Tải bản đầy đủ
Tổ chức lưu trữ thông tin trên đĩa

Tổ chức lưu trữ thông tin trên đĩa

Tải bản đầy đủ

Ổ đĩa
 Ổ đĩa là thiết bị nhớ ngoài, có

nhiệm vụ ghi và đọc thông tin
trên đĩa từ hoặc đĩa quang
 Kí hiệu ổ đĩa:
Ổ đĩa mềm: A: , B:
Ổ đĩa cứng: C: trở lên
Ổ đĩa quang: chữ cái tiếp theo tên của ổ đĩa cứng
cuối cùng

Tệp (File)
 KN: Tệp là 1 tập hợp các dữ

liệu có liên quan với nhau theo
1 cấu trúc nào đó và lưu trữ
trên đĩa theo 1 quy cách mà
HĐH có thể quản ly và xử ly
được chúng
 Quy cách đặt tên:
.

Cấu trúc thư mục
 KN: Thư mục (Directory) là một đối tượng dùng để

chứa các tệp có cùng một chức năng hay cùng 1
người dùng
 Cấu trúc cây thư mục: Mỗi thư mục có thể chứa các
thư mục con (subdirectory) khác hoặc các tệp (file)

Thư mục gốc (Root Directory) \
Thư mục cha (Parent Directory) ..
Thư mục con (Subdirectory): tên gọi tương tự như tên tệp
Thư mục hiện thời (Current Directory) _

Cấu trúc cây thư mục
Gốc
Thư mục 1

Thư mục 11

Thư mục 2

Thư mục 12
Thư mục 21 Thư mục 22 Thư mục 23