Tải bản đầy đủ
[toanmath.com] - Đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán - Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 3

[toanmath.com] - Đề minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán - Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 3

Tải bản đầy đủ

2
.
x2
x3 1
B.  f ( x)dx    C.
3 x
x3 1
D.  f ( x)dx    C.
3 x

Câu 10. Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x)  x2 

x3 2
  C.

3 x
x3 2
C.  f ( x)dx    C.
3 x
A.

f ( x)dx 

Câu 11. Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có
bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 1.

B. 3.

C. 2.Câu 12. Tính giá trị của biểu thức P  7  4 3
A. P  1.

B. P  7  4 3.

D. 4.

 4
2017

C. P  7  4 3.

3 72016

.D. P  7  4 32016

.

Câu 13. Cho a là số thực dương, a  1 và P  log 3 a a3 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

1
D. P  .
3

;

Câu 14. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng 
?
A. P  3.

B. P  1.

C. P  9.

x2
.
x 1
Câu 15. Cho hàm số f ( x)  x ln x. Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây là
đồ thị của hàm số y  f ( x). Tìm đồ thị đó.
A. y  3x3  3x  2.

B. y  2 x3  5x  1.

C. y  x4  3x2 .

D. y 

A.
B.
C.
D.
Câu 16. Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a.
a3 3
a3 3
a3 3
a3 3
A. V 
B. V 
C. V 
D. V 
.
.
.
.
6
12
2
4
Câu 17. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(3; 4;0), B(1;1;3) và C(3;1;0). Tìm tọa
độ điểm D trên trục hoành sao cho AD  BC.
A. D(2;0;0) hoặc D(4;0;0).
B. D(0;0;0) hoặc D(6;0;0).
C. D(6;0;0) hoặc D(12;0;0).
D. D(0;0;0) hoặc D(6;0;0).
Câu 18. Kí hiệu z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2  z 1  0. Tính P  z12  z22  z1z2 .
A. P  1.

B. P  2.

C. P  1.

D. P  0.
Trang 2/6 – Mã đề 003

Câu 19. Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số y  3x 
B. min y  7.

A. min y  33 9.

(0; )

(0;)

4
trên khoảng (0; ).
x2
33
C. min y  .
D. min y  2 3 9.
(0; )
(0;)
5

Câu 20. Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?
A. 6.

B. 10.

C. 12.

D. 11.

Câu 21. Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các
đường y  f ( x), trục hoành và hai đường thẳng x  1, x  2
0

2

1

0

(như hình vẽ bên). Đặt a   f ( x)dx, b   f ( x)dx, mệnh đề
nào dưới đây đúng?
A. S  b  a.
C. S  b  a.

B. S  b  a.
D. S  b  a.

Câu 22. Tìm tập nghiệm S của phương trình log2  x 1  log2  x  1  3.
A. S  3;3.

B. S  4.

C. S  3.

D. S   10; 10 .

Câu 23. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn
hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm
số nào?
2x  3
2x 1
A. y 
B. y 
.
.
x 1
x 1
2x  2
2x  1
C. y 
D. y 
.
.
x 1
x 1

2

Câu 24. Tính tích phân I   2 x x 2  1dx bằng cách đặt u  x2  1, mệnh đề nào dưới đây đúng?
1

3

A. I  2 udu.

2

B. I   u du.

0

1

3

C.

I   udu.

D. I 

0

12
u du.
2 1

Câu 25. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z
(như hình vẽ bên). Điểm nào trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức 2 z ?
A. Điểm N .

B. Điểm Q.

C. Điểm E.

D. Điểm P.

Trang 3/6 – Mã đề 003

Câu 26. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 3 a2 và bán kính đáy bằng a. Tính độ dài đường sinh l
của hình nón đã cho.
5a
3a
A. l 
B. l  2 2a.
C. l  .
D. l  3a.
.
2
2
1
dx
1 e
Câu 27. Cho  x
 a  b ln
, với a, b là các số hữu tỉ. Tính S  a3  b3.
e

1
2
0
A. S  2.

B. S  2.

C. S  0.

D. S  1.

Câu 28. Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng a.
A. V 

 a3

.

B. V   a3.

C. V 

 a3

D. V 

.

 a3

.
4
6
2
Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S ) có tâm I (3;2; 1) và đi qua điểm A(2;1;2).
Mặt phẳng nào dưới đây tiếp xúc với (S ) tại A?
A. x  y  3z  8  0.

