Tải bản đầy đủ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM CHI CỤC TIÊU CHUẨN – ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM CHI CỤC TIÊU CHUẨN – ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Tải bản đầy đủ

NỘI DUNG


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NĂNG SUẤTCHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤTCHƯƠNG 3: QUẢN LÝ NĂNG SUẤTCHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG
NĂNG SUẤT TỔNG HỢPCHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG
NĂNG SUẤT THEO HỆ THỐNG RAPMODSCHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ĐLNS TẠI
DOANH NGHIỆP

MỤC ĐÍCH KHOÁ HỌCNắm được khái niệm năng suất theo cách tiếp
cận mới.
Nắm được các yếu tố tác động đến năng suất
Có thể đo lường, phân tích đánh giá thực trạng
năng suất ở doanh nghiệp mình, thấy được điểm
mạnh, điểm yếu và xu hướng.
Có thể đưa ra được định hướng khắc phục hiện
trạng và cải tiến

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ
NĂNG SUẤT.
1.

Năng suất là gì?

2.

Khái niệm mới về năng suất.

3.

Yếu tố tác động đến năng suất.

4.

Vai trò, ý nghĩa của năng suất.

1. Năng suất là gì?


Hiểu một cách đơn giản, năng suất là thước đo
lượng đầu ra được tạo ra dựa trên các yếu tố đầu
vào. Quan hệ giữa đầu ra và đầu vào chính là năng
suất và được biểu thị bằng công thức:
Đầu ra
Năng suất =
Đầu vào