Tải bản đầy đủ
III. CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN

III. CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN

Tải bản đầy đủ

Những kiểu câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn:

CÂU DẪN
Chức năng chính của câu dẫn:
• Đặt câu hỏi;
• Đưa ra yêu cầu cho HS thực hiện;
• Đặt ra tình huống/ hay vấn đề cho HS giải quyết.

Yêu cầu cơ bản khi viết câu dẫn, phải làm HS biết
rõ/hiểu:
• Câu hỏi cần phải trả lời
• Yêu cầu cần thực hiện
• Vấn đề cần giải quyết

Có hai loại phương án lựa chọn:
Phương án nhiễu

Phương án đúng
Phương án tốt nhất

Chức năng chính:

Chức năng chính:Là câu trả lời hợp lý (nhưng không
chính xác) đối với câu hỏi hoặc vấn đề
được nêu ra trong câu dẫn.Thể hiện sự hiểu biết của HS
và sự lựa chọn chính xác
hoặc tốt nhất cho câu hỏi hay
vấn đề mà câu hỏi yêu cầu.

Chỉ hợp lý đối với những HS không có
kiến thức hoặc không đọc tài liệu đầy
đủ.Không hợp lý đối với các HS có kiến
thức, chịu khó học bài

12

IV. ĐẶC TÍNH CÂU HỎI TNKQ
NHIỀU LỰA CHỌN
(Theo GS. Boleslaw Niemierko)

Theo GS. Boleslaw Niemierko
CÂU HỎI TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN
Biết
Ghi nhớ
hoặc
nhận biết
thuật
ngữ, sự
kiện, tài
liệu phổ
thông

Hiểu

Vận dụng

Khả năng
khái quát, xâu
chuỗi các sự
kiện lịch sử,
lý giải, đặc
trưng,… của
các sự kiện,
hiện tượng

Kiểm tra
khả năng
phân tích,
tổng hợp,
xử lý tư
liệu

Vận dụng cao
Kiểm tra khả
năng lôgic, liên
tưởng, đánh giá,
áp dụng sựu
kiện hiện tượng

V. ĐẶC TÍNH CỦA CÂU HỎI
TNKQ NHIỀU LỰA CHỌN
(Theo lý thuyết khảo thí hiện đại)

ĐẶC TÍNH CÂU HỎI DỄ
(có thể coi tương đương với cấp độ nhận biết, thông hiểu)
• Chỉ yêu cầu thí sinh sử dụng những thao tác tư duy
đơn giản như ghi nhớ, so sánh, lựa chọn… những đơn
vị kiến thức cơ bản, trọng tâm
• Mối quan hệ giữa giả thiết và kết luận là trực tiếp
• Câu hỏi đề cập tới các nội dung kiến thức sơ cấp, trực
quan, không phức tạp, trừu tượng.