LOPTH\NHOM1

C2: LOPTH\NHOM1

2) Chỉ đường dẫn từ thư mục

Nhom1 tới thư mục Nhom3

C1: \THUCHANH\LOPKT\NHOM3

C2: ..\..\LOPKT\NHOM3

3) Chỉ đường dẫn từ thư mục

Nhom1 tới thư mục Nhom2

C1: \THUCHANH\LOPTH\NHOM2

C2: ..\NHOM2Khởi động máy bằng HĐH DOS

 Các tệp hệ thống để khởiđộng

 Khởi động máy tính từ

DOSCác tệp hệ thống để khởi động

 Tệp hệ thống hay tệp khởi động là các tệp giúp ngườisử dụng khởi động máy và thực hiện các thao tác cơ

bản trên máy

 DOS: 3 tệp hệ thống

IO.SYS

MSDOS.SYS

COMMAND.COM System Disk: chứa các tệp hệ thống

 Các tệp hệ thống (trừ tệp Command.com) bao giờcũng nằm tại 1 vị trí cố định trong thư mục gốc của ổ

đĩa mềm hay thư mục gốc của ổ đĩa cứng C:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ví dụ 1 cây thư mục

Tải bản đầy đủ ngay(178 tr)

×
x