Tải bản đầy đủ
Ví dụ 1 cây thư mục

Ví dụ 1 cây thư mục

Tải bản đầy đủ

Đường dẫn
 Đường dẫn (Path) là một dãy các tên thư mục cách nhau bởi

dấu “\”, đường dẫn dùng để xác định vị trí một thư mục trên đĩa
 Một đường dẫn có dạng
 \\\...\
\\...\

1) Chỉ đường dẫn từ thư mục
THUCHANH tới thư mục Nhom1
C1: \THUCHANH\LOPTH\NHOM1
C2: LOPTH\NHOM1
2) Chỉ đường dẫn từ thư mục
Nhom1 tới thư mục Nhom3
C1: \THUCHANH\LOPKT\NHOM3
C2: ..\..\LOPKT\NHOM3
3) Chỉ đường dẫn từ thư mục
Nhom1 tới thư mục Nhom2
C1: \THUCHANH\LOPTH\NHOM2
C2: ..\NHOM2

Khởi động máy bằng HĐH DOS
 Các tệp hệ thống để khởi

động
 Khởi động máy tính từ
DOS

Các tệp hệ thống để khởi động
 Tệp hệ thống hay tệp khởi động là các tệp giúp người

sử dụng khởi động máy và thực hiện các thao tác cơ
bản trên máy
 DOS: 3 tệp hệ thống




IO.SYS
MSDOS.SYS
COMMAND.COM

 System Disk: chứa các tệp hệ thống
 Các tệp hệ thống (trừ tệp Command.com) bao giờ

cũng nằm tại 1 vị trí cố định trong thư mục gốc của ổ
đĩa mềm hay thư mục gốc của ổ đĩa cứng C: