Tải bản đầy đủ
Các yêu cầu hệ thống

Các yêu cầu hệ thống

Tải bản đầy đủQuản lý kinh nghiệm, uy tín công tác với các thông tin như: Phẩm chất đạo
đức, ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công

tác, uy tín công tác, nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng vào công ty …
• Quản lý diễn biến quá trình đào tạo trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ,
trình độ lí luận chính trị và quản lý các học hàm, học vị được phong tặng...
• Quản lý các diễn biến công tác:
Quá trình trước khi tuyển dụng, quá trình điều động, bổ nhiệm hoặc thuyên
chuyển giữa các đơn vị, bộ phận, theo dõi quá trình thực hiện kí kết hợp đồng lao
động, quá trình nghỉ phép (tai nạn, nghỉ thai sản,...), quá trình được cử đi đào tạo,
quá trình đi công tác trong và ngoài nước, quá trình khen thưởng và kỉ luật...
• Quản lý chấm công
Quản lý ngày công làm việc, phân ca làm việc, hỗ trợ chấm công theo ngày,
tháng hoặc bằng máy chấm công. Cho phép đổ dữ liệu từ file Excel vào hệ thống,
thực hiện các đăng ký ngày nghỉ phép, nghỉ thai sản, tăng ca và làm thêm giờ cho
từng nhân viên. Tùy theo loại ngày nghỉ mà công ty trả mức lương tương ứng cho
nhân viên. Các mức trả tương ứng này tùy thuộc vào chính sách và luật lao động
mà nhà quản lý linh động nhập vào chương trình. Hỗ trợ chấm công thủ công
theo ngày/tháng hoặc bằng máy chấm công dùng (thẻ từ, vân tay). Đặc biệt, nó
còn cho phép cập nhật ngày phép được hưởng trong năm của nhân viên
2.2. Quản lý diễn biến lương của nhân viên.
Ngoài chức năng quản lý thông tin, phần mềm Quản lý nhân sự còn
quản lý thông tin chi tiết lương nhân viên, bao gồm: Diễn biến lương và quản lý
quá trình hưởng phụ cấp của nhân sự.
Thông tin số người đang giữ mức lương chuyên viên đủ 3 năm và thang
bậc lương đang hưởng, in ra mọi thông tin có liên quan để lập danh sách đề
nghị xét nâng bậc in theo mẫu.
Đưa ra số nhân sự có cùng mức lương (in ra mọi thông tin có liên quan).
Đưa ra số nhân sự đủ thời gian lên lương và hệ số tiền lương đang hưởng nhưng
chưa được lên lương mới.
Điều chỉnh lương theo hàng năm nhân sự được lên lương.
Tính lương cho nhân viên theo các khoản: phụ cấp, các khoản được cộng thêm,
các khoản khấu hao, lương thưởng, ...V.v…
4

I.5. Tổng quan
Tài liệu gồm 3 phần chính:
-

-

Phần giới thiệu (phần này)
Phần mô tả chung: cung cấp cái nhìn tổng quan về các chức năng của hệ thống,
và ngữ cảnh, môi trường vận hành của hệ thống (chủ yếu theo hướng nhìn của
người dùng)
Phần đặc tả: mô tả chi tiết các yêu cầu chức năng, phi chức năng (dành cho các
chuyên gia phát triển hệ thống)

II. Mô tả chung
II.1. System Environment

5

Nhân viên
Giám đốc

Quản lý
Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên
Quản lý bảng công
Tra cứu nhân viên
Quản lý tiền lương
Quản lý khen thưởng-kỷ luật
Admin
Quản trị hệ thống
Thống kê báo cáo
Quản lý nhân viên
Quản lý phòng ban
Quản lý chế độ
Quản lý bộ phận

6

- Quản lý bộ phận có trùng với Quản lý phòng ban hay không? Bộ phận tương đương
với phòng ban; hay ở cấp thấp hơn?
- Không thấy phân hệ Quản lý tuyển dụng (do Giám đốc quyết định) như mô tả ban
đầu ? Hay là việc tuyển dụng được thực hiện bằng giấy (ngoài hệ thống)
- Quản trị hệ thống có bao gồm Quản lý người dùng hay không? Đã thấy có phân hệ
Quản lý nhân viên; nhưng Quản lý người dùng có thể có những yêu cầu khác
II.2. Yêu cầu chức năng theo kết quả khảo sát
Phần này mô tả các trường hợp sử dụng cho từng actor.
1. Nhân viên

Nhân viên
Xem danh sách nhân viên
Đăng nhập

1.1.

