Tải bản đầy đủ
Kỹ thuật viết các phương án lựa chọn

Kỹ thuật viết các phương án lựa chọn

Tải bản đầy đủ

3. Kỹ thuật viết các phương án lựa chọn
3.1. Phươ ng án và đáp án CẦN:
Thông tin gây nhiễu cần:
- Phù hợp về logic và cấu trúc ngữ pháp với phần dẫn
- Chắc chắn chỉ có 1 phương án đúng hoặc đúng nhất
- Các bẫy đánh lạc hướng có vẻ hợp lý nhưng SAI
- Không nhiều hơn 1 câu sử dụng đúng
- Thứ tự các đáp án cần sắp xếp theo một trật tự nào đó (tăng dần hay
giảm dần)
- Đồng nhất nội dung hay ý nghĩa

3.2. Những sai lầm khi xây dựng phương án lựa chọn
3.2.1. Các phương án không đồng nhất

- Một hay nhiều phương án hoàn toàn khác với các phương án khác về nội
dung hoặc hình thức:
+ Hình thức: dài/ ngắn
+ Nội dung: khác nhau về khoảng thời gian, lĩnh vực, không gian…

Ví dụ 1: khác nhau về hình thức
Thế nào là “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động theo
phương thức đầy đủ nhất?
A. Chuẩn bị gây ra một cuộc chiến tranh thế giới mới.
B. Dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương.
C.Thực tế chưa gây chiến tranh, nhưng chạy đua vũ trang
làm cho nhân loại “luôn luôn ở trong tình trạng chiến
tranh”, thực hiện chính sách ”đu đưa bên miệng hố
chiến tranh”.
D. Chưa gây chiến tranh nhưng dùng chính sách viện trợ
để khống chế các nước.

40

Ví dụ 2: khác nhau về nội dung
1) Thành tựu nào có ý nghĩa trực tiếp để Liên Xô đạt mức cân
bằng về sức mạnh quân sự với Mĩ
A. Hoàn thành khôi phục công nghiệp (1947)

Kinh tế

B. Hoàn thành khôi phục nông nghiệp (1950)
C. Công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh (1957)
D. Chế tạo thành công bom nguyên tử (1949)

KHKT

3.2. Những sai lầm khi xây dựng phương án lựa chọn
3.2.2. Các phương án mâu thuẫn nhau
Ví dụ: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô thực hiện chính sách
đối ngoại:
A. Hòa bình, trung lập, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới
B. Hòa bình, trung lập, đẩy mạnh quan hệ với các nước mới giành độc lập
B. Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới, giúp đỡ các nước xã hội chủ
nghĩa
D. Hiếu chiến, đàn áp cách mạng thế giới, chống phá các nước xã hội chủ
nghĩa

3.2. Những sai lầm khi xây dựng phương án lựa chọn
3.2.3. Các phương án gộp (một phương án bao gồm thông tin của tất cả các
phương án khác) dẫn đến sự mô hồ vì một phương án đúng thì các
phương án khác cũng đúng
Ví dụ: Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh nào?

A.Trong chiến tranh thế giới thứ hai
B.Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng
C.Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc
D.Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc hoàn toàn
 Phương án A bao gồm đáp án C. cả hai cùng đúng.

3.2. Những sai lầm khi xây dựng phương án lựa chọn
3.2.4. Thông tin ở PHƯƠ NG ÁN đáng ra phải có ở PHẦN DẪN
Ví dụ: Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam xác định cách
mạng miền Bắc
A. có vai trò… B. có vai trò….

C. có vai trò… D. có vai trò…

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam

xác định cách mạng miền Bắc có vai trò như thế nào đối với cách
mạng Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

3.2. Những sai lầm khi xây dựng phương án lựa chọn
3.2. 5. Các từ hạn định cụ thể: Luôn luôn, không bao giờ, chỉ… Những từ này
thường khiến đáp án đó không có khả năng là đáp án, vì những tuyên bố phổ
quát thường hiếm khi đúng
Ví dụ: Từ năm 1991 đến năm 2000, nền kinh tế Mĩ:
A. luôn luôn phát triển
B. không bao giờ khủng hoảng
C. chỉ luôn suy thoái
D. phát triển xen lẫn xuy thoái

3.2. Những sai lầm khi xây dựng phương án lựa chọn
3.2.6. Các phương án có một phương án: tất cả các ý trên
Ví dụ: Hội nghị Ianta (2/1945) có quyết định gì?

A.Thống nhất mục tiêu chung…
B.Thành lập Liên hợp quốc…
C.Phân chia phạm vi đóng quân…
D.Tất cả các phương án
Sửa: Nội dung nào không phải là quyết định của Hội nghị Ianta…
A…. B…. C… D. giáo viên cho một phương án phù hợp nhưng là đáp án sai

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

47