Tải bản đầy đủ
b) Chỉ tiêu năng suất hệ thống (OPM2):

b) Chỉ tiêu năng suất hệ thống (OPM2):

Tải bản đầy đủ

c) Chỉ tiêu năng suất hệ thống (OPM3):
OPM 3

=

RSO
TSI - MI

(15)

Ví dụ :

$ 12.4530
OPM 3 = 
- $ 5.4831
 $ 11.9334

= 1.9306
CÓ NGHĨA LÀ, MỖI DOLA SỬ DỤNG CHO ĐẦU VÀO CHUYỂN
ĐỔI, DOANH NGHIỆP SẼ TẠO ĐƯỢC ĐẦU RA LÀ $ 1.9306.

3. QUY TRÌNH ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT
Bước 1:

Bước 2:

Xác định hệ thống các chỉ

Xác định dữ liệu cần

tiêu đo lường năng suất

thu thập, tiến hành thu thập
và xử lý dữ liệu.

Bước 4:

Bước 3:

Báo cáo kết quả đo

Tính toán các chỉ tiêu

lường năng suất.

năng suất
Bước 5:
Thực hiện Hoạch định ngân
sách cho năm mới và

giám sát ngân sách hàng quý:

Bước 1: Xác định hệ thống chỉ tiêu đo
lường năng suất.
Xem slide 80 ->97
Hoặc xem tài liệu trang 57

Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập,
tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu.
Xem bảng tính toán dữ liệu để đo lường năng suất
trang 62.