Tải bản đầy đủ
QUY TRÌNH ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT TỔNG HỢP

QUY TRÌNH ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT TỔNG HỢP

Tải bản đầy đủ

Bước 1: xác định hệ thống các chỉ tiêu
đo lường năng suất.Xem slide 46 -> 53
Hoặc xem tài liệu trang 46

Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập,
tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu.
Tổng đầu vào (TI)

TI =

LC: Chi phí lao động
+
BIMS: Nguyên vật liệu và dịch vụ mua vào
+
Fa: Khấu hao máy mócthiết bị
+
OI: Đầu vào khác
+
IB: Lãi suất và các khoản phải trả ngân hàng

Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập,
tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu (tt).
Chi phí lao động (LC)

LC =

SI = Tiền lương + phụ cấp lương+tiền hưu trí
(lương cứng).
+
WI = Tiền công + làm thêm giờ + bồi thường
+ phụ cấp làm thêm + thưởng …(lương
mềm).

Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập,
tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu (tt).
Chi phí nguyên vật liệu và dịch vụ mua vào
(BIMS).


Nguyên, nhiên, vật liệu để tạo sản
phẩmTiền thanh toán dịch vụ, hợp đồng
phụ tạo sản phẩm.

BIMS =

Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập,
tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu (tt).
Khấu hao máy móc thiết bị (Fa)

Fa =

Khấu hao
+
Chi phí sửa chữa bảo dưỡng
+
Tiền thuê máy móc thiết bị

Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập,
tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu (tt).
Đầu vào khác (OI).

OI =

Thuế, thuê nhà, bảo hiểm.
+
Nguyên, nhiên, vật liệu, tiền dịch vụ khác
cho văn phòng.
+
Thuê vận chuyển, khấu hao xe cộ, quản
cáo, giải trí…

Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập,
tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu (tt).
Lãi

suất và các khoản phải trả ngân hàng (IB).

IB = tiền trả các khoản lãi suất vay ngắn hạn và dài
hạn từ các tổ chức tài chính +lãi từ các hoạt động vay
khác.
Số

lượng lao động của công ty (LT).

Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập,
tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu (tt).

Tài sản cố định (FA).
FA = tổng giá trị còn lại của tài sản lâu bền
(không kể đất đai, nhà xưởng)

FA =

FAđ + FAC

FAđ: Tài sản cố định đầu kỳ

2

FAc: Tài sản cố định cuối kỳ

Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập,
tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu (tt).
Tài sản lưu động (CA).

CA =

CA =

Tiền mặt
+
Các khoản phải thu
+
Tồn kho
+
Tài sản khác có thể chuyển thanh tiền mặt trong
vòng 1 năm

CAđ + CAC

2

Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập,
tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu (tt).
Tổng đầu ra (TO).

TO =

Doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ
+
Tồn kho vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm
+
Sản phẩm dở dang
+
Thu từ đầu tư và thu khác.

Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập,
tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu (tt).
Giá trị gia tăng (AV):
Tổng gía trị mới được tạo thêm do doanh nghiệp
làm ra.

(không bao gồm nguyên vật liệu và dịch vụ
mua vào)