Tải bản đầy đủ
Bước 3: Tính toán các chỉ tiêu năng suất (tt).

Bước 3: Tính toán các chỉ tiêu năng suất (tt).

Tải bản đầy đủ

Bước 3: Tính toán các chỉ tiêu năng suất (tt).
III

Nhóm chỉ tiêu tính cạnh tranh và khả năng sinh lợi
Chi phí lao động để làm ra
đơn vị giá trị sản xuất

LC/ TO

8

Chi phí lao động cho một lao
động

LC/ LT

9

Tỉ phần chi phí lao động trong
tổng đầu vào

(LC/ TI ) x 100%

10 Tỉ phần lợi nhuận trong giá trị
sản xuất

(OP/ TO) x 100%

11 Lợi nhuận làm ra từ một đơn
vị cố định

(OP/ FA) x 100%

12 Lợi nhuận làm ra từ một đơn
vị chi phí

OP/ TI

7

con số
đ/ng
%
%
%
con số

Bước 3: Tính toán các chỉ tiêu năng suất (tt).
IV

Nhóm chỉ tiêu năng suất tổng hợp

13 Năng suất chung
14

Hiệu quả quá trình:
(AV/ (tổng chi phí – nguyên
vật liệu và dịch vụ mua vào))

15 Cường độ vốn (CI)

TP = TO/ TI

con số

PE = AV/ (TI – BIMS)
con số
CI = FA/ LT

đ/ng

16 Hàm lượng giá trị gia tăng

(AV/ TO) x 100%

%

17 Tốc độ tăng của giá trị gia
tăng (İAV)

İAV = (AV1 - AV0)/ AV0 x100%
İAV = İTFP+ αİk + βİL

%

Bước 3: Tính toán các chỉ tiêu năng suất (tt).
18 Tốc độ tăng của lao động (İL)

İL =( LT – LTo)/ LTo x 100%

%

19 Tốc độ tăng vốn cố định (İk)

İk = (FA – FAo)/ FAo x 100%

%

İTFP = İAV – (αİk + βİL)

%

20

Tốc độ tăng năng suất các nhân
tố tổng hợp

21 Tỉ phần đóng góp của tốc độ
tăng K vào kết quả tăng lên
của AV

% K = (αİk / İAV ) x 100%

22 Tỉ phần đóng góp của tốc độ
tăng L vào kết quả tăng lên
của AV

% L = (βİl/ İAV) x 100%

23 Tỉ phần đóng góp của tốc độ
tăng TFP vào kết quả tăng
lên của AV

% TFP = (İTFP/ İAV) x 100%

Ghi chú

(% K + % L + % TFP = 100%)

%

%

%

Bước 4: Báo cáo kết quả đo lường năng suất.
Trong

bảng báo cáo có thể thể hiện từng năm hoặc
các năm liên tiếp. Số liệu được đo lường và thống kê
trong thời gian càng dài càng dễ cho ta nhận biết được
xu hướng của các chỉ tiêu. Ngoài ra, báo cáo có thể đưa
ra các so sánh, phân tích các chỉ tiêu năng suất thông
qua các biểu đồ và xác định các vấn đề năng suất cần
cải tiến.
Xem

bảng báo cáo mẫu trong tài liệu trang 53

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG
NĂNG SUẤT THEO HỆ THỐNG RAPMODS
1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG RAPMODS.
2. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU THEO PHƯƠNG
PHÁP RAPMODS.
3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN HOẠCH ĐỊNH NĂNG
SUẤT THEO HỆ THỐNG RAPMODS.