Tải bản đầy đủ
Ý nghĩa của đo lường năng suất?

Ý nghĩa của đo lường năng suất?

Tải bản đầy đủ

2. í ngha ca o lng nng sut?Bit c hin trng nng sut cụng ty
C s lp mc tiờu ci tin
Phỏt hin nhng khu vc cú vn
Xõy dng c tiờu chun so sỏnh
hin trng vi i th cnh tranh
Huy ng ngun nhõn lc thụng qua
chia s thnh qu v nng sut

o Lường Năng Suất
Mình đang ở đâu? và
so với đối thủ cạnh
tranh như thế nào

Đo các chỉ số
năng suất

Bộc lộ các vấn đề

Phân tích

Xác định mục tiêu

Kế hoạch hành
động

Thực hiện mục
tiêu/chiến lược phát
triển

Thực hiện và
đánh giá kết
quả

3. Cỏc hỡnh thc biu hin ca nng sut (P)
3.1 Mc nng sut.

Q
P=
T

Q : u vo
T : u ra

Ch tiờu mc nng sut cho ta bit kt qu sn xut c to ra t
01 n v u vo l bao nhiờu cao hay thp khi em so sỏnh vi
k trc hoc so sỏnh n v ny vi n v khỏc. (P > 0).

3.2 Tc phỏt tin nng sut ( p):

p = P1 P0

P1:

Mc nng sut k bỏo cỏo

P0:

Mc nng sut k gc

Ch tiờu mc tng nng sut núi lờn mc tng
gim tuyt i ca mc nng sut k bỏo cỏo so vi
k gc l bỏo nhiờu n v.
p: cú th (>0), (<0) hoc (=0)