Tải bản đầy đủ - 148 (trang)
CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT

CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT

Tải bản đầy đủ - 148trang

1. Tng quan v o lng nng sut

o lng nng sut l vic so sỏnh gia

u ra v u voTu thuc vo mc ớch xem xột m la

chn cỏc ch tiờu u ra, u vo tng

ng2. í ngha ca o lng nng sut?

- Ta khụng th khng nh c nhng gỡ ta

khụng nhỡn thy. Vic o lng khin ta cú

th thy c nng sut.

- Nu khụng o lng nng sut thỡ khụng th

qun lý c nng sut.2. í ngha ca o lng nng sut?Bit c hin trng nng sut cụng ty

C s lp mc tiờu ci tin

Phỏt hin nhng khu vc cú vn

Xõy dng c tiờu chun so sỏnh

hin trng vi i th cnh tranh

Huy ng ngun nhõn lc thụng qua

chia s thnh qu v nng suto Lường Năng Suất

Mình đang ở đâu? và

so với đối thủ cạnh

tranh như thế nàoĐo các chỉ số

năng suấtBộc lộ các vấn đềPhân tíchXác định mục tiêuKế hoạch hành

độngThực hiện mục

tiêu/chiến lược phát

triểnThực hiện và

đánh giá kết

quả3. Cỏc hỡnh thc biu hin ca nng sut (P)

3.1 Mc nng sut.Q

P=

TQ : u vo

T : u raCh tiờu mc nng sut cho ta bit kt qu sn xut c to ra t

01 n v u vo l bao nhiờu cao hay thp khi em so sỏnh vi

k trc hoc so sỏnh n v ny vi n v khỏc. (P > 0).3.2 Tc phỏt tin nng sut ( p):p = P1 P0P1:Mc nng sut k bỏo cỏoP0:Mc nng sut k gcCh tiờu mc tng nng sut núi lờn mc tng

gim tuyt i ca mc nng sut k bỏo cỏo so vi

k gc l bỏo nhiờu n v.

p: cú th (>0), (<0) hoc (=0)3.3 Tc phỏt tin nng sut (IP):P1

IP =

P0P1: Mc tng sut k bỏo cỏo.

Po: Mc tng nng sut k gc.Tc phỏt trin nng sut cho bit k bỏo cỏo so vi k gc

nng sut bng bao nhiờu ln hoc bng bao nhiờu phn trm.

Ch tiờu tc phỏt trin s ln hn, nh hn hoc bng 1 (>, <,

= 100%).3.4 Tc tng nng sut (p):P

IP =

Po

P: Mc tng nng sut.

Po: Mc nng sut k gcTc tng nng sut núi lờn k bỏo cỏo so vi k gc mc

nng sut tng thờm bao nhiờu ln hoc bao nhiờu phn trm.p : cú th (>0); (<0) hoc (=0)3.5 Kt qu sn xut mang li do nõng cao

nng sut: ( q(p)):

(P1- Po):Mc tng nng sut gia

q(p) = (P1 - Po)T1k bỏo cỏo v k gc.T1: Ch tiờu u vo k bỏo cỏoCh tiờu ny cho bit k bỏo cỏo so vi k gc kt qu

sn xut tng lờn bao nhiờu n v do cao nng sut.

q(p) cú th (>0), (<0) hoc =0.3.6 T l tng lờn ca kt qu sn xut do

nõng cao nng sut (q(p)):

I q(p) =q(p)

Qoq(p):kt qu sn xut mang li do nõng cao

nng sut.Qo: kt qu sn xut k gcCh tiờu ny cho bit kt qu sn xut mang li do nõng

cao nng sut bng bao nhiờu ln hoc bao nhiờu phn

trm so vi kt qu sn xut k gc.

q(p):cú th (>0);(<0) hoc (=0).3.7 T phn úng gúp ca nõng cao nng

sut trong kt qu sn xut tng lờn (d(p)):d (p) =

Hocq(p)q(p): kt qu sn xut tng lờn do nõngqq: kt qu sn xut tng lờn núi chungd (p) =I q(p)

cao nng sut.q(p): Kt qu sn xut do nõng cao nng sut

q: Tc tng ca kt qu sn xut núi chungIqGhi chỳ: trng hp q = Q1 Qo < hoc = 0 thỡ khi tớnh cn

tớnh q theo giỏ tr tuyt i.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT

Tải bản đầy đủ ngay(148 tr)

×