Tải bản đầy đủ
QUY TRÌNH ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT

QUY TRÌNH ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT

Tải bản đầy đủ

Bước 1: Xác định hệ thống chỉ tiêu đo
lường năng suất.
Xem slide 80 ->97
Hoặc xem tài liệu trang 57

Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập,
tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu.
Xem bảng tính tốn dữ liệu để đo lường năng suất
trang 62.

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU
Chỉ tiêu Năng Suất Tổng Hợp
Nhóm
chỉ
tiêu
năng
suất bộ
phận
đầu
vào

1. Nhóm chỉ tiêu Năng suất lao động:
1. Giá trị gia tăng làm ra từ một đơn vị chi phí lao
động: (AV/LC)
2. Năng suất lao động tính theo giá trị gia tăng:
(AV/LT)
3. Năng suất lao động tính theo giá trị sản xuất:
(TO/LT)
2. Nhóm chỉ tiêu năng suất vốn:
4. Giá trị gia tăng làm ra từ một đơn vị tài sản cố
định: (AV/FA)
5. Giá trị gia tăng làm ra từ một đơn vị khấu hao tài
sản cố định: (AV/Fa)
6. Năng suất vốn cố định tính theo giá trị sản xuất:
(TO/FA)

Chỉ tiêu Năng Suất Rapmods
1. Năng suất nhân tố (FPMs)
1. Của Tiền công ( FPMWI )
2. Của Tiền lương (FPMSI )
3. Của Máy móc và trang thiết bò (FPMMEI)
4. Của Nguyên vật liệu (FPMMI)
5. Của Đầu vào khác (FPMOI)
6. Của Lãi suất và các khoản phải trả ngân hàng
(FPMIB)

3. Nhóm chỉ tiêu tính cạnh tranh và khả năng lợi
nhuận (6 CT)

2. Nhóm chỉ tiêu mức năng suất tổng hợp( 7 CT).

7. Chi phí lao động để làm ra đơn vị giá trị sản suất.
(LC/TO).

1. Mức thu hồi vốn:
ROI = 1 – 1/TPM] x N x 100%.
ROI = OP/TCE.

8. Chi phí lao động cho một lao động: (LC/LT).

2. Năng suất vốn: N = RSO/TCE.

9. Tỷ phần chi phí lao động trong tổng đầu vào:
(LC/TI ) x 100%.

3. Chỉ tiêu % lợi nhuận hoặc tổn thất :
= [1 – 1/TPM] x 100
TPM > 1 => lợi nhuận
TPM < 1 => tổn thất

10. Tỷ phần lợi nhuận trong giá trị sản xuất
(OP/TO) x 100%.
11. Lợi nhuận làm ra từ một đơn vị tài sản cố định:
(OP/FA) x 100%.
12. Lợi nhuận làm ra từ một đơn vị chi phí:
(OP/TI)

4. Nhóm chỉ tiêu năng suất tổng hợp (11 chỉ tiêu)
13. Năng suất chung: TP = TO/TI.

4. Năng suất tổng thể: TPM = RSO/TSI.

14. Hiệu quả q trình:
PE = AV/(TI – BIMS).

5. Chỉ tiêu năng suất hệ thống (OPM):
5.1 OPM1 = (RSO – MI)/(TSI – MI) = RSAV / CSI.

15. Cường độ vốn: CI = FA/LT.
16. Hàm lượng giá trị gia tăng: (AV/TO)x100%.
17. Tốc độ tăng của giá trị gia tăng:
İAV = (AV1 -AV0)/AV0 x100%

5.2 OPM2 = (RSO – MI)/TSI = RSAV / TSI.

İAV

= İTFP+ αİk + βİL.

18. Tốc độ tăng của lao động :
İL =( LT – LTo)/LTo x 100%.
19. Tốc độ tăng vốn cố định :
İk = (FA – FAo)/FAox100%.
20. Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp:
İTFP = İAV – (αİk + βİL).

5.3 OPM3 = RSO /(TSI – MI).
3. Nhóm chỉ số phát triển năng suất tổng hợp (15 CT):
1. RSAVI
2. RSOI.
3. ROII
4. NI
5. TPI
6. OPI1
7. OPI2

21. Tỉ phần đóng góp của tốc độ tăng K vào kết quả tăng lên
của AV:
% K = (αİK/ İAV ) x 100%.

8. OPI3

22. Tỉ phần đóng góp của tốc độ tăng L vào kết quả tăng lên
của AV:
% L = (βİL / İAV) x 100%.

11. FPISI

23. Tỉ phần đóng góp của tốc độ tăng TFP vào kết quả tăng
lên của AV:
% TFP = (İTFP / İAV) x 100%

9. DSI
10. FPIWI
12. FPIMEI
13. FPIMI
14. FPIOI
15. FPIIB

Bước 3: tính tốn các chỉ tiêu năng suất
Có thể lập biểu mẫu tính tốn tổng hợp (bao
gồm các dữ liệu ban đầu, số liệu trung gian, tỉ
số và chỉ tiêu) và tiến hành tính tốn theo
cách thơng thường hoặc lập bảng tính và tiến
hành tính tốn bằng máy tính.
thứ tự các chỉ tiêu năng suất cần được thể
hiện theo một trật tự nhất định, có thể phân
theo các nhóm chỉ tiêu hoặc theo logic tính
tốn

Bước 4: Báo cáo kết quả đo lường năng suất.


Xem tài liệu trang 64

Bước 5: Hoạch định ngân sách cho năm
mới và giám sát ngân sách hàng q
5.1 Ước tính tổng vốn huy động vốn TCEns
5.2 Ước tính những khoản nợ ngân hàng và lãi suất
5.3 Ước tính một số chỉ tiêu năng suất ngân sách

Bước 5: Hoạch định ngân sách cho năm
mới và giám sát ngân sách hàng q
5.4 Dự tính các chỉ tiêu năng suất yếu tố
5.5 Dự tính các chỉ tiêu năng suất các yếu tố đầu
vào (dựa vào các FPMs đã dự thảo trên)
5.6 Ghi lại năng suất các yếu tố FPMns

Bước 5: Hoạch định ngân sách cho năm
mới và giám sát ngân sách hàng q
5.7 Giám sát ngân sách để quản lý năng suất
5.8 Tính tốn các chỉ số năng suất để quản lý
năng suất (RSOI, TPI, ROII..)
5.9 Hoạch định ngân sách 40 tuần kế tiếp

Bước 5: Hoạch định ngân sách cho năm
mới và giám sát ngân sách hàng q
5.10 Lập báo cáo kết quả đo lường năng suất 12
tuần (báo cáo hang q)
Xem bảng báo cáo mẫu trang 71