Tải bản đầy đủ
Chương 6: Triển khai áp dụng ĐLNS tại DN

Chương 6: Triển khai áp dụng ĐLNS tại DN

Tải bản đầy đủ

6.1 Đào tạo cơ bản về NS (đóng góp
6,2% nâng cao năng suất)




Nội dung: Giới thiệu chung về NS, Đo lường NS
và Quản lý NS
Mục tiêu:







Nắm vững các khái niệm, ý nghĩa, lợi ích
Nâng cao nhận thức, xác định nhu cầu cần phải
ĐLNS và quản lý năng suất hiệu qủa
Tạo đồng thuận và quyết tâm ĐLNS và không ngừng
cải tiến năng suất
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể triển khai
nhanh ĐLNS.

6.2 Xác định quyết tâm của lãnh đạo
(12,25% đóng góp cho nâng cao NS)
Phải trình bày và thuyết phục lãnh đạo
 Cam kết của lãnh đạo về NS đóng góp rất quan
trọng cho nâng cao NS (khởi đầu từ ĐLNS)
 Lãnh đạo cao nhất cần làm gì:







Trung thành với định hướng khách hàng (NS-CL đồng
hành) (đóng góp 6,75% nâng cao NS)
Thể hiện quyết tâm qua chính sách, mục tiêu, dự án, kế
hoạch hành động
Tổ chức Ban năng suất chất lượng
Cung cấp nguồn lực cần thiết (con người, thời gian, chế
độ động viên khen thưởng)

6.3 Tổ chức ban năng suất chất lượng
Tên gọi: kết hợp Năng suất-chất lượng
 Trưởng Ban: Phó GĐSXKD - Đại diện NSCL
 Thành phần: Trưởng/Phó các bộ phận
 Phương thức quản lý: chức năng ngang
 Nhiệm vụ: Học tập, phổ biến kinh nghiệm, tổ
chức ĐLNS, Họp - phân tích -đánh giá - đề xuất
- báo cáo - hoạch định cải tiến và kiểm soát thực
hiện.


6.4 Đào tạo kỹ năng đo lường NS








Đào tạo phương pháp ĐLNS tổng hợp và
Rapmods.
Đào tạo quy trình thực hiện đo lường, kỹ
năng, thực hành thu thập và tính toán năng
suất.
Phân công trách nhiệm cá nhân trong Ban
NSCL
Phân công cho các bộ phận thu thập, tính
toán, báo cáo, phân tích kết qủa

6.5 Xác định các chỉ tiêu năng suất






Bước đầu cần tuân thủ 2 hệ thống của 2
phương pháp đã đề xuất.
Chú ý giải thích cặn kẽ các thành phần của
từng chỉ tiêu, các yếu tố cấu thành thành phần
đó.
Xem Bảng tổng hợp hệ thống chỉ tiêu của 2
phương pháp
Tiếp tục phát triển các chỉ tiêu nếu có thể
sau 1 thời gian đã thuần thục

PP NSTH

PP Rapmods

TFP
NSTH

NS
Hệ Thống

Cạnh tranh

TPM
ROI
N
OPM 1,2,3
RSO, RSAV
……

NS Vốn
NS
Bộ Phận

NS Lao Động

FPM

WI
SI
MEI
MI
OI
IB

6.6 Thu thập và xử lý dữ liệu









Chuẩn bị các báo cáo tài chính
Chuẩn bị và phổ biến các biểu mẫu thống kê,
báo cáo dữ liệu
Lập kế hoạch thời gian, tiến độ thu thập, báo
cáo dữ liệu
Quy định cách thức xử lý dữ liệu thống nhất
trong công ty.
Cái tiến cách thu thập dữ liệu khi có sự thay đổi
hệ thống chỉ tiêu năng suất.

TSI

TI
SI
LC

IB

BIMS

WI

MI

FA

IB

MEI

OI

OI

Chỉ tiêu đầu vào
PP NSTH

Chỉ tiêu đầu vào
PP Rapmods

6.7 Tính toán năng suất


Dựa trên cơ sở dữ liệu về năng suất đã xử lý



Tiến hành tính toán dựa theo Bảng tính Excel



Khi thay đổi hệ thống chỉ tiêu => phải chỉnh
sửa dữ liệu => sửa Bảng tính.

6.8 Báo cáo kết qủa năng suất



Tuân thủ chu kỳ đo lường báo cáo
Nội dung của Báo cáo năng suất:








Kết qủa năng suất
Diễn đạt con số bằng các Bảng, biểu đồ
Nhận định xu hướng.
Xác định vấn đề
Đề xuất cách giải quyết tiếp theo
Hoạch định mục tiêu năng suất
Hội thảo với Giám đốc và cán bộ phụ trách các bộ
phận để xây dựng kế hoạch thực hiện

6.9 Duy trì và cải tiến đo lường năng suất.







Tổ chức truyền thông kết qủa năng suất và các
mục tiêu, giải pháp, dự án, chương trình cải tiến
năng suất (truyền thông đóng góp 13% nâng cao
năng suất)
Liên tục đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng và
ý thức làm việc
Cải tiến phương pháp ĐLNS (nếu cần)
Định hướng cải tiến năng suất: cần tiếp tục chu
trình quản lý năng suất.