Tải bản đầy đủ
9 Duy trì và cải tiến đo lường năng suất.

9 Duy trì và cải tiến đo lường năng suất.

Tải bản đầy đủ

Một số định hướng cải tiến năng suấtCần tập trung cải tiến từ đâu: Kh.Hàng
Cần cải tiến ở đâu trước:”Phần Mềm-Phần quản lý”:


Cam kết và quyết tâm của lãnh đạo
Định hướng khách hàng
Đào tạo nhân lực
Tăng cường truyền thông hiệu qủa
Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh

Cam kết và quyết tâm của lãnh đạo


Tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên làm
việc với năng suất cao

Có chính sách khen thưởng thích đáng
 Tạo ra một sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ


phận, chức năng trong công ty

Định hướng khách hàng
a) Phổ biến đầy đủ yêu cầu của khách hàng cho
các bộ phận, nhân viên

b) Có quy trình hiệu quả để giải quyết thỏa đáng
than phiền của khách hàng

c) Coi than phiền của khách hàng là cơ hội cải
tiến

Đào tạo nhân lực


Nhân viên được đào tạo chuyên mônĐược huấn luyện kỹ năngCác nhà quản lý được đào tạo kiến thứcchuyên môn
Nhận thức => Ý thức => Đạo đức => Văn
hoá năng suất chất lượng

Tăng cường truyền thông hiệu quả
Truyền đạt thông tin từ tren xuống dưới
 Trao đổi/ chia sẻ thông tin giữa các bộ phận
 Trao đổi/ chia sẻ thông tin giữa các nhân


viên và nhà quản lý với nhau


Phương thức truyền thông đa dạng, dựa trên
hệ thống tài liệu, hồ sơ…

Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh


Bảo trì thiết bịTừng bước cải thiện cơ sở hạ tầng, công nghệ
phần cứng phù hợp theo trình độ quản lýKiểm soát sản xuất:

ISO 9001, GMP, HACCP, ISO 22000
Áp dụng và công bố áp dụng các tiêu chuẩn,
quy chuẩn phù hợp quốc tế
ISO 14001, nhãn sinh thái

Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh

Khởi đầu bằng ISO 9001 để xây dựng các yếu tố
cơ bản nhất của HTQL
Quản lý chi phí, giảm thiểu lãng phí, đo lường và
đánh giá năng suất
Áp dụng 5S
Bảo trì thiết bị
Sản xuất tinh gọn LEAN
TQM

Một số kinh nghiệm áp dụng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Đào tạo cơ bản về NS
Xác định quyết tâm của lãnh đạo
Tổ chức ban năng suất chất lượng
Đào tạo kỹ năng đo lường NS
Xác định các chỉ tiêu năng suất
Thu thập và xử lý dữ liệu
Tính toán năng suất
Báo cáo kết qủa năng suất
Duy trì và cải tiến đo lường năng suất.

Đào tạo cơ bản về NSBắt đầu từ đào tạo, kết thúc bằng đào tạo
Từ nhận thức đến hành động
Từ cấp cao đến nhân viên, đáp ứng và phù
hợp với yêu cầu làm việc của đối tượng
Đào tạo ngang và đào tạo bằng công việc
Con người là nhân tố quan trọng nhất

Xác định quyết tâm của lãnh đạo


Sẽ không thể khởi động bất cứ việc gì nếu không
được lãnh đạo cao nhất hiểu, ủng hộ, quyết tâm
thực hiện và cam kết cung cấp nguồn lực cho cải
tiến năng suất.
Duy trì quyết tâm của lãnh đạo bằng cách thường
xuyên báo cáo kết qủa thực hiện, kể cả những bất
cập, hạn chế và dưa ra đề xuất
Quản lý là khâu rất trọng yếu, cần làm trước. Điều
này rất thuận vì Quản lý là thứ “không tốn tiền”
và “sẵn có nhất” trong DN

Tổ chức ban năng suất chất lượng


Vì NS và CL đồng hành nên có thể và cần kết hợp
thành Ban NSCL
Thường xuyên và định kỳ học tập, hội họp, bàn
luận
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng các cá
nhân, bộ phận
Giữ vững vai trò là đầu tàu trong cải tiến năng suất
chất lượng
Hoạt động theo kiểu quản lý chức năng ngang