Tải bản đầy đủ
Quy trình xử lý thông tin kinh tế

Quy trình xử lý thông tin kinh tế

Tải bản đầy đủ

1.2 Công nghệ thông tin
Liên lạc
viễn thông

Máy tính
điện tử

Công nghệ
Thông tin

Truyền tin

Xử lý
thông tin

Quản lý
Thông tin

Hình 1.3 Sự hình thành của công nghê â thông tin

1.3 Hệ thống thông tin
 Khái niê êm


HTTT (Information System) là môât tââp hợp các yếu tố co liên quan với nhau cùng làm nhiê m
â
vụ thu thââp, xử lý, lưu trữ và truyền đạt thông tin để hỗ trợ viê c
â ra quyết định, phân tích tình
hình, lââp kế hoạch, điều phối và kiểm soát các hoạt đôâng trong môât cơ quan

1.3 Hệ thống thông tin
Môi trường

Môi trường

Dữ
liệu

Thu thập
Xử lý
Lưu trữ
Truyền đạt
....

Thông
tin

Môi trường

Tổ chức

Môi trường
Hình 1.4 Chức năng của môât hêâ thống thông tin

1.4 Máy tính điện tử
 Khái niê êm
 Phân loại theo thông tin biểu

diễn trong máy
 Phân loại theo khả năng thực

hiê ên các bài toán
 Phân loại theo tốc đô ê tính toán

1.4 Máy tính điện tử
 Khái niê êm


Máy tính điêân tử (MTĐT) là môât thiết bị điêân tử co khả năng tổ chức và lưu trữ thông tin
với khối lượng lớn, xử lý dữ liêâu với tốc đôâ nhanh, chính xác, tự đôâng thành thông tin co
ích cho người dùng

Máy tính điện tử
 Phân loại theo thông tin biểu diễn trong máy


Máy tính tương tự (Analog Computer)Máy tính số (Digital Computer)

Máy tính tương tự (Analog Computer)
 Máy tính tính tương tự thực hiê ên các phép toán trên

các số được biểu diễn bằng các đại lượng biến thiên
liên tục như chiều dài, góc quay, điê ên áp, sóng điê ên
từ,....
 Ví dụ: thước tính lôgarit