Use case đăng nhập

Nhân viên
7

Đăng nhập

Mô tả ngắn gọn:
Nhân viên dùng use-case để đăng nhập và truy cập vào hệ thống
Mô tả từng bước:
a. Nhân viên chọn nút ‘đăng nhập’ trên giao diện.
b. Nhân viên điền các thông tin cần thiết vào form và xác nhận.
c. Hệ thống kiểm tra thông tin nếu đúng vào giao diện chính, nếu sai yêu cầu

đăng nhập lại.
Use case xem danh sách nhân viên

1.2.

Nhân viên
Xem danh sách nhân viên

Mô tả ngắn gọn:
Nhân viên chọn chức năng xem danh sách nhân viên.
Mô tả từng bước:
Nhân viên phải kết nối với Hệ thống chủ trước mới có thể sử dụng Use Case này.
a. Nhân viên chọn nút ‘danh sách nhân viên’ trên giao diện.
b. Hệ thống hiển thị thông tin bảng danh sách nhân viên.
c. Người dùng chọn chấm dứt việc xem danh sách nhân viên.
d. Hệ thống thoát khỏi việc xem danh sách này.
Gíam đốc
Kỷ luật
Đăng nhập
8

Khen thưởng
Xem danh sách nhân viên
Tra cứu nhân viên theo đơn vị
Thống kê phòng ban
2. Giám đốc

Thống kê nhân viên

2.1.

Use case đăng nhập
Gíam đốc

Đăng nhập

Mô tả ngắn gọn:
Gíam đốc dùng use-case để đăng nhập và truy cập vào hệ thống.
Mô tả từng bước:
a. Gíam đốc chọn nút ‘đăng nhập’ trên giao diện.
b. Gíam đốc điền các thông tin cần thiết vào form và xác nhận.
c. Hệ thống kiểm tra thông tin nếu đúng vào giao diện chính, nếu sai yêu

cầu đăng nhập lại.
9

2.2.

Use case kỷ luật
Gíam đốc

Kỷ luật

Mô tả ngắn gọn:
Gíam đốc dùng use-case để quản lý ký luật nhân viên
Mô tả từng bước:
Gíam đốc phải kết nối với Hệ thống chủ trước mới có thể sử dụng Use Case này.
a. Gíam đốc chọn mục ‘kỷ luật’ trên giao diện.
b. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các nhân viên kỉ luật.
c. Nếu gíam đốc muốn kỷ luật nhân viên nào thì phải nhập họ tên nhân

viên, ngày kỷ luật,nguyên nhân và hình thức kỷ luật .Sau đó nhấn nút
lưu.
d. Hệ thống sẽ lưu lại thông tin kỷ luật vào cơ sở dữ liệu.
Cần có use case quản lý hình thức kỷ luật
2.3.

Use case khen thưởng

Gíam đốc

Khen thưởng

10

Mô tả ngắn gọn:
Gíam đốc dùng use-case để quản lý khen thưởng nhân viên
Mô tả từng bước:
Gíam đốc phải kết nối với Hệ thống chủ trước mới có thể sử dụng Use Case này.
e. Gíam đốc chọn mục ‘khen thưởng’ trên giao diện.
f. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các nhân viên được khen thưởng.
g. Nếu gíam đốc muốn khen thưởng nhân viên nào thì phải nhập họ tên

nhân viên, ngày kỷ luật, nguyên nhân và hình thức khen thưởng .Sau đó
nhấn nút lưu.
h. Hệ thống sẽ lưu lại thông tin khen thưởng vào cơ sở dữ liệu.
Cần có use case quản lý hình thức khen thưởng
Use case xem danh sách nhân viên

2.4.

