Tải bản đầy đủ
b) Năng suất nhân tố (FPMs) (tt).

b) Năng suất nhân tố (FPMs) (tt).

Tải bản đầy đủ

b) Năng suất nhân tố (FPMs) (tt).


Của máy móc và trang thiết bị (MEI).
FPMMEI = Y1 =

RSO
MEI

(4)

Ví dụ:

 RSO ($)   $ 12.4530 
Y1 = 
= 8.7285
=

 MEI ($)   $ 1.4267 

Y1 = 8.7285 CÓ Ý NGHĨA - SỬ DỤNG 1 D0LA CHO TIỀN
CHI CHO THIẾT BỊ, DOANH NGHIỆP SẼ TẠO ĐƯỢC
ĐẦU RA LÀ $ 8.7285.

b) Năng suất nhân tố (FPMs) (tt).
Của nguyên vật liệu (MI).
FPMMI = Z1 =

RSO

(5)

MI

Ví dụ:

Z1 = RSO ($) = $ 12.4530
MI ($)
$ 5.4831

= 2.2712

Z1 = 2.2712 CÓ Ý NGHĨA - SỬ DỤNG 1 D0LA CHO VẬT LIỆU
VÀ DỊCH VỤ MUA VÀO, DOANH NGHIỆP SẼ TẠO ĐƯỢC
ĐẦU RA LÀ $ 2.2712.

b) Năng suất nhân tố (FPMs) (tt).
Của đầu vào khác (OI).
FPMOI = W1 =

RSO
OI

(6)

Ví dụ:

RSO ($)
$ 12.4530
=
W1 =
OI ($)
$ 0.6803

= 18.3052

W1 = 18.3052 CÓ Ý NGHĨA - SỬ DỤNG 1 D0LA CHO CÁC ĐẦU
VÀO KHÁC, DOANH NGHIỆP SẼ TẠO ĐƯỢC ĐẦU RA LÀ $
18.3052.

b) Năng suất nhân tố (FPMs) (tt).
Của lãi suất và các khoản phải trả ngân hàng
(IB).
FPMIB = I1 =

RSO
IB

(7)

Ví dụ:

RSO ($) = $ 12.4530
i1 =
IB ($)
$ 0.3363

= 37.0294

i1 = 37.0294 CÓ Ý NGHĨA - SỬ DỤNG 1 D0LA CHO LÃI SUẤT
VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGÂN HÀNG, DOANH NGHIỆP
SẼ TẠO ĐƯỢC ĐẦU RA LÀ $ 37.0294.

2.2 Nhóm chỉ tiêu của quy tắc Rapmods thứ
hai (quy tắc nhân).
a) Tỉ lệ của yếu tố đầu vào với tổng nguồn lực đàu
vào (IFRs).
IFRs = một yếu tố đầu vào (WI, SI,..)/TSI (9)


IFR của WI = IFRWI = WI / TSI = a1IFR của SI = IFRSI = SI / TSI

= b1

2.2 Nhóm chỉ tiêu của quy tắc Rapmods thứ
hai (quy tắc nhân) (tt).


IFR của MEI = IFRMEI = MEI /TSI = c1IFR của MI = IFRMI = MI / TSI = d1IFR của OI = IFROI = OI / TSIIFR của IB = IFRIB = IB / TSI = f1

= e1

b) Quy tắc Rapmods thứ hai.

TPM = a1 x X1 =

b1 x S1 = c1 x Y1 =
= e1 x W1 = f1 x I1

d1 x Z1
(10)

c) Chỉ tiêu % lợi nhuận hoặc tổn thất.
K = [ 1 - 1/ TPM ] x 100

(11)

Nếu TPM ≥ 1 => lợi nhuận
Nếu TPM ≤ 1 => tổn thất
VÍ DỤ :
1/ TPM= 1.403, RSO = $12.4530M ⇒ K% = 4.17 %
LỢI NHUẬN THỰC TẾ = K% x RSO = $0.5193M
2/ TPM= 0.9639, RSO = $12.4530M ⇒ K% = 3,75 %
TỔN THẤT THỰC TẾ = K% x RSO = $0. 4669M