Tải bản đầy đủ
Bước 5: Hoạch định ngân sách cho năm mới và giám sát ngân sách hàng quý

Bước 5: Hoạch định ngân sách cho năm mới và giám sát ngân sách hàng quý

Tải bản đầy đủ

Bước 5: Hoạch định ngân sách cho năm
mới và giám sát ngân sách hàng quý
5.4 Dự tính các chỉ tiêu năng suất yếu tố
5.5 Dự tính các chỉ tiêu năng suất các yếu tố đầu
vào (dựa vào các FPMs đã dự thảo trên)
5.6 Ghi lại năng suất các yếu tố FPMns

Bước 5: Hoạch định ngân sách cho năm
mới và giám sát ngân sách hàng quý
5.7 Giám sát ngân sách để quản lý năng suất
5.8 Tính toán các chỉ số năng suất để quản lý
năng suất (RSOI, TPI, ROII..)
5.9 Hoạch định ngân sách 40 tuần kế tiếp

Bước 5: Hoạch định ngân sách cho năm
mới và giám sát ngân sách hàng quý
5.10 Lập báo cáo kết quả đo lường năng suất 12
tuần (báo cáo hang quý)
Xem bảng báo cáo mẫu trang 71

Chương 6: Triển khai áp dụng ĐLNS tại DN
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Đào tạo cơ bản về NS
Xác định quyết tâm của lãnh đạo
Tổ chức ban năng suất chất lượng
Đào tạo kỹ năng đo lường NS
Xác định các chỉ tiêu năng suất
Thu thập và xử lý dữ liệu
Tính toán năng suất
Báo cáo kết qủa năng suất
Duy trì và cải tiến đo lường năng suất.

6.1 Đào tạo cơ bản về NS (đóng góp
6,2% nâng cao năng suất)
Nội dung: Giới thiệu chung về NS, Đo lường NS
và Quản lý NS
Mục tiêu:Nắm vững các khái niệm, ý nghĩa, lợi ích
Nâng cao nhận thức, xác định nhu cầu cần phải
ĐLNS và quản lý năng suất hiệu qủa
Tạo đồng thuận và quyết tâm ĐLNS và không ngừng
cải tiến năng suất
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể triển khai
nhanh ĐLNS.