B. x  y  3z  3  0.

C. x  y  3z  9  0.

D. x  y  3z  3  0.

Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x  2 y  z 1  0 và đường thẳng
x 1 y  2 z 1
:


. Tính khoảng cách d giữa  và ( P).
2
1
2
1
5
2
A. d  .
B. d  .
C. d  .
D. d  2.
3
3
3
Câu 31. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y  (m  1) x4  2(m  3) x2  1 không có cực đại.
A. 1  m  3.
B. m  1.
C. m  1.
D. 1  m  3.
2
Câu 32. Hàm số y  ( x  2)( x  1) có đồ thị như hình vẽ bên. Hình nào
dưới đây là đồ thị của hàm số y  x  2 ( x2 1)?

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Câu 33. Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn a  1, a  b và loga b  3. Tính P  log
A. P  5  3 3.

B. P  1  3.

C. P  1  3.

b
.
a

b
a

D. P  5  3 3.

Câu 34. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x  1 và x  3 , biết rằng khi cắt vật
thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x 1  x  3 thì được thiết diện là một
hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 3x và 3x2  2.
A. V  32  2 15.

B. V 

124
.
3

C. V 

124
.
3

D. V  32  2 15  .

Trang 4/6 – Mã đề 003

Câu 35. Hỏi phương trình 3x2  6 x  ln( x  1)3  1  0 có bao nhiêu nghiệm phân biệt?
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 36. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt
phẳng (SAB) một góc bằng 30o. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

3a3
.
3
x 1 y  5 z  3
Câu 37. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :


. Phương trình nào
2
1
4
dưới đây là phương trình hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng x  3  0?
 x  3
 x  3
 x  3
 x  3
A.  y  5  t .
B.  y  5  t .
C.  y  5  2t .
D.  y  6  t .
z  3  t
 z  3  4t
 z  3  4t
 z  7  4t
A. V 

6a3
.
18

B. V  3a3 .

C. V 

6a3
.
3

D. V 

1

1

0

0

Câu 38. Cho hàm số f ( x) thỏa mãn  ( x  1) f ( x)dx  10 và 2 f (1)  f (0)  2. Tính I   f ( x)dx.
A. I  12.
B. I  8.
C. I  12.
D. I  8.
Câu 39. Hỏi có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện: z  i  5 và z 2 là số thuần ảo?
A. 2.

B. 3.
C. 4.
D. 0.
ln x
Câu 40. Cho hàm số y 
, mệnh đề nào dưới đây đúng?
x
1
1
1
1
A. 2 y  xy   2 . B. y  xy  2 .
C. y  xy   2 .
D. 2 y  xy  2 .
x
x
x
x
2
3
2
Câu 41. Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số y  (m  1) x  (m  1) x  x  4 nghịch biến trên khoảng

 ;   ?
A. 2.
B. 1.
C. 0.
D. 3.
Câu 42. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 6x  2 y  z  35  0 và điểm
A(1;3;6). Gọi A ' là điểm đối xứng với A qua (P), tính OA '.
A. OA '  3 26.

B. OA '  5 3.

C. OA '  46.

D. OA '  186.

Câu 43. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 3 2a , cạnh bên bằng 5a . Tính bán kính R
của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
25a
A. R  3a.
B. R  2a.
C. R 
D. R  2a.
.
8
Câu 44. Cho hàm số f ( x) liên tục trên
Tính I 

và thoả mãn f ( x)  f (x)  2  2cos2x , x  .

3
2 f ( x)dx .
3
2

A. I  6.
B. I  0.
C. I  2.
D. I  6.
Câu 45. Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong đoạn  2017;2017 để phương trình log(mx)  2log( x 1)
có nghiệm duy nhất?
A. 2017.
B. 4014.

C. 2018.

D. 4015.

Trang 5/6 – Mã đề 003

Câu 46. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số
1
y  x3  mx2  m2 1 x có hai điểm cực trị là A và B sao cho A, B nằm khác phía và cách đều đường
3
thẳng y  5x  9. Tính tổng tất cả các phần tử của S.

A. 0.
B.6.
C. 6.
D. 3.
Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x  2 y  2z  3  0 và mặt cầu

(S ) : x2  y 2  z 2  2 x  4 y  2 z  5  0. Giả sử điểm M (P) và N  (S ) sao cho vectơ MN cùng phương
với vectơ u (1;0;1) và khoảng cách giữa M và N lớn nhất. Tính MN .
A. MN  3.

B. MN  1  2 2.

C. MN  3 2.

D. MN  14.

Câu 48. Xét các số phức z thỏa mãn z  2  i  z  4  7i  6 2. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá
trị lớn nhất của z  1  i . Tính P  m  M .

5 2  2 73
5 2  73
C. P  5 2  73.
D. P 
.
.
2
2
Câu 49. Cho mặt cầu tâm O, bán kính R. Xét mặt phẳng (P) thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường
A. P  13  73.

