Tải bản đầy đủ
Kỹ thuật viết phần dẫn

Kỹ thuật viết phần dẫn

Tải bản đầy đủ

Ví dụ:
1. Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, nước Đức là cường quốc đứng
thứ
+ Câu hỏi này không đủ thông tin: không nêu được mục đích hỏi cái gì,
thiếu chủ đề chính yêu cần thiết
 Nước Đức là cường quốc công nghiệp đứng thứ
+ Câu hỏi không đủ thông tin: Xác định đứng thứ là so với cái gì, khoảng
thời gian nào
 Sửa đúng là: Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, trong các nước tư
bản/so với thế giới, công nghiệp của nước Đức đứng thứ
A. thứ nhất B. thứ hai C. thứ ba D. thứ tư

Ví dụ:
2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế các nước Tây Âu phát
triển mạnh mẽ. Trong đó Đức đã vươn lên từ thân phận bại trận
trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Dựa vào kiến thức đã học, em
hãy cho biết, đầu những năm 70 của thế kỉ XX, trong các nước tư
bản/so với thế giới, công nghiệp của nước Đức đứng thứ bao
nhiêu?
A. Thứ nhất

B. Thứ hai C. Thứ ba D. Thứ tư

+ Câu hỏi này quá dài dòng. Mục tiêu hỏi xác định v ị trí kinh tế Đ ức đ ầu
những năm 70 của thế kỉ XX, nhưng lại trình bày quá dài dòng…

2.4. Sai lầm phổ biến khi xây dựng phần đầu
2.4.1. Câu hỏi không rõ ràng
* Ví dụ: Tài chính Nhật Bản:
A. trở thành trung tâm lớn nhất

C. thường xuyên biến động

C. là trung tâm duy nhất thế giới D. lệ thuộc bên ngoài
* Để kiểm tra phần đầu câu hỏi có rõ ràng hay không, ta che các phương án
trả lời lại. Nếu ta không hiểu vấn đề được hỏi là gì/ không có đáp án
giống với các đáp án đã ra, hoặc có đáp án khác cũng đúng.

3.4. Sai lầm phổ biến khi xây dựng phần đầu
2.4.2. Phần đầu có những từ khóa nằm trong đáp án

• Ví dụ: Lực lượng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của
nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) là:
A. toàn thể nhân dân

B. chủ yếu là công nhân

C. chủ yếu là nông dân D. chỉ có công nhân và nông dân

3.4. Sai lầm phổ biến khi xây dựng phần đầu
• 2.4.3. Câu hỏi bỏ lửng để “phần lửng” ở giữa câu:

Trong cuộc gặp không chính thức tại… vào cuối năm…, Tổng
thống Mĩ và Tổng thống Liên Xô đã tuyên bố chấm dứt chiến tranh
lạnh:
A. Manta (Liên Xô), 1979
B. Oasinh tơn (Mĩ), 1989
C. Manta (Liên Xô), 1989
D. Oasinh tơn (Mĩ), 1979

35

3.4. Sai lầm phổ biến khi xây dựng phần đầu
• 2.4.4. Phần đầu đã gồm nội dung gây nhiễu

36

3. Kỹ thuật viết các phương án lựa chọn
3.1. Phươ ng án và đáp án CẦN:

- Phù hợp về logic và cấu trúc ngữ pháp với phần đầu câu hỏi
ĐÁP ÁN cần:
+ Không quá hiển nhiên (dài hơn, chi tiết hơn hoặc bao gồm các “từ
khóa” ở phần đầu/ phần thân câu hỏi)
+ Trả lời rõ câu hỏi đặt ra

3. Kỹ thuật viết các phương án lựa chọn
3.1. Phươ ng án và đáp án CẦN:
Thông tin gây nhiễu cần:
- Phù hợp về logic và cấu trúc ngữ pháp với phần dẫn
- Chắc chắn chỉ có 1 phương án đúng hoặc đúng nhất
- Các bẫy đánh lạc hướng có vẻ hợp lý nhưng SAI
- Không nhiều hơn 1 câu sử dụng đúng
- Thứ tự các đáp án cần sắp xếp theo một trật tự nào đó (tăng dần hay
giảm dần)
- Đồng nhất nội dung hay ý nghĩa