Tải bản đầy đủ
Khái niệm mới về năng suất.

Khái niệm mới về năng suất.

Tải bản đầy đủ

c im v nng sut
Theo Cỏc Mac: Suy cho cựng, nng sut quyt nh s
thng th ca 1 ch ny vi ch khỏc
Nng sut l biu trng cho phng thc sn xut (PTSX):
PTSX = Lc lng SX + Quan h SX = Phn Cng +
Phn Mm
Lc lng SX (P. cng) = Ti nguyờn, Mỏy múc, cụng
c, con ngi = Vn + Lao ng
Quan h SX (P.mm) = QH.S hu + QH.phõn phi +
QH.T chc sn xut
NS ph thuc: Vn+Lao ng + Phn mm (chim ngy
cng li trong kinh t tri thc) = K + L + TF (Cỏc nhõn t
tng hp-mm)

Cỏc thnh t phn ỏnh nng sut


Mc DN ỏp ng yờu cu KH v CLSPMc DN ỏp ng yờu cu KH v giỏ sn phmMc DN ỏp ng yờu cu KH v giao hng v
dch v hu móiKt qa ti chớnh ca doanh nghip

1.2. Khỏc nhau gia Nng sut theo cỏch tip cn
mi vi Nng sut truyn thng:
Truyn thng

Nng sut mi

Hng theo u vo
- Ch yu l Lao ng (L) v
Vn (cng)
- Ch yu l Nng sut Lao
ng (NSL)
- Tớnh theo hin vt v giỏ tr
sn xut.

-Hng

-

theo kt qu u ra
- a yu t (Cng + Mm; c
hu hỡnh v vụ hỡnh)
- Gm nhiu loi Nng sut
(Chung; B phn; Tng hp)
- Ch yu tớnh theo giỏ tr, nht
l giỏ tr gia tng
An toaứn cho ngửụứi vaứ moõi
trửụứng
- Phỏt trin bn vng
-

Yu t tỏc ng n nng sut.
Cỏc yu t bờn trong

Cỏc yu t bờn ngoi

Qun

Lc


Ngi lao ng
Sn phm v dch v
Cụng ngh v thit b
Nguyờn vt liu
Quy trỡnh, phng phỏp
v k thut
Vn (ngun cung cp, c
cu vn v ngun ti
chớnh)

lng lao ng
Cỏc ngun lc t nhiờn
(t, nguyờn liu thụ,
nng lng)
C s h tng (vt cht
v cụng ngh thụng tin)
h thng v chớnh sỏch
ca chớnh ph
Kinh t quc t, mụi
trng chớnh tr v xó hi
th trng v khỏch hng

Li ớch t vic tng nng sut cht lng.
NH NC
- Kinh t phỏt trin
- Gim tt hu

CH S HU
Tng li nhun

LI CH CA VIC
TNG NNG SUTCHT LNG

NGI LAO NG
Thu nhp cao hn

KHCH HNG
Giỏ c hp lý hn

Quan h Nng sut v kinh t-i sng
Nõng cao
cht lng cuc sng
Nõng cao
tiờu chun mc sng
Tng GDP, AV

Tng vic lm

Tng Nng sut

Mi tng quan gia nng sut v
cht lng.


Cht lng = S phự hp v Tớnh nng + Giỏ c
+ Giao hng + Dch v SP
Nng sut = S phự hp v cht lng + Hiu
sut + Hiu qu + An ton + o c + Phỏt
trin bn vng
Nng sut = Nhanh, nhiu, tt, r + An ton +
o c + Hiu qa
Trong 1 th gii cung > cu => CL l yờu cu
u tiờn ca nng sut.

5 Yu t quan trng ca qun lý nh hng
n nng sut (PGS.TS Bựi nguyờn Hựng)
Qun lý nh hng 55% Nng sut:


T chc sn xut = 16,8%
Truyn thụng trong DN = 13%
Cam kt ca lónh o= 12,25%
Hng n khỏch hng = 6,75%
Nng lc ngun nhõn lc = 6,20%

CHNG 2: O LNG NNG SUT
1

Tng quan v o lng nng sut

2. í ngha ca o lng nng sut?
3. Cỏc hỡnh thc biu hin ca nng sut.
4.

Cỏc d liu s dng tớnh toỏn cỏc ch
tiờu nng sut.