Tải bản đầy đủ
Ngôn ngữ thuật toán

Ngôn ngữ thuật toán

Tải bản đầy đủ

Chương trình dịch
Ngôn ngữ máy

Ngôn ngữ thuật toán
Chương trình
dịch

Thông dịch (Interpreter):
từng câu lệnh
Biên dịch (Compiler):
toàn bộ chương trình

1.11Tin học và các lĩnh vực nghiên cứu
 Định nghĩa: Tin học là khoa học

nghiên cứu về thông tin và các
quá trình xử ly thông tin tự động
bằng máy tính điện tử
 Các lĩnh vực nghiên cứu:
Thiết kế và chế tạo máy
Xây dựng các hệ điều hành
.......
Cơ sở dữ liệu
Công nghệ phần mềm
Mạng máy tính
......

Chương 2: Hệ điều hành

Ths.Trần Thị Phương Anh
Khoa Tin học kinh tế
Mobile: 0936 341 860

Chương 2 Hệ điều hành của máy vi tính
 Khái niê êm HĐH
 Hê ê điều hành MS-DOSTổ chức lưu trữ thông tin trên đĩa
Khởi đôâng máy vi tính nhờ HĐH MS-DOS
Tổng quan về lêânh của MS-DOS
Tác dụng của môât số phím khi làm viêâc với MS-DOS
Môât số lêânh thông dụng của MS-DOS
Têâp cấu hình và têâp lô

 Hê ê điều hành Windows

2.1. Khái niệm hệ điều hành (HĐH)
 Hệ điều hành là một hệ thống

các chương trình phục vụ cho
việc quản ly chặt chẽ và khai
thác các tài nguyên của hệ
thống tính toán một cách
thuận tiện, tối ưu