B. P 

tròn (C). Hình nón (N) có đỉnh S nằm trên mặt cầu, có đáy là đường tròn (C) và có chiều cao là h ( h  R ).
Tính h để thể tích khối nón được tạo nên bởi (N) có giá trị lớn nhất.
4R
3R
A. h  3R.
B. h  2R.
C. h 
D. h 
.
.
3
2
Câu 50. Cho khối tứ diện có thể tích bằng V . Gọi V ' là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung
V'
điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho, tính tỉ số
.
V
V' 1
V' 1
V' 2
V' 5
A.
B.
C.
D.
 .
 .
 .
 .
V 2
V 4
V 3
V 8
------------------------ HẾT ------------------------

Trang 6/6 – Mã đề 003

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ NGHIỆM THPT QUỐC GIA

Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút.
Họ, tên:...............................................................Số báo
danh:...........................
Giải chi tiết đề thử nghiệm 3 của Bộ. Các thành viên tham gia: Huỳnh Quang Nhật Minh, Thảo Nguyễn, Vũ
Viên (VCV), Nguyễn Hoàng Kim Sang, Phan Trần Vương Vũ, Đinh Công Minh, Lê Gia, Lê Văn Hoàn, Nguyễn
Thị Ngọc Dung, Huỳnh Minh Sơn, Phan Thảo Linh, Lĩnh Nguyễn, Lê Văn Luân, Võ Ngọc Cương.

BẢNG ĐÁP ÁN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B C C D C B A D D A B C C A C D D D A D A C B C C
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
D C D D D A A C C C D D D C A A D C D C A B B C A
H
Câu 1:

NG D N GIẢI

H
Chọ B.
Ta có: y  0  x3  3x  0  x  0, x   3
Do đó số giao điểm (C ) và trục hoành là 3 .

Câu 2:

H
Chọ C.
y  log x  y '   log x  ' 

Câu 3:

H
Chọ C.
Ta có: 5x 1 

Câu 4:

1
x ln10

1
 0  5x 1  51  x  1  1  x  2
5

H
Chọ D.

z  3  2 2i có phần thực là 3 và phần ảo là 2 2
Câu 5:

H
Chọ C.
Ta có: z  (4  3i)(1  i)  7  i  z  7  i
Do đó: z  72  (1)2  5 2

Câu 6:

H
Chọ B.
Trang 1/13 - Mã đề thi 003

y 
Câu 7:

3

 x  1

2

 0x 

nên hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng  ; 1 ;  1;  

H
Chọ A.
Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra yCĐ  5

Câu 8:

H
Chọ D.
Mặt cầu  x  1   y  2    z  4   20 có tâm I 1; 2; 4  , bán kính R  2 5
2

Câu 9:

2

2

H
Chọ D.
Dựa vào phương trình tham số ta suy ra d qua A 1;0; 2  và có vtcp u  2;3;1 nên suy
ra d có phương trình chính tắc là

x 1 y z  2
 
2
3
1

Câu 10: H
Chọ A.

x3 2
 2 2
Ta có   x  2 dx    C
x 
3 x

Câu 11: H
Chọ B.
lim y   nên x  2 là TCĐ

x 2

lim y   nên x  0 là TCĐ

x 0

lim y  0 nên y  0 là TCN

x 

Câu 12: H
Chọ C.
(7  4 3) 2017 (4 3  7) 2016
 (7  4 3)(7  4 3) 2016 (4 3  7) 2016
 (7  4 3)[(2  3) 2 ]2016 [-(2  3) 2 ]2016
 (7  4 3)[-(2  3) 2 (2  3) 2 ]2016
 (7  4 3).1
 (7  4 3)

Câu 13: H
Chọ C.
Ta có log 3 a a3  log 1 a3  9log a a  9
a3

Câu 14: H
Chọ A.
Trang 2/13 - Mã đề thi 003

Ta có
y  0x  R
(3x3  3x  2)  9 x2  3  0 x  R

Câu 15: H
Chọ C
Ta có f '( x)   x ln x  '  ln x  1, x  0. f '(1)  1.
Hàm số f '( x)  ln x  1, x  0. có điều kiện x  0 . nên loại đáp án A và D.
1
Hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x   1 nên loại B.
e

Đồ thị hàm số f   x   ln x  1
Câu 16: H
Chọ D
Khối lăng trụ tam giác đều có chiều cao h  a và
diện tích đáy S 
Vậy V  S .h 

Câu 17

a3
4

1
1 a 3
a2 3
AH .BC  .
.a 
.
2
2 2
4
3
.

