Tải bản đầy đủ
VII. KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN

VII. KỸ THUẬT VIẾT CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN

Tải bản đầy đủ

1. Yêu cầu chung
1. Mỗi câu hỏi phải đo một kết quả học tập quan trọng
2. Tập trung vào một vấn đề duy nhất:
3. Dùng từ vựng một cách nhất quán với nhóm đối tượng được kiểm
tra
4. Tránh việc một câu trắc nghiệm này gợi ý cho một câu trắc
nghiệm khác, giữ các câu độc lập với nhau
5. Tránh các kiến thức quá riêng biệt hoặc câu hỏi dựa trên ý kiến cá
nhân:
6. Tránh sử dụng các cụm từ đúng nguyên văn trong sách giáo khoa

1. Yêu cầu chung

1. Yêu cầu chung

1. Yêu cầu chung

CẤU TRÚC CÂU HỎI
TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN

PHẦN ĐẦU
(Phần dẫn/ Phần thân
Câu hỏi

Câu bỏ
lửng

PHẦN LỰA CHỌN
(phương án)
Phương
án nhiễu

Phương
án đúng

2. Kỹ thuật viết phần dẫn
2.1. Phần dẫn câu hỏi CẦN:

- Nêu rõ vấn đề hoặc câu hỏi đặt ra
- Ngắn ngọn, đầy đủ các thông tin cần thiết để đưa ra đáp án
2.2. Phần dẫn câu hỏi NÊN:

- Sử dụng câu hỏi thay cho câu bỏ lửng
- Sử dụng phần đầu ở thể khẳng định
2.2. Phần dẫn dạng CÂU HỎI phải là một câu hoàn chỉnh
2.3. Đối với phần dẫn dạng CÂU BỎ LỬNG phải đảm bảo câu dẫn và tất cả các
phương án lựa chọn khi ghép lại trở thành câu hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp
2.4. Một số sai lầm khi viết phần dẫn:

Ví dụ:
1. Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, nước Đức là cường quốc đứng
thứ
+ Câu hỏi này không đủ thông tin: không nêu được mục đích hỏi cái gì,
thiếu chủ đề chính yêu cần thiết
 Nước Đức là cường quốc công nghiệp đứng thứ
+ Câu hỏi không đủ thông tin: Xác định đứng thứ là so với cái gì, khoảng
thời gian nào
 Sửa đúng là: Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, trong các nước tư
bản/so với thế giới, công nghiệp của nước Đức đứng thứ
A. thứ nhất B. thứ hai C. thứ ba D. thứ tư