Tải bản đầy đủ - 178 (trang)
Tổ chức lưu trữ thông tin trên đĩa

Tổ chức lưu trữ thông tin trên đĩa

Tải bản đầy đủ - 178trang

Ổ đĩa

 Ổ đĩa là thiết bị nhớ ngoài, cónhiệm vụ ghi và đọc thông tin

trên đĩa từ hoặc đĩa quang

 Kí hiệu ổ đĩa:

Ổ đĩa mềm: A: , B:

Ổ đĩa cứng: C: trở lên

Ổ đĩa quang: chữ cái tiếp theo tên của ổ đĩa cứng

cuối cùngTệp (File)

 KN: Tệp là 1 tập hợp các dữliệu có liên quan với nhau theo

1 cấu trúc nào đó và lưu trữ

trên đĩa theo 1 quy cách mà

HĐH có thể quản ly và xử ly

được chúng

 Quy cách đặt tên:

.Cấu trúc thư mục

 KN: Thư mục (Directory) là một đối tượng dùng đểchứa các tệp có cùng một chức năng hay cùng 1

người dùng

 Cấu trúc cây thư mục: Mỗi thư mục có thể chứa các

thư mục con (subdirectory) khác hoặc các tệp (file)Thư mục gốc (Root Directory) \

Thư mục cha (Parent Directory) ..

Thư mục con (Subdirectory): tên gọi tương tự như tên tệp

Thư mục hiện thời (Current Directory) _Cấu trúc cây thư mục

Gốc

Thư mục 1Thư mục 11Thư mục 2Thư mục 12

Thư mục 21 Thư mục 22 Thư mục 23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức lưu trữ thông tin trên đĩa

Tải bản đầy đủ ngay(178 tr)

×
x