Tải bản đầy đủ
Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập, tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu (tt).

Bước 2: Xác định dữ liệu cần thu thập, tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu (tt).

Tải bản đầy đủ

Bc 2: Xỏc nh d liu cn thu thp,
tin hnh thu thp v x lý d liu (tt).
Chi phớ nguyờn vt liu v dch v mua vo
(BIMS).


Nguyờn, nhiờn, vt liu to sn
phmTin thanh toỏn dch v, hp ng
ph to sn phm.

BIMS =

Bc 2: Xỏc nh d liu cn thu thp,
tin hnh thu thp v x lý d liu (tt).
Khu hao mỏy múc thit b (Fa)

Fa =

Khu hao
+
Chi phớ sa cha bo dng
+
Tin thuờ mỏy múc thit b

Bc 2: Xỏc nh d liu cn thu thp,
tin hnh thu thp v x lý d liu (tt).
u vo khỏc (OI).

OI =

Thu, thuờ nh, bo him.
+
Nguyờn, nhiờn, vt liu, tin dch v khỏc
cho vn phũng.
+
Thuờ vn chuyn, khu hao xe c, qun
cỏo, gii trớ

Bc 2: Xỏc nh d liu cn thu thp,
tin hnh thu thp v x lý d liu (tt).
Lói

sut v cỏc khon phi tr ngõn hng (IB).

IB = tin tr cỏc khon lói sut vay ngn hn v di
hn t cỏc t chc ti chớnh +lói t cỏc hot ng vay
khỏc.
S

lng lao ng ca cụng ty (LT).

Bc 2: Xỏc nh d liu cn thu thp,
tin hnh thu thp v x lý d liu (tt).

Ti sn c nh (FA).
FA = tng giỏ tr cũn li ca ti sn lõu bn
(khụng k t ai, nh xng)

FA =

FA + FAC

FA: Ti sn c nh u k

2

FAc: Ti sn c nh cui k

Bc 2: Xỏc nh d liu cn thu thp,
tin hnh thu thp v x lý d liu (tt).
Ti sn lu ng (CA).

CA =

CA =

Tin mt
+
Cỏc khon phi thu
+
Tn kho
+
Ti sn khỏc cú th chuyn thanh tin mt trong
vũng 1 nm

CA + CAC

2

Bc 2: Xỏc nh d liu cn thu thp,
tin hnh thu thp v x lý d liu (tt).
Tng u ra (TO).

TO =

Doanh thu t sn phm, dch v
+
Tn kho vt t, bỏn thnh phm, thnh phm
+
Sn phm d dang
+
Thu t u t v thu khỏc.

Bc 2: Xỏc nh d liu cn thu thp,
tin hnh thu thp v x lý d liu (tt).
Giỏ tr gia tng (AV):
Tng gớa tr mi c to thờm do doanh nghip
lm ra.

(khụng bao gm nguyờn vt liu v dch v
mua vo)

Vớ d giỏ tr gia tng
600 $

200 $

Ng
vật
liệu

Nguyên vật
liệu, dịch vụ
mua của nhà
cung ứng
(200$): thép,
đá, sỏi, xi
măng

Quá trình sản xuất,
tiêu thụ bê tông

Vốn, lao động,
máy móc, thiết bị
và các nguồn lực
khác

Ng
Vật
liệu

Giá trị
gia tăng

GTGT (400 $) là phần
doanh nghiệp tạo ra
thêm còn Doanh thu
(600 $) bao gồm
GTGT và giá trị đầu
vào

Bn cht ca giỏ tr gia tng:
L giỏ tr mi to thờm nh s úng gúp chung ca
mi ngi trong doanh nghip (ngi lao ng) v
ngi u t vn (nh u t v cỏc c ụng). Vỡ vy
giỏ tr gia tng c phõn b li cho:
Ngi lao ng (thụng qua tr lng)
u t ti sn c nh (khu hao)
T chc ti chớnh (lói sut v cỏc khon l phớ)
C ụng/ch s hu (lói sut/li tc c phn)
Chớnh ph (thu)