Tải bản đầy đủ
ĐỊNH NGHĨA SEPSIS V3.0 (2015)

ĐỊNH NGHĨA SEPSIS V3.0 (2015)

Tải bản đầy đủ

ĐỊNH NGHĨA SEPSIS V3.0 (2015)

THANG ĐIỂM SOFA

THANG ĐIỂM qSOFA (quick SOFA)

ĐỊNH NGHĨA SEPSIS V3.0 (2015)

ĐỊNH NGHĨA SEPSIS V3.0 (2015)

YẾU TỐ NGUY CƠ

SINH BỆNH HỌC
 Sinh bệnh học NTH và sốc NT
 Dòng thác đông máu
 Đặc điểm huyết động học của sốc

nhiễm trùng

SINH BỆNH HỌC (*)

MẤT CÂN BẰNG ĐÔNG MÁU