Gíam đốc
Xem danh sách nhân viên

Mô tả ngắn gọn:
Gíam đốc dùng use-case xem danh sách nhân viên hiện đang công tác tại công ty.
Mô tả từng bước:
Gíam đốc phải kết nối với Hệ thống chủ trước mới có thể sử dụng Use Case này.
a. Gíam đốc chọn nút ‘danh sách nhân viên’ trên giao diện.
b. Hệ thống hiển thị thông tin bảng danh sách nhân viên.
c. Người dùng chọn chấm dứt việc xem danh sách nhân viên.
d. Hệ thống thoát khỏi việc xem danh sách này.
2.5.

Use case xem thống kê nhân viên

Gíam đốc
11

Thống kê nhân viên

Mô tả ngắn gọn:
Gíam đốc dùng use-case xem thống kê nhân viên hiện đang công tác tại công ty.
Mô tả từng bước:
Gíam đốc phải kết nối với Hệ thống chủ trước mới có thể sử dụng Use Case này.
a. Gíam đốc chọn ‘thống kê nhân viên’ trên giao diện.
b. Hệ thống hiển thị thông tin bảng danh sách nhân viên dưới dạng 1 báo
cáo.
c. Người dùng chọn chấm dứt việc thống kê nhân viên.
d. Hệ thống thoát khỏi việc xem thống kê này.
Thường thì use case này dùng để thống kê nhân viên theo độ tuổi, giới tính, trình độ
đào tạo, theo nghề nghiệp … (mục đích khai phá, phân tích dữ liệu) chứ không chỉ
thống kê danh sách nhân viên đang làm việc.
2.6.

Use case xem thống kê phòng ban

Gíam đốc
Thống kê phòng ban

Mô tả ngắn gọn:
Gíam đốc dùng use-case xem thống kê phòng ban hiện có tại công ty.
12

Mô tả từng bước:
Gíam đốc phải kết nối với Hệ thống chủ trước mới có thể sử dụng Use Case này.
e. Gíam đốc chọn ‘thống kê phòng ban’ trên giao diện.
f. Hệ thống hiển thị thông tin bảng danh sách phòng ban dưới dạng 1 báo
cáo.
g. Người dùng chọn chấm dứt việc thống kê phòng ban.
h. Hệ thống thoát khỏi việc xem thống kê này.
Use case xem thống kê nhân viên

2.7.

Đã nêu use case này ở trên (bị trùng)
Gíam đốc
Thống kê nhân viên

Mô tả ngắn gọn:
Giám đốc dùng use-case xem thống kê nhân viên hiện đang công tác tại công ty.
Mô tả từng bước:
Giám đốc phải kết nối với Hệ thống chủ trước mới có thể sử dụng Use Case này.
i. Giám đốc chọn ‘thống kê nhân viên’ trên giao diện.
j. Hệ thống hiển thị thông tin bảng danh sách nhân viên dưới dạng 1 báo
cáo.
k. Người dùng chọn chấm dứt việc thống kê nhân viên.
l. Hệ thống thoát khỏi việc xem thống kê này.
2.8.

Use case tra cứu nhân viên theo đơn vị

Gíam đốc

Tra cứu nhân viên theo đơn vị

13

Mô tả ngắn gọn:
Giám đốc dùng use-case để tra cứu thông tin.Use case này mô tả việc người dùng
muốn tra cứu nhân viên theo một đơn vị
Mô tả từng bước:
Giám đốc phải kết nối với Hệ thống chủ trước mới có thể sử dụng Use Case này.
a.

Use case này bắt đầu khi người dùng muốn tra cứu nhân viên theo một đơn

vị nào đó.
b. Hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên của công ty.
c. Người dùng tiến hành click chọn một đơn vị trong một combobox danh sách
các đơn vị của công ty.
d. Sau khi chọn đơn vị hệ thống sẽ hiển thị danh sách nhân viên tương ứng của
đơn vị đó.
3. Quản lý

Quản lý nhân sự
Thống kê phòng ban
Quản lý bảng công
Quản lý
Xem danh sách nhân viên
Quản lý chế độ của nhân viên
Tra cứu nhân viên theo đơn vị
Tính lương
Thống kê nhân viên
Đăng nhập
Quản lý phòng ban
Quản lý bộ phận
14