Tải bản đầy đủ
Máy tính chuyên dụng

Máy tính chuyên dụng

Tải bản đầy đủ

1.4 Máy tính vạn năng


Máy tính vạn năng (Computer)Máy tính vạn năng giải được hầu như tất cả các
loại bài toán, bởi vì nó làm viêâc theo nguyên tắc
“điều khiển bằng chương trình”

1.4 Máy tính điện tử
 Phân loại theo tốc đô ê tính toán


MTĐT siêu hạng (Super Computer)MTĐT cỡ lớn (Mainframe Computer)MTĐT cỡ vừa và nhỏ (Mini Computer)Máy vi tính (Micro Computer)

Máy tính điện tử siêu hạng
 MTĐT siêu hạng

(Super Computer)
Cực kỳ tinh viThường dùng trong NCKH, dự báo
thời tiết, quân sự..., gần đây bắt đầu
được dùng trong kinh doanh

Có khả năng tính toán rất lớn
Giải những bài toán phức tạp hàng
nghìn ẩn số trong khoảng thời gian
ngắn

Máy tính điện tử cỡ lớn
 MTĐT cỡ lớn

(Mainframe Computer)


Được dùng cho những ứng dụng
quy mô lớn về thương mại, khoa
học, và quân sự trong đó cần xử lý
những khối dữ liê êu khổng lồ với
các quy trình xử lý phức tạp