Tải bản đầy đủ
BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU

Tải bản đầy đủ

3. Nhóm chỉ tiêu tính cạnh tranh và khả năng lợi
nhuận (6 CT)

2. Nhóm chỉ tiêu mức năng suất tổng hợp( 7 CT).

7. Chi phí lao động để làm ra đơn vị giá trị sản suất.
(LC/TO).

1. Mức thu hồi vốn:
ROI = 1 – 1/TPM] x N x 100%.
ROI = OP/TCE.

8. Chi phí lao động cho một lao động: (LC/LT).

2. Năng suất vốn: N = RSO/TCE.

9. Tỷ phần chi phí lao động trong tổng đầu vào:
(LC/TI ) x 100%.

3. Chỉ tiêu % lợi nhuận hoặc tổn thất :
= [1 – 1/TPM] x 100
TPM > 1 => lợi nhuận
TPM < 1 => tổn thất

10. Tỷ phần lợi nhuận trong giá trị sản xuất
(OP/TO) x 100%.
11. Lợi nhuận làm ra từ một đơn vị tài sản cố định:
(OP/FA) x 100%.
12. Lợi nhuận làm ra từ một đơn vị chi phí:
(OP/TI)

4. Nhóm chỉ tiêu năng suất tổng hợp (11 chỉ tiêu)
13. Năng suất chung: TP = TO/TI.

4. Năng suất tổng thể: TPM = RSO/TSI.

14. Hiệu quả quá trình:
PE = AV/(TI – BIMS).

5. Chỉ tiêu năng suất hệ thống (OPM):
5.1 OPM1 = (RSO – MI)/(TSI – MI) = RSAV / CSI.

15. Cường độ vốn: CI = FA/LT.
16. Hàm lượng giá trị gia tăng: (AV/TO)x100%.
17. Tốc độ tăng của giá trị gia tăng:
İAV = (AV1 -AV0)/AV0 x100%

5.2 OPM2 = (RSO – MI)/TSI = RSAV / TSI.

İAV

= İTFP+ αİk + βİL.

18. Tốc độ tăng của lao động :
İL =( LT – LTo)/LTo x 100%.
19. Tốc độ tăng vốn cố định :
İk = (FA – FAo)/FAox100%.
20. Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp:
İTFP = İAV – (αİk + βİL).

5.3 OPM3 = RSO /(TSI – MI).
3. Nhóm chỉ số phát triển năng suất tổng hợp (15 CT):
1. RSAVI
2. RSOI.
3. ROII
4. NI
5. TPI
6. OPI1
7. OPI2

21. Tỉ phần đóng góp của tốc độ tăng K vào kết quả tăng lên
của AV:
% K = (αİK/ İAV ) x 100%.

8. OPI3

22. Tỉ phần đóng góp của tốc độ tăng L vào kết quả tăng lên
của AV:
% L = (βİL / İAV) x 100%.

11. FPISI

23. Tỉ phần đóng góp của tốc độ tăng TFP vào kết quả tăng
lên của AV:
% TFP = (İTFP / İAV) x 100%

9. DSI
10. FPIWI
12. FPIMEI
13. FPIMI
14. FPIOI
15. FPIIB

Bước 3: tính toán các chỉ tiêu năng suất
Có thể lập biểu mẫu tính toán tổng hợp (bao
gồm các dữ liệu ban đầu, số liệu trung gian, tỉ
số và chỉ tiêu) và tiến hành tính toán theo
cách thông thường hoặc lập bảng tính và tiến
hành tính toán bằng máy tính.
thứ tự các chỉ tiêu năng suất cần được thể
hiện theo một trật tự nhất định, có thể phân
theo các nhóm chỉ tiêu hoặc theo logic tính
toán

Bước 4: Báo cáo kết quả đo lường năng suất.


Xem tài liệu trang 64