Tải bản đầy đủ
Chỉ số hiệu suất cốt yếu-KPI

Chỉ số hiệu suất cốt yếu-KPI

Tải bản đầy đủ

Chỉ số hiệu suất cốt yếu-KPI


Ví dụ:

Số chuyến may bay khởi hành bị trễ giờ
Số chuyến xe chở hàng với trọng lượng
dưới chuẩn (của 1 Cty phân phối)

Chỉ số này ảnh hưởng tới tất cả 6 chỉ tiêu
của Thẻ cân bằng điểm BSC (Tài chính,
Khách hàng, Quy trình nội bộ, Học
hỏi&Phát triển, Sự hài lòng của nhân viên
và Môi trường/Cộng đồng)

Thẻ cân bằng điểm -Balanced ScorecardGS. Robert Kaplan
Một mô hình quản lý chiến lược, 1 hệ thống
đo lường hiệu qủa, 1 công cụ trao đổi thông
tin gồm: Tài chính, Khách hàng, Quy trình
nội bộ, Học hỏi&Phát triển (Finance;
Processes; Customer; Learning & Growth)
Theo David Parmenter: phát triển thành 6 yếu
tố: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ,
Học hỏi&Phát triển, Sự hài lòng của nhân
viên và Môi trường/Cộng đồng

Thẻ cân bằng điểm - Balanced Scorecard
GS. Robert Kaplan


Chiến lược
 Tài chính
 Khách hàng
 Quy trình nội bộ
 Học hỏi và phát triển

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ NĂNG SUẤT
1. MỤC ĐÍCH CỦA QUẢN LÝ NĂNG SUẤT
2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NĂNG SUẤT.
3. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH QUẢN LÝ NĂNG
SUẤT.

1. MỤC ĐÍCH CỦA QUẢN LÝ NẮNG SUẤT.
Nhằm kiểm soát được thực trạng hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp, nắm được điểm mạnh,
điểm yếu và nguyên nhân của nó. Từ đó có chủ
trương, biện pháp cải tiến, nâng cao năng suất theo
những mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch phát triển của
công ty.