Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT TỔNG HỢP

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT TỔNG HỢP

Tải bản đầy đủ

1. KHÁI QUÁT.
Phương pháp xây dựng một hệ thống chỉ tiêu
được chia thành 4 nhóm chỉ tiêu là năng suất lao
động, năng suất vốn, tính cạnh tranh và khả
năng sinh lợi và nhóm năng suất tổng hợp.

2. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐO
LƯỜNG NĂNG SUẤT.
Nhóm 1. Nhóm chỉ tiêu năng suất lao động
1. Giá trị gia tăng làm ra từ 1 chi phí lao động (AV/LC)
2. Năng suất lao động tính theo giá trị gia tăng (AV/LT)
3. Năng suất lao động tính theo giá trị sản xuất (TO/LT)

Nhóm 2. Nhóm chỉ tiêu năng suất vốn
1. Giá trị gia tăng làm ra từ 1 đơn vị tài sản cố
định (AV/FA).
2. Giá trị gia tăng làm ra từ 1 đơn vị khấu hao tài
sản cố định (AV/Fa).
3. Năng suất vốn cố định tính theo giá trị sản xuất
(TO/FA).

Nhóm 3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tính cạnh
tranh và khả năng sinh lợi:
1. Chi phí lao động để làm ra một đơn vị giá trị
sản suất: (LC/TO).
2.Chí phí lao động cho một lao động: (LC/LT).
3. Tỷ phần chi phí lao động trong tổng đầu vào:
(LC/TI)x100%.

Nhóm 3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tính cạnh
tranh và khả năng sinh lợi (tt):
4. Tỷ phần lợi nhuận trong giá trị sản xuất:
(OP/TO)x100%
5. Lợi nhuận làm ra từ một đơn vị vốn cố định:
(OP/FA)x100%
6. Lợi nhuận làm ra từ một đơn vị chi phí:
(OP/TI)

Nhóm 4. Nhóm chỉ tiêu năng suất tổng hợp
1. Năng suất chung: (TO/TI)
2. Hiệu quả quá trình (PE)
AV/ (Tổng chi phí – nguyên vật liệu và dịch vụ
mua vào)
3. Cường độ vốn (CI): (FA/LT)
4. Hàm lượng giá trị gia tăng: (AV/TO)x100%

Nhóm 4. Nhóm chỉ tiêu năng suất tổng hợp (tt)
5. Tốc độ tăng của giá trị gia tăng:
İAV = (AV – AV0) / AV0 x 100%
6. Tốc độ tăng lao động
İ L = (LT – LT0) / LT0 x 100%
7. Tốc độ tăng vốn cố định
İK = (FA – FA0) / FA0 x 100%

Nhóm 4. Nhóm chỉ tiêu năng suất tổng hợp (tt)
8. Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp:
İTFP = İAV – [ α.İ K + β.İ L]
İAV là tốc độ tăng giá trị tăng thêm
İ K là tốc độ tăng của vốn cố định
İ L là tốc độ tăng của lao động
α là số đóng góp của vốn cố định. α = 1 - β
β là số đóng góp của lao động.
β = tổng thu nhập đầy đủ của người lao động / giá
trị gia tăng (AV)

Nhóm 4. Nhóm chỉ tiêu năng suất tổng hợp
(tt)
9 Tỷ phần đóng góp của tốc độ tăng K vào kết quả
tăng lên của AV:
%İ K = αİ K/İAV x 100%
10 Tỷ phần đóng góp của tốc độ tăng L và kết quả
tăng lên của AV:
%İ L = βİ L/İAV x 100%
11 Tỷ phần đóng góp của tốc độ tăng TFP vào kết
quả tăng lên của AV:
% İTFP= İTFP /İAV x 100%

3. QUY TRÌNH ĐO LƯỜNG NĂNG
SUẤT TỔNG HỢP
Bước 1:
Xác định hệ thống các chỉ
tiêu đo lường năng suất

Bước 2:
Xác định dữ liệu cần
thu thập, tiến hành thu thập
và xử lý dữ liệu.

Bước 4:
Báo cáo kết quả đo
lường năng suất.

Bước 3:
Tính toán các chỉ tiêu
năng suất

Bước 1: xác định hệ thống các chỉ tiêu
đo lường năng suất.Xem slide 46 -> 53
Hoặc xem tài liệu trang 46