Tải bản đầy đủ
V. ĐẶC TÍNH CỦA CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN (Theo lý thuyết khảo thí hiện đại)

V. ĐẶC TÍNH CỦA CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN (Theo lý thuyết khảo thí hiện đại)

Tải bản đầy đủ

ĐẶC TÍNH CÂU HỎI DỄ
(có thể coi tương đương với cấp độ nhận biết, thông hiểu)
• Chỉ yêu cầu thí sinh sử dụng những thao tác tư duy
đơn giản như ghi nhớ, so sánh, lựa chọn… những đơn
vị kiến thức cơ bản, trọng tâm
• Mối quan hệ giữa giả thiết và kết luận là trực tiếp
• Câu hỏi đề cập tới các nội dung kiến thức sơ cấp, trực
quan, không phức tạp, trừu tượng.

ĐẶC TÍNH CÂU HỎI TRUNG BÌNH
(có thể coi tương đương với cấp độ vận dụng thấp)
• Yêu cầu thí sinh sử dụng những thao tác tư duy tương đối
đơn giản như phân tích, tổng hợp về nội dung kiến thức,
khái niệm… trọng tâm, cơ bản

• Lời giải bao gồm từ 1 tới 2 thao tác: ghi nhớ, so sánh,…
• Giả thiết và kết luận có mối quan hệ tương đối trực tiếp
• Câu hỏi đề cập tới các nội dung kiến thức tương đối cơ
bản, không quá phức tạp, trừu tượng

ĐẶC TÍNH CÂU HỎI KHÓ

(có thể coi tương đương với cấp độ vận dụng cao)
• Yêu cầu thí sinh sử dụng các thao tác tư duy cao như phân
tích, tổng hợp, đánh giá, sáng tạon về nội dung kiến thức
khá sâu sắc, trừu tượng

• Giả thiết và kết luận không có mối quan hệ trực tiếp
• Lời giải bao gồm từ 2 bước trở lên: so sánh – đánh giá, phân
tích – so sánh…

• Câu hỏi đề cập tới các

Ví dụ
Câu dễ
VD1. Trong những năm 60 của thế kỉ XX, quốc gia nào có sự
phát triển kinh tế “thần kì”?
A. Mĩ

B. Nhật

C. Anh

D. Đức

- Câu này rất dễ vì: Kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì là kiến thức cơ bản,
trọng tâm

VD2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia cuối cùng giành
được độc lập ở châu Phi là
A. Ai Cập B. Ăng gô la

C. Angiêri D. Nammibia

Câu này khá dễ, vì học sinh chỉ cần tái hiện các kiến thức trong
SGK, sẽ thấy đượ c hoặc bài giảng giáo viên có thể đã nhắc tới

• Ví dụ: Câu trung bình
Ví dụ: Ý nghĩa lớn nhất của phong trào 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh là
A. Khẳng định đườ ng lối đúng đắn của Đảng và năng lực lãnh đạo của giai cấp công
nhân
B. Cuộc tập dượ t đầu tiên chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám
năm 1945.
C. Khối liên minh công nông được hình thành trên thực tế đấu tranh, đâyđ ộng l ực
chủ yếu của cách mạng.
D. Đảng Cộng sản Đông Dương được công nhận là phân bộ độc lập trực thuộc
Quốc tế cộng sản

• Câu này có độ khó Học sinh phải tái hiện lại kiến thức, so sánh giữa các ý nghĩa

của phong trào 1930 – 1931 ở Việt Nam, đánh giá và lựa chọn trong các ý nghĩa l ớn
nhất đó

• Kiến thức khá cơ bản (phong trào 1930 - 1931)
• So sánh, lựa chọn không phức tạp (2 bước)
• Đáp án dễ lựa chọn vì phần nhiễu không quá phức tạp

• Ví dụ: Câu khó
Sự kiện lịch sử Việt Nam nào sau đây được ví như “Hội nghị Diên
Hồng” ở thế kỉ XX?
A. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương
B. Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước
C. Đại hội Quốc dân Tân Trào
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI Đảng Cộng sản Việt Nam

• Câu này khó vì:
• Kiến thức khá phức tạp (Đánh giá ý nghĩa một sự kiện)
• Nhiều bước tư duy: phân tích, so sánh, đánh giá, liên hệ
• Không thể đoán mò, độ nhiễu cao

VI. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI VIẾT
CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN
1. Theo đúng ma trận;
2. Không được sai sót về nội dung chuyên môn;
3. Phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam; không vi phạm về
đường lối chủ trương, quan điểm chính trị của Đảng CSVN,
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
4. Câu hỏi phải là mới;
5. Phải thống nhất các ký hiệu, thuật ngữ... trong câu hỏi;

VI. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI VIẾT
CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN
6. Ngoài ra:

• Câu hỏi cần khai thác tối đa việc vận dụng các kiến thức để giải
quyết các tình huống thực tế trong cuộc sống;

• Câu hỏi không được vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ;
• Các ký hiệu, thuật ngữ sử dụng trong câu hỏi phải thống nhất