Tải bản đầy đủ
Nhóm 4. Nhóm chỉ tiêu năng suất tổng hợp (tt)

Nhóm 4. Nhóm chỉ tiêu năng suất tổng hợp (tt)

Tải bản đầy đủ

Nhóm 4. Nhóm chỉ tiêu năng suất tổng hợp (tt)
8. Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp:
İTFP = İAV – [ α.İ K + β.İ L]
İAV là tốc độ tăng giá trị tăng thêm
İ K là tốc độ tăng của vốn cố định
İ L là tốc độ tăng của lao động
α là số đóng góp của vốn cố định. α = 1 - β
β là số đóng góp của lao động.
β = tổng thu nhập đầy đủ của người lao động / giá
trị gia tăng (AV)

Nhóm 4. Nhóm chỉ tiêu năng suất tổng hợp
(tt)
9 Tỷ phần đóng góp của tốc độ tăng K vào kết quả
tăng lên của AV:
%İ K = αİ K/İAV x 100%
10 Tỷ phần đóng góp của tốc độ tăng L và kết quả
tăng lên của AV:
%İ L = βİ L/İAV x 100%
11 Tỷ phần đóng góp của tốc độ tăng TFP vào kết
quả tăng lên của AV:
% İTFP= İTFP /İAV x 100%

3. QUY TRÌNH ĐO LƯỜNG NĂNG
SUẤT TỔNG HỢP
Bước 1:
Xác định hệ thống các chỉ
tiêu đo lường năng suất

Bước 2:
Xác định dữ liệu cần
thu thập, tiến hành thu thập
và xử lý dữ liệu.

Bước 4:
Báo cáo kết quả đo
lường năng suất.

Bước 3:
Tính toán các chỉ tiêu
năng suất

Bước 1: xác định hệ thống các chỉ tiêu
đo lường năng suất.Xem slide 46 -> 53
Hoặc xem tài liệu trang 46