Tải bản đầy đủ
3 Nhóm chỉ tiêu của quy tắc Rapmods thứ ba (năng suất hệ thống OPM).

3 Nhóm chỉ tiêu của quy tắc Rapmods thứ ba (năng suất hệ thống OPM).

Tải bản đầy đủ

a) Chỉ tiêu năng suất hệ thống (OPM 1).
Ví dụ :

OPM 1 =

$ 12.4530
$ 11.9334

$ 5.4831
- $ 5.4831

= 1.0806
CÓ NGHĨA LÀ, MỖI DOLA SỬ DỤNG CHO ĐẦU VÀO
CHUYỂN ĐỔI, DOANH NGHIỆP SẼ TẠO ĐƯỢC GIÁ TRỊ GIA
TĂNG LÀ $ 1.0806.

b) Chỉ tiêu năng suất hệ thống (OPM2):
OPM2 = RSO - MI = RSAV
TSI
TSI
VÍ DỤ :

(14)

 $ 12.4530
- $ 5.4831
OPM 2 = 
$ 11.9334

= 0.5841
ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ ĐỐI VỚI MỖI ĐÔ LA CHI PHÍ ĐẦU VÀ0,
DOANH NGHIỆP ĐÃ TẠO RA GIÁ TRỊ GIA TĂNG LÀ 0.5841 $.

c) Chỉ tiêu năng suất hệ thống (OPM3):
OPM 3

=

RSO
TSI - MI

(15)

Ví dụ :

$ 12.4530
OPM 3 = 
- $ 5.4831
 $ 11.9334

= 1.9306
CÓ NGHĨA LÀ, MỖI DOLA SỬ DỤNG CHO ĐẦU VÀO CHUYỂN
ĐỔI, DOANH NGHIỆP SẼ TẠO ĐƯỢC ĐẦU RA LÀ $ 1.9306.

3. QUY TRÌNH ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT
Bước 1:

Bước 2:

Xác định hệ thống các chỉ

Xác định dữ liệu cần

tiêu đo lường năng suất

thu thập, tiến hành thu thập
và xử lý dữ liệu.

Bước 4:

Bước 3:

Báo cáo kết quả đo

Tính toán các chỉ tiêu

lường năng suất.

năng suất
Bước 5:
Thực hiện Hoạch định ngân
sách cho năm mới và

giám sát ngân sách hàng quý:

Bước 1: Xác định hệ thống chỉ tiêu đo
lường năng suất.
Xem slide 80 ->97
Hoặc xem tài liệu trang 57