Tải bản đầy đủ - 148 (trang)
CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT THEO HỆ THỐNG RAPMODS

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT THEO HỆ THỐNG RAPMODS

Tải bản đầy đủ - 148trang

1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG RAPMODS

Hệ thống Rapmods được TS Ms.Ramsay giới

thiệu từ năm 1974 và đã được áp dụng ở nhiều

nước.

Hệ thống Rapmods đưa ra 3 quy tắc được áp dụng

rộng rãi cho bất kỳ loại hình doanh nghiệp kinh kế

nào.

+ Quy tắc 1: quy tắc tổng

+ Quy tắc 2: quy tắc nhân

+ Quy tắc 3: quy tắc hệ thống1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG RAPMODS

Phương pháp Rapmods không chỉ đưa ra 1

phương pháp ĐLNS, mà còn đưa ra cách

thức thực hiện hoạch định ngân sách và giám

sát từng quý.2. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU THEO

PHƯƠNG PHÁP RAPMODS.2.1 Nhóm chỉ tiêu của quy tắc Rapmods đầu

tiên (quy tắc tổng).

a) Năng suất tổng thể (TPM):

1TPM = 

 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

 X 1 S1 Y1 Z 1 W1 i1 RSO TSI=RSO: Đầu ra của hệ thống Rapmods.

TSI: Tổng đầu vào.(1)VÍ DỤ :1

TPM= 

 = 1.0435

1

1

1

1

1

1

+

+

+

+

+

 5.3173 7.4793 8.7285 2.2712 18.3052 37.0294TPM = 1.0435 - NGHĨA LÀ:

MỖI DOLA CHI PHÍ, DOANH NGHIỆP SẼ TẠO ĐƯỢC

ĐẦU RA LÀ $ 1.0435.b) Năng suất nhân tố (FPMs).

Của tiền công (WI).

FPMWI = X1 =RSO

WI(2)Ví dụ:RSO ($) =

X1 =

WI ($)$ 12.4530

$ 2.3420= 5.3173X1 = 5.3173 CÓ Ý NGHĨA:- SỬ DỤNG 1 D0LA CHO TIỀN

CÔNG, DOANH NGHIỆP SẼ TẠO ĐƯỢC ĐẦU RA LÀ $

5.3173.b) Năng suất nhân tố (FPMs) (tt).

Của tiền lương (SI).

FPMSI = S1 =RSO

SI(3)Ví dụ:

 RSO ($)   $ 12.4530 

S1 = 

= 7.4793

= SI ($)   $ 1.6650 

S1 = 7.4793 CÓ Ý NGHĨA - SỬ DỤNG 1 D0LA CHO TIỀN LƯƠNG,

DOANH NGHIỆP SẼ TẠO ĐƯỢC ĐẦU RA LÀ $ 7.4793.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT THEO HỆ THỐNG RAPMODS

Tải bản đầy đủ ngay(148 tr)

×