H
Chọ D
Ta có D  Ox nên D  a;0;0  .
Mặt khác AD  BC hay

 a  3   4 
2

Câu 18

2

a  6
 32  42  
 a  0.

H
Trang 3/13 - Mã đề thi 003

Chọ D

 z1  z2  1
Theo Viet, ta có 
 z1.z2  1
Do đó P  z12  z22  z1 z2   z1  z2   z1 z2  0.
2

Câu 19: H

.

Chọn A.
8
.
x3
8
2
9
y  0  3  3  0  x  3  y  3  3 3 9 .
x
3
3

Ta có y  3 

Bảng biến thiên:
x 0



2
3
3

y

0




y

33 9
Vậy min y  3 3 9 .
Câu 20: H
.
Chọn D.
Đếm được 11 mặt.
(Chú ý ta có thể dò lại nhờ định lý Euler Đ + M = C + 2).
Câu 21: H

.

Chọn A.
Ta có: S

0

Câu 22: H

2

f ( x ) dx
1

f ( x ) dx

a

b

log 2 ( x 2 1 )

3

b a.

0

.

Chọn C.
Điều kiện: x

1.

Ta có:.

log 2 ( x 1 ) log 2 ( x 1 )

3

x 2 1 23
x 3
.
x
3
Đối chiếu điều kiện, ta được x
Câu 23: H

.

3.

.

Chọn B.

Trang 4/13 - Mã đề thi 003

Tiệm cận đứng x  1 .
Tiệm cận ngang y  2 .
Loại C,D.
Đồ thị hàm số có dạng của hàm số đồng biến nên chọn B.
1 
Hoặc ta có thể xét đồ thị đi qua điểm A  , 0  nên chọn B.
2 

Câu 24: H

.

Chọn C.
Đặt u  x2  1 , du  2 xdx .
Đổi cận :
x 1

u0

x2

u 3
3

Vậy I   udu .
0

Câu 25: H

.

Chọn C.
Xét M (a, b) biểu diễn số phức z  a  bi ( a, b  R ) trên mặt phẳng phức Oxy.
Vậy E (2a,2b) biểu diễn số phức 2 z  2a  2bi ( a, b  R ) trên mặt phẳng phức Oxy.
Câu 26: H
Chọ D

Sxq   Rl  l 

Sxq

R3 a 2
 3a
a

Câu 27: H
Chọ C .
1

1

1
ex
d
x

0 e x  1 0  e x  1 e x dx
Đặt t  e x  dt=e x dx
e
1
1
1 
t
e 1
I 
dt=   
 1  ln
dt= ln
t t  1 1  t  t  1 
t 1 1
2
1 
e

e

Khi đó a  1, b  1 suy ra S  0
Câu 28: H
Chọ D .

Trang 5/13 - Mã đề thi 003

2

 2 
a3
V  Bh   R h   
a  a  
2
 2 
2

Câu 29: H
Chọ D.

IA   1; 1;3 suy ra mặt phẳng đi qua A  2;1; 2  và nhận IA   1; 1;3 làm VTPT là:
x  y  3z  3  0

Câu 30: H

ng d n gi i.

Chọn D.
Ta có véctơ pháp tuyến của mặt phẳng  P  : 2 x  2 y  z  1  0 là nP   2; 2; 1
Véctơ chỉ phương của đường thẳng  :

x 1 y  2 z 1
là u   2;1; 2 


2
1
2

Mà nP .u  0 nên  / /  P 
Vậy d   P  ;    d  M 0 ;  P   với M 0 1; 2;1 

d
Câu 31: H

2.1  2.  2   1.1  1
22   2    1
2

26
2
3

ng d n gi i.

Chọn A.

Ta có y  4  m  1 x3  4  m  3 x  4 x   m  1 x 2  m  3
Xét với m  1  y  4x 2  1 hàm số không có cực đại. Vậy m  1 thỏa mãn (1)
Xét với m  1 khi đó hàm số là hàm bậc 4 trùng phương với hệ số a  0 để hàm số
không có cực đại thì y  0 chỉ có một nghiệm duy nhất x  0
m3
m3
vô nghiệm 
 0  1  m  3 (2)
m 1
m 1
Xét với m  1 hàm số bậc 4 trùng phương có hệ số a  0 luôn có cực đại (3)

Hay  m  1 x 2  m  3  0 vô nghiệm  x 2 

Kết luận : Từ (1),(2),(3) ta có để hàm số không có cực đại thì 1  m  3
Câu 32: H

ng d n gi i.

Chọn A.

Đồ thị hàm số y  x  2  x 2  1 là

Trang 6/13 - Mã đề thi 003